Partnerskola - så funkar det

Från våren 2021 har Uppsala kommun ett avtal med Uppsala universitet där skolor har möjlighet att bli partnerskolor. Avtalet innebär ett ökat samarbete för att förbättra den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och därmed även de nyexaminerade lärarnas kompetens.

Syftet är att samverka om universitetets lärarutbildning, starta samarbeten mellan lärare och forskare och att universitetet erbjuder kompetensutveckling för partnerskolors lärare.

Samarbetet ska också bidra till att ny forskning når ut till skolor samtidigt som skolornas/verksamheternas kunnande och praktiska erfarenhet når universitetet.

Tryggare och mer intressant för alla

Studenter under utbildning till grundskollärare placeras på en utsedd partnerskola under hela sin studietid. Målet är att de återkommer till samma skola för sina VFU-perioder. Studenter under utbildning till ämneslärare placeras på en grundskola med högstadium fram till termin sex och därefter på en gymnasieskola. Det innebär att studenten genomför sin första VFU-period på en grundskola och på en gymnasieskola för VFU-period två och tre.

Under studietiden får studenten en handledare som hen kan ställa frågor till även mellan praktikperioderna. Till exempel för att göra intervjuer, skicka ut enkäter eller för att komma och observera på skolan. Samtidigt får skolan information om den senaste forskningen, nya perspektiv och input från verksamheten. Tillsammans stärker det kopplingen mellan teori och praktik. Ett bra samarbete mellan student, kontaktlärare, handledare och skola kan leda till en anställning i framtiden.

Studenterna ges också möjlighet att delta vid till exempel utvecklingssamtal med vårdnadshavare, föräldramöten, studiedag eller genomföra uppgifter inför sitt examensarbete på skolan.

Samarbetets olika roller

Inom partnerskolorna finns rollerna kontaktlärare, kontaktperson, kontaktrektor, VFU-handledare och VFU-samordnare.

Kontaktperson

Här kan det vara antingen en skolledare som är kontaktperson, eller en kontaktlärare. Kontaktpersonen ansvarar för den löpande kommunikationen med kommunens VFU-samordnare när det är dags att placera ut studenter på skolor. Kontaktpersonen är med i den Operativa gruppen, en samverkande ledningsgrupp.

Kontaktlärare

Kontaktlärarens uppgift är att hålla kontakten med studenterna och handledarna på den egna skolan. Kontaktlärarna bjuder även in studenter till välkomstmöten och ordnar eventuell grupphandledning i samband med studenternas praktik samt praktiknära seminarier. Vid seminarier kan kontaktläraren berätta om exempel från skolornas vardag och hålla i diskussioner. Kontaktlärarna kan också samarbeta mellan skolor för att ordna aktiviteter för studenter.

VFU-handledare

Det är en lärare på skolan som handleder studenten. För att vara handledare måste man påbörja en handledarutbildning på Uppsala universitet inom två år på 7,5 hp, efter att man blivit handledare.

VFU-samordnare

Arbetar övergripande på Utbildningsförvaltningen och ansvarar för att placera ut studenter inom alla skolformer. Våra VFU-samordnare når du via: vfu@uppsala.se

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Partnerskola - så funkar det