Partnerskola - gymnasiet

Sju gymnasieskolor i Uppsala kommun ingår i partnerskolesamarbetet. Det är Celsiusskolan, Ellen Fries gymnasium, Fyrisskolan, Katedralskolan, Lundellska skolan, Rosendalsgymnasiet och Uppsala estetiska gymnasium.

Fördjupad kontakt mellan lärarstudent och partnerskola

Genom partnerskolesamarbetet får lärarstudenten en tydlig anknytning till sin skola. På Fyrisskolan har studenten tillgång till en studieplats och möjlighet att ha kontinuerlig kontakt med lärare och handledare samt blir inbjuden till didaktiskt intressanta aktiviteter.

Fyrisskolan genomför också särskilda praxisnära seminarier med teman som lärarstudenterna önskar sig. Exempel på teman som har tagits upp på seminarierna är:

 • hjälpmedel i klassrummet
 • att följa en klass en dag
 • betyg och bedömning
 • speciallärarens arbete
 • elevhälsans arbete med elever och samarbete med lärare
 • att genomföra och bedöma grupparbeten.

Lärarstudenten blir också inbjuden att auskultera i en rad olika verksamheter utöver det egna ämnet, till exempel:

 • särskolan
 • språkintroduktion
 • yrkesämnen på yrkesprogrammen
 • följa en klass en dag
 • hur man observerar och olika fokus för observationerna presenteras och diskuteras.

Fördjupat samarbete kring handledning

Hösten 2018 vidareutbildade sig ett 40-tal gymnasielärare som handledare. 22 av dem ingick i en handledargrupp på Fyrisskolan. Inom de praxisnära seminarierna som ingick i vidareutbildningen har nya former av grupphandledning utvecklats kring olika teman, till exempel:

 • svåra undervisningssituationer
 • att påbörja, sekvensera och avsluta en lektion
 • social gruppdynamik i en klass.

Fördjupat samarbete kring forskning

Som en del av partnerskoleprojektet kan lärare på Fyrisskolan delta som forskningssubjekt, forskningsobjekt eller forskningskonsumenter. Vårterminen 2019 pågår tre gemensamma forskningssamarbeten:

1. Elevers källkritiska tänkande kring digitala nyheter

Fyrisskolan och Uppsala universitet har sedan höstterminen 2017 samarbetat och utvecklat ett antal digitala källkritiksprojekt med gymnasieelever som målgrupp. Arbetet leds av Thomas Nygren, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet och Kerstin Ekholm och Maria Lindberg, som båda är ämneslärare Fyrisskolan. 

Två undersökningar, Nyhetsvärderaren och Nyhetsvärderaren valspecial, syftar till att undersöka vilka nyheter som förekommer i ungdomars nyhetsflöden och hur trovärdiga ungdomarna anser att nyheterna är. Nyhetsvärderaren utarbetades i samarbete med Forskarfredag. I den första undersökningen deltog fler än 2 700 gymnasieelever och i den senare nästan 2 000 gymnasieelever. 

En angränsande undersökning genomfördes våren 2018. Syftet var att kartlägga vad gymnasieelever bedömer som nyhet respektive reklam och varför. Nu arbetar projektet med ett interaktivt spel som syftar till att göra eleverna medvetna om hur desinformation, så kallade "fake news", sprids i digital media. Projektet fått stor uppmärksamhet i både lokal och nationell media. För mer information se gärna Nyhetsvärderaren och Bad newsgame

2. VFU-handledningsguide

Läsåret 2017/18 genomförde Uppsala universitet i samarbete med Uppsala kommun tre VFU-forskningscirklar kring VFU-handledning. Arbetet leddes av Linn Areskoug och Martin Karlberg som arbetar på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet och Kristina Petersson och Måns Wikstad på Uppsala kommun.

Under forskningscirkelarbetet framkom det att det fanns behov av ett konkret, praktiknära material med metoder för handledning, verktyg för observation och underlag för reflektion. Läsåret 2018/19 har det tagits fram en handledningsguide som bygger på erfarenheterna som forskningscirklarna gav. En första utgåva av guiden presenterades på VFU-konferensen 22 mars 2019.

3. Etik och hållbar utveckling i biologi och teknik

Läsåret 2018/2019 bedriver Malin Hjertson, lektor i biologi, och Lena Schmitterlöw, lärare i teknik, ett forskningsprojekt tillsammans med Malena Lidar som är lektor vid EDU. Projektet är finansierat av Uppsala universitet och handlar om utprövning och utveckling av undervisningsmodeller. Modellerna används för att öka elevernas handlingskompetens i frågor som berör etik och hållbar utveckling. Modellerna kan användas i de flesta ämnen men i projektet testas de i biologi (antibiotikaresistens) och teknik (hållbar produktutveckling).

Uppdaterad: