Skolans fysiska lärmiljö

Uppsala kommuns syn- och hörselpedagoger delar sina tips och tankar om fysisk lärmiljö.

Materialet är skapat av Barn- och elevhälsans synpedagog Åsa Mortensen och hörselpedagogerna Johanna Kylin och Jakob Hansson.

Syftet är att sprida kunskap om hur arbetet med fysisk lärmiljö kan stötta lärandet. Vi delar våra  kunskaper och erfarenheter om hur ni kan påverka och anpassa lärmiljön. Vi utgår från forskning och beprövad erfarenhet inom området som vi försöker förmedla på ett lättförståeligt sätt och utifrån detta skapa förslag på förbättringar - för varje lärmiljö och klassrum.
På denna sida finns:

  • Ser du det här? En utbildningsfilm om visuell miljö och anpassningar i den fysiska lärmiljön för synnedsatta elever men också en tydliggörande visuell miljö för alla. Filmen är framtagen i samarbete med specialpedagoger med inriktning syn i Norrköpings kommun, Västerås stad och Uppsala kommun.
  • Kartläggningsmaterial Ljudmiljö. Ett material som kartlägger ljudmiljö, underlättar systematisk diskussion och ökar kompetensen om ljudmiljö.
  • Nu hör vi. Sju kortfilmer för förskola och grundskolans tidigare år som inspirerar till samtal om ljudmiljön. En lärarhandledning kompletterar filmerna för ett arbete med barnen i klassrummet.
  • Tyst i klassen! En utbildningsfilm för personal inom skola. Vi presenterar ljudmiljöns inverkan på lärande samt tips för att skapa en bättre lärmiljö

Ser du det här? - Om visuell miljö i skolan för personal

Kartläggningsmaterial Ljudmiljö

Kartläggningsmaterialet är uppdelat på fyra dokument som tillsammans utgör en helhet för ett systematiskt arbete med ljudmiljö. Enskilda dokument kan också användas separat.

Nu hör vi - Sju kortfilmer för barn om ljudmiljö

Lärarhandledning för filmerna Nu hör vi! (PDF, 234 KB)
Intyg för klassen till Nu hör vi! (PDF, 184 KB)

Del 1: Nu hör vi! -Vad är ljud

Del 2: Nu hör vi! -Hur känns ljud

Del 3: Nu hör vi! -Varför hör vi

Del 4: Nu hör vi! -Hur fungerar hörsel

Tyst i klassen! - om ljudmiljö i skolan för personal

Kontakt med syn- och hörselpedagoger:

Synpedagog Åsa
E-post: asa.mortensen@uppsala.se, Telefon: 018-727 46 95
 
Hörselpedagog Johanna
E-post : johanna.kylin@uppsala.se, Telefon: 018-727 80 28

Hörselpedagog Jakob
E-post : jakob.hansson@uppsala.se, Telefon: 018-727 80 29

Uppdaterad: