Kultur och natur i skolan

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag 2020. Uppsala kommun har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt och fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Om oss

Skolan är Uppsalas viktigaste kulturinstitution. Barn och unga får kunskaper som blir verktyg för att kunna delta i kultur- och samhällsliv. Estetiska uttrycksformer samverkar med andra ämnen och är en väg till ökad måluppfyllelse.

Verksamhetsområdet kultur och natur i skolan finns på kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen. Vi samordnar Skapande skola-bidraget för kommunala grundskolor, administrerar bokningssystemet Utbudsbokningen och subventionerar skolornas natur- och kulturbussar. Varje läsår köper vi in ett brett subventionerat kulturutbud som erbjuds skolor och förskolor, och vi medverkar i handläggningen av kulturnämndens verksamhetsstöd till professionella kulturaktörer som erbjuder skolprogram. Vi jobbar för en likvärdig skola, där alla barn har samma tillgång till kultur- och naturupplevelser.

Nyhetsbrev

Några gånger per termin skickar vi ut ett nyhetsbrev till pedagoger i Uppsala kommun. Innehållet är kopplat till programmen på Utbudsbokningen, men innehåller även nyheter, information eller redaktionellt material. Med nyhetsbrevet hoppas vi kunna både informera och inspirera pedagoger i Uppsala kommun!

Styrdokument

Kontakta oss