Forskning och utveckling

I Uppsala kommuns förskolor och skolor pågår mycket forsknings- och utvecklingsarbete. Ofta sker det i samarbete mellan våra pedagoger och med Uppsala universitet och andra lärosäten. All utveckling ska utgå från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs om pågående forskning och utveckling:

Vad innebär vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

I skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skolforskningsinstitutet och Skolverket definierar begreppen:

Begreppet vetenskaplig grund syftar på forskningsbaserad kunskap, det vill säga kunskap som baseras på resultat från vetenskapliga studier. Det handlar givetvis bland annat om ämnesinnehållet; vad säger den senaste forskningen inom det ämnesområde jag undervisar? Men det handlar också om vad den senaste forskningen säger om hur man undervisar om just detta ämnesinnehåll för att främja barns och elevers utveckling och lärande på bästa sätt.

Det som vi definierar som en vetenskaplig grund är alltså forskningsbaserad kunskap som kommer från resultaten av studier som forskare har bedrivit. Ett vetenskapligt förhållningssätt däremot är något man själv kan ha. Ibland kallar vi det också för ett kritiskt förhållningssätt. Ett vetenskapligt eller kritiskt förhållningssätt bör alla ha i alla sammanhang där man planerar, genomför eller utvärderar sin undervisning.

För att en erfarenhet ska kunna kallas beprövad så måste den vara prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många. Den beprövade erfarenheten byggs i verksamheten och av professionen och den är lika relevant som den akademiskt framtagna kunskapen (vetenskaplig grund).