Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolan för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i undervisningen.

Aktuellt

Nu är det dags att önska Skapande skola-projekt för läsåret 23/24.

Skolan väljer projekt ur utbudskatalogen för läsåret 23/24. Därefter rangordnar man önskade projekt per klass och anmäler intresse via ett formulär för intresseanmälan som skickas till skolans kontaktperson för Skapande skola. Sista datum att skicka in intresseanmälan är 25 augusti 2023. Därefter programlägger kulturförvaltningen projekten utifrån skolornas önskemål i så stor utsträckning som möjligt och återkopplar till respektive skolan i september.

Klicka här för att läsa utbudskatalogen för läsåret 23/24 (PDF, 8 MB)
Klicka här för att komma till intresseanmälan för läsåret 23/24

Har din skola frågor om era Skapande skola-program? Kontakta kulturförvaltningen via kulturiskolan@uppsala.se.

Hur jobbar kommunen?

Processen för Skapande skola i Uppsala kommun är utformad för att öka likvärdigheten för elevernas tillgång till kultur och att minska skolornas administrativa börda.

Referensgrupper med representanter från grundskolans olika stadier tar tillsammans med kulturförvaltningen fram en kommunövergipande ansökan för arbetet i skolorna. De tar också fram förslag på kulturutbudet som erbjuds inom Skapande skola. Kulturförvaltningen hanterar kontrakt och fakturor, skolan det praktiska genomförandet med eleverna. Skolor rapporterar deltagarantal och utfall av insatserna efter avslutat läsår. Kulturförvaltningen skickar in en gemensam redovisning till Kulturrådet.

Insatser inom Skapande skola erbjuds i den omfattning som tilldelade medel tillåter och utgör ett komplement till det övriga kulturutbudet för skolan som finns i Uppsala.

Delta i referensgrupp

Arbetet med Skapande skola planeras av referensgrupper som samordnas av kulturförvaltningen. Referensgrupperna arbetar med kultur för olika stadier och består av representanter från grundskolorskolor. Referensgrupperna träffas två gånger per läsår, fysiskt eller digitalt.

Vill er skola vara med och utforma Skapande skola-projekten? Utse en representant per stadium på skolan. Meddela namn och e-postadress till kulturiskolan@uppsala.se

Skola utan representant i referensgrupp

Om en skola inte har möjlighet att delta i referensgruppsarbetet så kommer den ändå att erbjudas ett kulturutbud inom Skapande skola, men utan möjlighet att påverka vad som erbjuds.

Fristående skola?

Det statliga bidraget söks av skolans huvudman, det innebär att fristående skolor kan söka eget bidrag för kulturprojekt i sin skola. Om en fristående skola vill ha tips på kulturaktörer att samarbeta med inom Skapande skola går det bra att kontakta kulturförvaltningen. Det finns också möjlighet för fristående skolor att istället anmäla intresse för att ingå i kommunens ansökan om Skapande skola-bidrag. Kontakta kulturiskolan@uppsala.se

Vad är Skapande skola?

"Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor." - Kulturrådet

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs om Skapande skola-bidraget på Kulturrådets webbplats.

Kulturaktör?

För att anmäla intresse av att ingå i utbudet anmäler du som är kulturaktör detta via ett formulär. Läs mer här och anmäl intresse

Kontakt Skapande skola

Emilie Sundberg

Kultursekreterare
Uppdaterad: