Tillgängligt lärande

En blogg som samlar tankar, idéer, insikter och erfarenheter om hur vi tillsammans på bästa sätt kan utforma ett tillgängligt lärande i skolan - där lärmiljön bildar en HELHET fysiskt, socialt och pedagogiskt!

 • Rätt Kränkning Förebygger?

  Sophie Boekhout2021-01-22

  Blogginlägg 2 i bloggserien "Tillgänglig Rätt & Rätt", med tankar från gästbloggare Sophie Boekhout, processledare UBF utifrån Elevhälsopoddens avsnitt med skoljurist Maria Refors Legge:

  Maria Refors Legge säger att lagen sätter ramarna för vad vi får och inte får göra, men den hjälper oss inte alltid i vad vi bör göra. Jag tänker då att det är detta vad vi bör göra som jag (och många med mig) försöker att på olika sätt ge stöd i när det gäller kränkningar mot elever.

  Skollagen föreskriver att skolpersonal ska anmäla eller som jag hellre kallar det, rapportera, till rektor när vi får veta att en elev har känt sig kränkt av en händelse. Detta rapporteras då in såsom en misstänkt kränkning. Elevens upplevelse ska sen utredas och i de fall som eleven enligt utredningen faktiskt har utsatts för en kränkning ska vi sätta in åtgärder för att försöka förhindra att eleven utsätts igen.

  1. Skolpersonal får kännedom om att elev anser sig kränkt.
  2. Skolpersonal rapporterar in till rektor
  3. Rektor (eller av hen utsedd) utreder
  4. Rektor rapporterar till huvudman
  5. Om kränkning = åtgärder
  6. Om inte kränkning = läggs till handlingarna

  För denna process har vi alldeles nyss infört ett nytt IT-stöd för att både se till att vi gör det vi enligt lag måste, men också för att ge stöd i hur vi bör göra. För varför ska vi rapportera och utreda varje upplevelse av att ha utsatts för en kränkning? Förutom att det så klart är viktigt att reda ut situationen och försöka förhindra att det händer igen, vad kan vara syftet med att kränkningarna ska rapporteras till rektor och i förlängningen huvudman?

  Jag tänker att det går att se ett sammanhang i vilket denna rapportering är en pusselbit. Det sammanhanget skulle kunna kallas social hållbarhet. För mig handlar social hållbarhet i skolan om det främjande och förebyggande arbete som skolans personal lägger ned för att skolan ska ha ett gott klimat där var och en kan trivas och utvecklas. En gemensam värdegrund och ordningsregler är främjande, liksom aktiviteter som pedagogisk skollunch eller lära-känna-dagar som kommer alla elever till del, medan de förebyggande åtgärderna är de som vi gör på förekommen anledning.

  Vi vet att det händer saker mellan eleverna i skolan och att dessa relationer och interaktioner är en viktig del i deras utveckling. Kränkningar kommer att inträffa - så hur lär vi oss något av dem? Jag tänker mig att rapporteringen av misstänkta kränkningar handlar om att ge oss en samlad kunskap om i vilka klasser, under vilka dagar och tidpunkter, vilka situationer och platser som är problematiska. Vi får då en samlad gemensam bild som vi säkert tidigare sett delar av. Utifrån den kan vi börja analysera vad det vi ser i statistiken kan bero på och hur vi kan förebygga det. I den bästa av världar förflyttar detta fokus från enskilda elever till sådant som situationer och platser – vilket ju är mycket lättare för oss att påverka.

  Diskrimineringslagen flyttade för några år sedan fokus från dokumentet likabehandlingsplan för att istället kräva aktiva förebyggande åtgärder. I skollagen finns dokumentet Plan mot kränkande behandling fortfarande kvar, men också Skolverket beskriver numera ett tydligt fokus på ett aktivt förebyggande arbete.

  De förebyggande åtgärder som ska beskrivas i planen mot kränkande behandling och i arbetet mot diskriminering bör ha sin grund i den uppföljning av misstänkta kränkningar som vi kan använda vårt nya system till. Mot bakgrund i detta kan kanske, förhoppningsvis, både rapporteringen av, och planen mot, kränkningar kännas mer meningsfull och rentav viktig för skolans sociala hållbarhet.

  /Sophie Boekhout, processledare, leder processerna kring kränkande behandling, synpunkter och klagomål, samt anmälningsärenden hos myndigheter – kortfattat anmälningsärenden i Uppsala utbildningsförvaltning.

   

  Magnus passar på att påminna om den distinktion som gjordes för ett år sedan på Lärarnätverk tema Elevhälsa i varje klassrum:

  • Främjande – utan förekommen anledning, baserat på vad vi vet om hälsa o lärande
  • Förebyggande – på förekommen anledning, minska risk- och öka skyddsfaktorer utifrån data
  • Åtgärdande – när något händer/hänt, hantera problem hos organisation, grupp, individ.

  (1)Kommentera
 • Tillgänglig Rätt & Rätt i Skolan?

  Magnus Blixt2021-01-20

  Trygghet och trivsel är absoluta förutsättningar för lärande. En skola som inte upplevs trygg och trivsam - för varje elev - är helt enkelt inte tillgänglig. Trygghet, trivsel, arbets/studiero är alla nödvändiga - men ej tillräckliga - förutsättningar för god och effektfull undervisning. Men hur får vi till det då? Arbetet i skolan är komplext och saknar enkla lösningar, vilket inte hindrar oss från att tala om alla dess aspekter både i detalj och tillsammans som helhet.

  I Elevhälsopoddens senaste avsnitt samtalar skoljuristen och doktoranden Maria Refors Legge med psykolog Stefan Boström bland annat om:

  • Trygghet och studiero med och utan skollagens femte kapitel?
  • Hur ska vi kunna göra Rätt i skolan?
  • Vad är egentligen Rätt?

  Elevhälsopodden Maria Refors Legge

  Hos mig väckte avsnittet en massa tankar, varav jag tänker dela några här i en mindre bloggserie. Jag har ju tidigare arbetat som lärare men även varit facklig företrädare där man också ofta funderar kring juridiken. Jag var dessutom med och byggde upp Lärarnas yrkesetiska råd (sex personer satta att lyfta och förvalta den viktiga professionsfrågan) och har haft otaliga seminarier på det temat land och rike runt. Dessutom var jag en av ledamöterna som ursprungligen tog plats i Lärarnas ansvarsnämnd (nio personer som avgör vilka anmälda lärare som får, respektive inte får, behålla sina lärarlegitimationer) samt avslutade i våras rektorsutbildningen som har en hel termin av skoljuridik. Men podden gav mig också nya insikter - och tänker att jag verkligen skulle vilja ha hört detta innan jag började verka som lärare.

  Inte för att jag tror någon önskar ytterligare juridifiering av skolan - vilket Maria och Stefan också samtal om. Inte för att jag tror att jag därmed hade missat några av alla de misstag jag gjort under resans gång. Inte för att jag tror det finns en enkel svart-vit lösning på komplexa problem. Utan snarare för att få en än mer solid grund att stå på när alla dessa hundratals beslut måste fattas varje lärarvardag, ofta i stunden och utan möjlighet till reflektion eller kollegialt dryftande.

  I bloggserien tar jag dessutom med mig fler - tillsammans kommer vi längre - för att få och ge ytterligare perspektiv:

  • Sophie Boekhout, processamordnare & utredare
  • Stefan Boström, leg psykolog
  • Maria Refors Legge, skoljurist & doktorand
  • Någon mer?

  Lyssna gärna på podden som en start:

   

  (0)Kommentera
 • Tillgänglig Skola för var och en - med och utan npf

  Magnus Blixt2021-01-08

  Hur kan vi göra Skola för var och en? En skola där vi lyckas nå fler elever och fler av dem når sin studentmössa? Det finns förstås inga mirakelkurer i skolans värld, men ändå en hel del strategier, erfarenheter och kompetens. Bland annat vikten av:

  • Medvetet stötta och bemöta varje elev i undervisning och mellanrum - hela dagen
  • Bättre samverkan med vårdnadshavare, så vi får dem med oss istället för mot oss

   

  I syfte att vidareutveckla denna kompetens lanserades en processutbildning i december kallad Skola för var och en. Utbildningen är digitalt tillgänglig för alla som verkar inom Uppsala kommuns grundskolor, grundsärskolor och utvecklinsenheter läsåret 20/21 samt 21/22 - så arbetet kan planeras in i rätt sammanhang och anpassas utifrån lokala förutsättningar och behov.

  • 15 kortare videoklipp (3-25 min långa)
  • delvis anpassade F-5, 6-9, fritidshemmet
  • diskussionsfrågor
  • fördjupningsmaterial
  • delvis kopplat till litteratur (refex utskickade till samtliga enheter)
  • möjlighet till dela-kultur

  Allt finns tillgängligt för alla medarbetare på teams. Mer information om satsningen och hur du kommer med i teamet Skola för var och en hittar du här: pedagog.uppsala.se/npf

  • Riktad satsning från politiken
  • Producerad av Utvecklingsenheten & Centrala Elevhälsan med
   • David Edfelt, leg psykolog, författare, föreläsare
   • Petra Krantz Lindgren, beteendevetare, författare, föreläsare

  Tillsammans kommer vi längre!

  Skola för var och en - med och utan npf

  (0)Kommentera
Visar -2 - 0 av 55 Visa fler