Forum för skolsamverkan - FoSam

Forum för samverkan har från 2023 bytt namn och blivit Forum för skolsamverkan. Förkortningen FoSam är och förblir densamma.

FoSam en regional plattform med uppdrag att samordna, initiera och underlätta samverkan mellan Uppsala universitet och FoSam:s åtta medlemskommuner. Syftet är skapa ömsesidigt berikande samarbeten för att stärka såväl skolverksamheternas verksamhetsutveckling som universitetets lärarutbildningar och forskning.

FoSam arrangerar olika typer av mötesplatser och arbetar med forskningskommunikation. Mötesplatserna syftar till att skapa ömsesidigt berikande kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan förskolans/skolans yrkesverksamma (pedagoger, förskollärare, lärare, rektorer) och universitetets lärarutbildare och forskare. Verksamhetsområdet forskningskommunikation fokuserar på att dela/sprida kunskap, erfarenheter och inspiration från forskning och samverkansprojekt.

2023 kommer FoSam bland annat att arrangera följande aktiviteter:

  • Föreläsningar/seminarier för karriärlärare, förstelärare och processledare
  • SkolledarAkademin
  • Mötesplats AIMday
  • Forskningscirklar 

Forum för skolsamverkan FoSam

Uppdaterad: