Pilotprojekt Robotundervisning AV1

Uppsala grundskolor har sedan en tid ett pilotprojekt med skolrobotar AV1. Det är inom prioriterade området tillgänglig lärmiljö och utifrån skollagskravet om varje elevs rätt till likvärdigt lärande.

Tanken är att elever som av olika anledningar har svårt att fysiskt befinna sig i skolan ändå ska kunna delta i såväl undervisning som undervisningsgemenskap och socialt sammanhang. Exempelvis en elev som behöver vara hemma eller på sjukhus på grund av återkommande operationer, kan ändå följa med i undervisning och hänga med kompisar. För andra med mer problematisk skolfrånvaro kan det vara början på en resa, en övergång från skolfrånvarande till att åter bli en del av ett skolsammanhang. För vårdnadshavare kan det vara ett sätt att få till ökad delaktighet och att verkligen bli sedd i problematik, men också en konkretisering vad som behöver göras. Rätt nyttjat kan det skapa nödvändig tillit. Det finns viss forskning och beprövad erfarenhet, men Uppsala är med i frontlinjen och skaffar oss konkret egen erfarenhet hur olika digitala verktyg kan vara del i tillgänglig lärmiljö. 

Det går till så att man placerar en robot på lämplig plats i klassrum - den kan lätt bäras runt mellan olika salar. Roboten kopplas upp mot skolans Wi-fi. Eleven tilldelas en specialdestinerad lärplatta som - när den kopplas upp - kan se det roboten ser och höra det roboten hör. Lärare och klasskamrater ser när robot är uppkopplad. Eleven kan smidigt snurra runt robotens huvud 360’, förändra ögonuttryck och ”räcka upp handen” - samt då även ställa en fråga eller delta i ett samtal. Eleven kan befinna sig i ett grupprum bredvid, hemma, på sjukhus eller liknande - så länge där finns internet. Programvaran är intuitivt enkel att använda. En robot testades t o m på UVUS häromsistens, så nu vet en elev lite mer om vad lärarna gör på delar av höstlovet… 

För närvarande har vi fyra robotar i omlopp, på alla stadier. Grundsärskolan undersöker möjligheter att komma in i projektet. Många lärdomar har gjorts och fler är på gång. Vikten av implementering har som så ofta i skolans värld blivit väldigt tydlig. Lärarens ledarskap och undervisningsrelation med eleven är som alltid helt avgörande. Som lärare behöver man också känna sig trygg i att elev och vårdnadshavare hanterar ”fjärrsändningen” på ett klokt sätt, vilket hittills verkar ha fungerat mycket bra. 

Roboten är förstås ingen mirakelkur - men kan rätt använd i ett större sammanhang absolut göra stor skillnad för att eleven inte ska missa för mycket i sin utbildningsresa mot studentmössan. Projektgruppen, som består av två specialpedagoger, en it-pedagog samt verksamhetsutvecklare har även börjat bygga nätverk med Sollentuna och andra som också har AV1-projekt på gång.

 

Fortsättning följer! 

Uppdaterad: