Nyfiken på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Möt Maria Arvidsson som är utvecklingslärare på Växthusets skola. 2021 utbildade hon sig inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Här berättar Maria hur hon arbetar språk- och kunskapsutvecklande.

Hur har SKUA-utbildningen förändrat ditt arbetssätt?

Jag arbetar medvetet med begrepp och ord tillsammans med mina elever. Och jag både skriver och samtalar kring det vi läser. Det är modellandet och strukturen som gör skillnad. För det ger stöttning på olika sätt. Det blir ett arbetssätt som elever kan använda själva till slut. Och tillsammans utvecklar vi ett kunskapsinriktat språk.

Jag går igenom min planering med eleverna varje morgon. Vi pratar om vad som är den kritiska aspekten i det vi ska lära oss och vilka ord, murbruksord och tegelstensord, behöver vi ha med oss. Vi rör oss mellan vardagsspråk och skolspråk parallellt. Vi bygger vårt ordförråd samtidigt som vi också lär oss ett ämnesinnehåll.

Vi arbetar multimodalt. Det innebär att lära på många olika sätt, till exempel genom bilder, artefakter, studiebesök och alltid genom att läsa och skriva.

Att arbeta språkutvecklande innebär förutom kunskapsmål till exempel:

  • de språkliga förmågorna som finns i varje ämnes kursplan (berätta, beskriva, förklara, resonera och diskutera med mera)
  • ämnesspecifika begrepp men även andra skolspråksord, sambandsord och fraser
  • grammatiska mönster som utmärker texterna eleverna läser eller skriver, som till exempel hur man använder normaliseringar och passiv form
  • strategier för att lyssna och läsa inom ämnet med god förståelse
  • ämnets muntliga tal och samtal
  • kriterier i texter som eleverna förväntas skriva. 

Vad bidrar SKUA till?

SKUA bidrar till att alla elever blir delaktiga, oavsett språk. I mitt klassrum pratas alla språk. Vi arbetar enligt cirkelmodellen med ord, begrepp och språkförståelse på många sätt och vi arbetar multimodalt.

Bild över cirkelmodell för genrebaserad undervisning

Samtidigt som jag gick utbildningen arbetade vi med lektionsdesign och kooperativt lärande på skolan. Med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt skapades en rik kontext för oss lärare att undervisa utifrån. Vi har pedagogiska konferenser kring vår undervisning och då har vi fokus på just lektionsdesign, kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Finns det ämnen eller sammanhang där SKUA passar bättre och sämre?

SKUA passar bra för alla ämnen men jag arbetar på olika sätt i svenska/samhällsorientering, naturorientering och matematik.

Har du tips eller råd till kollegor som är nyfikna på SKUA?

Mitt tips är att prova och att hålla i och hålla ut.

Jag har även två boktips.

  1. Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid av Jim Cummins
  2. Stärk språket, stärk lärandet – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassen av Pauline Gibbons

Nyanländas lärande

Uppdaterad: