Valbara seminarier

Samma seminarier erbjuds två gånger. Du har alltså chansen att lyssna på de två seminarier som du är mest intresserad av.

1. Praktiknära forskning – vad fungerar?

Om vinster och risker med praktiknära forskning. Baserat på undersökningar av forskningssamarbete mellan lärare och forskare.

Föreläsare: Malin Tväråna, universitetslektor vid EDU
Sal: D110 (markplan)

Hållbar utveckling

2. SLU Youth Institute och arbetet med Global Challenge

Information om SLU Youth Institute som är en inspirerande utmaning för gymnasieskolor och dess elever i samarbete med World Food Prize Foundation. Målet är att skapa intresse för de globala frågorna i världen med ett extra fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 2 – Ingen hunger.

I SLU Youth Institute får deltagande gymnasieelever möjlighet att skriva varsin uppsats om en global utmaning de själva väljer. Sedan presenterar de sitt arbete och sina förslag på lösningar kring viktiga globala utmaningar och genom mindre gruppdiskussioner med experter vid SLU. Elever och lärare ges också möjlighet att delta i olika föreläsningar och event för att lära sig mer om spännande forskningsämnen.

Föreläsare: Anna-Klara Lindeborg, SLU
Sal: D108 (markplan)

3. Staden i förändring

En presentation av ett ämnesövergripande projekt om hållbar stadsplanering. Projektet är ett samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsala Universitet och SLU. Projektet har under årens lopp vuxit fram och förändrats vilket avspeglar verkligheten och dess utmaningar.

Föreläsare: Linn Areskoug, EDU och Annika Magnusson Ehn, Rosendalsgymnasiet
Sal: D103 (markplan)

4. Så skapar vi lärande för hållbar utveckling genom ämnesöverskridande samarbeten: Fyrisåvandringen

Vi lever i en föränderlig värld i en tid där vi står inför nya komplexa problem och behov av omställning. Nu och i framtiden behövs kreativa unga människor som kritiskt värderar olika handlingsalternativ och hittar lösningar på våra utmaningar. Hållbar utveckling är således en mycket betydelsefull del av gymnasieskolans utbildningsuppdrag, vilket framgår av styrdokument och olika initiativ från Skolverket.

Vi beskriver hur man skapar ett lärande för hållbar utveckling och hur man kan arbeta med det systematiskt inom verksamheten på skolan. Vi berättar också om Fyrisåvandringen – en ämnesintegrerad, utomhuspedagogisk vandring för Uppsalas gymnasieskolor som belyser Uppsala i tid och rum ur ett historiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Den är skapad tillsammans med ämneslärarnätverket för hållbar utveckling (KUPP), Biotopia, Upplandsmuseet och Uppsala vatten (Pumphuset). Fyrisåvandringen är tydligt kopplad till läroplanen och utgör ett omfattande, kostnadsfritt stöd för skolarbetet med hållbar utveckling.

Föreläsare: Stina Lindblad och/eller Johan Lindell, Upplandsstiftelsen
Sal: D101 (markplan)

Matematik

5. Plugga matte med tidsfördelad repetition

I augusti 2023 börjar projektet pluggamatte.se på riktigt, då får alla Sveriges lärare och elever i gymnasiet använda pluggamatte.se i kurserna matematik 1a och 1b. Hittills (då detta skrevs 23 maj) har lärare från 26 olika kommuner anmält intresse för att börja använda pluggamatte i sin undervisning läsåret 2023/2024.

Projektet avser att ta reda på om detta nya digitala hjälpmedel, som använder sig av studietekniken tidsfördelad repetition (spaced repetition) och som anpassar uppgifterna på individnivå utifrån varje elevs målbetyg och prestation, kan få elever att befästa sina förvärvade matematikkunskaper bättre och därmed få en ökad måluppfyllelse. Projektet har även som mål att skapa ett digitalt verktyg som avlastar lärare, som vill få in mera inslag av repetition för sina elever, med planering och individanpassning av sin undervisning.

Läs mera om projektet på: pluggamatte.se

Föreläsare: Magnus Lindström, Celsiusskolan
Sal: B111 (markplan)

Anpassningar och stöd

6. Logopediska diagnoser på gymnasiet

Dyslexi, dyskalkyli och språkstörning är relativt vanliga diagnoser. Flera elever i varje klass kan antas ha någon eller flera av dessa och vara påverkade av dem i skolarbetet. Ibland upptäcks svårigheterna sent eller misstas för annan problematik. Ibland har en diagnos ställts tidigt men symtomen och behoven förändrats med tiden. Logoped Carina Ode från Barn- och elevhälsan i Uppsala kommun beskriver kännetecken på de olika diagnoserna och strategier som kan underlätta.

Föreläsare: Carina Ode, logoped UBF 
Sal: B110 (markplan)

Redovisning av FoU-projekt

7. Att begripa det obegripliga – språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i SO-ämnena

Svenska samhället blir alltmer multikulturellt på grund av immigrationen i landet. Detta påverkar undervisningen eftersom skolan präglas av språkmångfald samt de olika förutsättningar som eleverna har med sig vad beträffar inlärning av ny kunskap i olika ämnen.

I vårt FoU-projekt har vi undersökt hur elevernas måluppfyllelse av begreppsförståelse och resonemangsförmåga förändras när man jobbar med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i SO-undervisningen. Dessutom undersöktes hur elevernas motivation påverkas vid en undervisning baserad på SKUA samt elevernas upplevelse av studiehandledningens roll i inlärningen. Studien genomfördes läsår 2022/2023. Urvalet var två klasser, en åk 8 och en åk 9. Resultatet av studien tyder på att en kombination av SKUA och kooperativt lärande ger en bättre måluppfyllelse hos eleverna med ett annat modersmål än svenska men också hos elever som har svenska som modersmål, detta både när det gäller begreppsinlärning och resonemangsutveckling. Samtidigt tyder resultatet på att eleverna blir mer motiverade och intresserade av undervisning som är mer elevaktiv samt att eleverna upplever studiehandledningen som en av de viktigaste förutsättningar att lyckas i skolarbetet.

Föreläsare: Zrinka Miljan, Fil.Dr. och Karin Gustafsson, von Bahrs skola
Sal: D212 (övre plan)

8. Jobba i boken eller inte? Autentiskt material som motivationsfaktor i språkundervisning (spanska)

I vår studie har vi undersökt hur elevernas motivation påverkats av lärandeaktiviteter med mer autentiskt material i spanska på högstadiet (åk 9) och elevernas upplevelser av arbetssättet. För att göra det har vi planerat fyra olika aktiviteter där vi på ett strukturerat sätt har kombinerat autentiskt material med skolans läromedel.

Vi har bland annat sett att eleverna upplever att de lär sig bättre, att undervisningen känns mer äkta och kopplad till spansktalande länder och att de föredrar att arbeta utan bok. Dessutom visar studien att användning av autentiskt material påverkar elevernas motivation att vilja lära sig spanska positivt.

Under föreläsningen kommer vi att presentera de fyra aktiviteterna med autentiskt material samt att berätta mer om resultaten av studien.

Föreläsare: Berta González Guarro, Almunge skola och Klara Hansson, Nannaskolan
Sal: D211 (övre plan)

9. Kontroversiella frågor i religionsundervisningen 

Det deliberativa samtalet som metod för att hantera kontroversiella frågor i religionsundervisningen

Föreläsare: Anna Lindgren och Stina Eriksson Melki, Celsiusskolan
Sal: D209 (övre plan)

10. Relationen mellan användning av sambandsmarkörer och akademiska texters analytiska kvaliteter hos gymnasieelever

Vi har inom ramen för ett forskningsprojekt undersökt sambandet mellan elevernas användning av sambandsmarkörer och deras resultat inom de relevanta kunskapskriterierna för kursen svenska tre på gymnasiet. I korthet kunde vi konstatera att de elever som lyckades använda olika kategorier av markörer generellt också var de elever som nådde bäst resultat på sina uppgifter.

Föreläsare: Anders Kalat och Kajsa Ragnarsson, Rosendalsgymnasiet
Sal: D204 (övre plan)

Skolenheters seminarium

11. ”Vi lär tillsammans” – Att höja motivationen i undervisningen

Presentation av det motivationsprojekt som Lundellska skolan jobbat med under 1,5 år. 

Föreläsare: Åsa Nilsson, Anna-Pia Rackinger och Fredric Finn, Lundellska skolan
Sal: D202 (övre plan)

12. Få elever att lyckas och växa – två exempel från Ellen Fries

Presentation av hur skolan arbetat med att synliggöra lärandet genom projekt- och redovisningsformer som bygger på förberedelser och praktiska moment.

Föreläsare: Paul Hodacs, Nelly Johnsson och Annika Flodin, Ellen Fries gymnasium
Sal: D201 (övre plan)

13. Att leda genom utforskande spiraler

På Ellen Fries gymnasium arbetar vi med "The Spiral of Inquiry" som är ett ramverk utformat för att vägleda pedagoger och skolor i deras arbete med att ständigt förbättra sin undervisning och därigenom elevlärande. Detta ramverk är också ett förhållningssätt som hjälper lärare och skolor att kritiskt reflektera över deras praxis och att utforma och implementera åtgärder för att förbättra elevernas resultat.

Föreläsare: Linnéa Gidlöf Drevin och Jörgen Breicha, Ellen Fries gymnasium
Sal: B210 (övre plan)

14. APL som kvalitetssäkring inför yrkeslivet

Ett öppet forum där vi tillsamanas diskuterar APL som kvalitetssäkring samt kraven från olika yrken, skolverket och planering för GGÄ-lärare om APL infaller veckovis. Jälla delar med sig av sitt upplägg, hur de kvalitetssäkrar, vad som är viktigt från skolan och från företagen samt vilka krav som ställs på eleven med mera. Vi kommer prata om APL som förberedelse inför yrkeslivet och vad som då bör finnas med i utbildningen, är yrkesförberedelsen det viktigaste eller är det specifika moment för att klara utbildningen. 

Föreläsare: Julia Ottosson och Robin Nielsen, Uppsala yrkesgymnasium Jälla
Sal: B209 (övre plan)

Uppdaterad: