Den pedagogiska guldåldern är i förskolan

Förskolan deltar i en särskild satsning som syftar till att stärka kvaliteten på utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Emma Larsson och Ann Sofie Stjerna är förskollärare och utbildar sig till SKUA-utvecklare. De hoppas att satsningen ska leda till att alla förskolor arbetar språk- och kunskapsutvecklande och kompensatoriskt.

Med målet att fler ska nå skolans kunskapsmål ingår Uppsalas kommunala förskola, grundskola och gymnasieskola i en särskild satsning i samarbete med Skolverket. Varje skolform har identifierat sina utvecklingsområden och satsningen pågår till och med 2022. Förskolans utvecklingsområden är:

 • styrning och utveckling av verksamheten
 • undervisning och lärande
 • förutsättningar för lärande och trygghet.

I utvecklingsområdet undervisning och lärande ingår kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA).

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar om att ha ett medvetet språkutvecklande arbetssätt och kvalitet i pedagogiska relationer, där omsorg och undervisning bildar en helhet. Omsorgen och undervisningen fokuserar på barnens liv och erfarenheter. Det blir ett erfarenhetsbaserat lärande i nära samverkan med vårdnadshavare för att få till inflytande, inkludering och delaktighet.

Emma Larsson och Ann Sofie Stjerna är förskollärare och har lång erfarenhet av att jobba med flerspråkiga barn. Nu utbildar de sig till SKUA-utvecklare vid Nationellt centrum för svenska som andra språk. De har snart kommit halvvägs i den tre terminer långa utbildningen.

– Ett språk- och kundskapsutvecklande arbetssätt skapar förutsättningar för en likvärdig förskola. Det handlar om att arbeta kompensatoriskt. Alla barn ska få det de har rätt till utifrån sina behov. Så att de når så långt som möjligt i sin utveckling för att klara av skolan och resten av livet på bästa sätt, säger Ann Sofie.

– De tidiga förskoleåren är den tid i livet när hjärnan har bäst förutsättningar att klara av utmaningar. Det är den pedagogiska guldåldern. Barn är många gånger nyfikna på sin omvärld och har stor lust att lära. Därför ska vi verkligen ta vara på den tiden och arbeta för att varje barn är så väl rustat som möjligt inför sin fortsatta utbildningsresa och i det livslånga lärandet. Vi har goda möjligheter att arbeta främjande i förskolan och ge alla barn stöd och stimulans i sitt fortsatta lärande, fortsätter Emma.

SKUA-utvecklare och SKUA-handledare

Ann Sofies och Emmas uppdrag som SKUA-utvecklare handlar om att stötta förskolan centralt och att arbeta med huvudmannens kompetenshöjande insatser som stödjer det kollegiala lärandet för alla. Det innebär att de:

 • Arrangerar nätverksträffar med förskolans utsedda SKUA-handledare.
 • Leder seminarier för barnskötare och förskollärare på kommunens förskolor inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.
 • Tar fram stödmaterial och tillhandahåller litteratur- och forskningsöversikter till förskolans stödbank på Insidan.
 • Genomför workshoppar för rektorer.
 • Medverkar vid årlig övergripande analys, uppföljning och plan för insatser inom området undervisning för nyanlända och flerspråkiga barn.
 • Samverkar med grundskolans språk- och kunskapsutvecklare.

Förskolans blivande SKUA-handledare började sin utbildning i augusti och 24 förskollärare deltar. SKUA-handledarna är utsedda av rektor på en förskola och stödjer arbetet på den egna förskolan. I uppdraget som SKUA-handledare ingår att:

 • Planera och genomföra kollegiala nätverk på förskolan.
 • Bevaka stödbanken på Insidan och sprida stödmaterial, litteratur- och forskningsöversikter till kollegor på förskolan.
 • Medverka vid förskolans årliga enhetsanalys, uppföljning och plan för insatser inom området undervisning för nyanlända och flerspråkiga barn (SKA).

Utbildningar på gång för barnskötare och förskollärare

Planen är att sprida kompetens kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt till alla kommunala förskolor i Uppsala. Därför kommer SKUA-utvecklare att hålla i utbildningar för barnskötare och förskollärare under 2021, bland annat som ett inslag i förskolans forum för centrala närverk.

Möt Emma och Ann Sofie

Se filmen där Emma och Ann Sofie pratar om varför de tycker att det är viktigt att arbeta utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, vad de hoppas att arbetet ska leda till och vad som är inspirerande och samtidigt utmanande.

Har du frågor om förskolans arbete med att stärka kvaliteten på utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn? Då är du välkommen att kontakta Emma och Ann Sofie, e-post: emma.larsson@uppsala.se och ann-sofie.stjerna@uppsala.se

På Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats kan du läsa mer om insatser med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Uppdaterad: