Lexplore - en lyckad satsning

Inom grundskolan i Uppsala kommun används analysverktyget Lexplore, som ger skolor information om elevers läsförmåga. Här kommer ni att få läsa mer om vad Lexplore är och om hur man som skola kan arbeta med verktyget.

Vad är Lexplore?

Lexplore är ett analysverktyg där elever läser en text på en skärm och svarar på ett antal frågor utifrån den lästa texten. Datorn som eleverna läser på är utrustad med en så kallad eyetracker som läser av ögonens rörelser medan eleven läser. När eleverna är screenade analyseras informationen av AI (artificiell intelligens). Skolorna får direkt resultat som visar på elevernas läsförmåga. Dessa resultat diskuteras sedan på arbetsplatsen innan en intensivläsningsperiod på 3-4 veckor sätts in.

Bakgrund

Kvinna som lerFör ungefär tre år sedan fick Helene Folkunger, verksamhetsutvecklare inom barn- och elevhälsan, uppdraget att projektleda implementeringen av Lexplore. Hon började med att sätta ihop en styrgrupp bestående av ett par speciallärare, en rektor och en specialpedagog från det centrala teamet för att få en stabil organisationen kring implementeringen.

- Anledningen till att just Lexplore valdes var att man såg att det skulle vara ett effektivt sätt att screena alla elevers läsförmåga samt kunna analysera och följa upp deras enskilda resultat. Rektor kan se var resurser ska läggas utifrån vad resultaten på skolan visar och grundskolans ledning kan se hur Uppsala kommuns grundskolor ligger till nationellt genom att titta på Lexplores resultatsida över Uppsala kommun, berättar Helene.

På skolorna har ambassadörer utbildats som har tät kontakt med både styrgruppen och personal från Lexplore via möten varje vecka. Utöver det har ett antal screenare, en administratör och IT-ansvarig utsetts på varje skola.

- Vi har sett vikten av att utbilda många screenare på arbetsplatserna för att kunna få karusellen att snurra och inte vara beroende av att vissa specifika personer ska vara på plats, säger Helene.

Så här arbetar Sverkerskolan

Sverkerskolan har varit med sedan starten av Lexploreanvändandet i Uppsala kommun. Pedagog Uppsala träffar specialläraren Emma Holtari Sohlberg och biträdande rektor, tillika logoped, Erik Landfeldt för att höra hur de arbetar med Lexplore och framför allt med resultaten.

Alla elever i åk 1–9 screenas enligt Lexplores plan. Resultaten av elevernas läsning analyseras på skolnivå, gruppnivå och sist men inte minst individnivå.

Kvinna med glasögon som ler- Analysen på gruppnivå är viktigt för att veta hur lärarna ska planera undervisningen, här får de veta vad i läsningen som undervisningen behöver fokusera på. Är det avkodningen eller är det läsförståelsen?, berättar Emma.

Elevernas resultat analyseras i arbetslag, årskurslag, ämneslag och på speciallärarmöten för att få en samsyn kring hur arbetet framåt bör planeras. Helene Folkunger ser en risk i att det kan vara svårt för många skolor att få till tiden för den gemensamma analysen men det har man på Sverkerskolan lyckats med.

- Det var så klart svårt från början innan alla var insatta i verktyget men efter att personalen har sett vinningen med det så är resultaten något som vi till och med hör lärare prata om i korridorerna. Det är som med allt nytt som ska implementeras, det måste få ta tid, säger Emma.

- För att få alla insatta i verktyget fick lärarna prova på att själva bli screenade. Skolan valde att lägga mycket tid på just detta samt att visa på och förklara varför de skulle använda det här verktyget, förklarar Emma.

Fem nivåer av läsförmåga

Lexplore arbetar med fem nivåer som beskriver elevernas läsförmåga: (1) Låg, (2) Under medel, (3) Medel, (4) Över medel och (5) Hög. Läsnivåerna synliggör hur eleverna ligger till med läsningen och ger information om vilka elever som är i behov av särskilda insatser och vilka som behöver mer stimulans och utmaningar. Alla elever screenas i september och mars. De elever som ligger på låg eller under medel screenas även i november och april för att kunna följa upp om de aktiviteter som genomförts har visat på resultat.

En kurva som visar olika läsnivåer i percentiler och stanine.

Utifrån resultaten planeras olika aktiviteter in beroende på var eleverna befinner sig. De elever som hamnar på låga resultat blir högsta prioritet, till dessa planeras en intensivläsningsperiod omgående efter screeningen. Intensivläsningen sker, i samarbete med hemmet, både i skolan och hemma. De elever som hamnar på under medel läser i hemmet i väntan på en intensivläsningsperiod i skolan.

- Här ser vi vikten av att samarbeta med hemmet kring resultaten i Lexplore. Tanken är att resultaten ska redovisas på utvecklingssamtalen men också lyftas kontinuerligt beroende på elevens resultat. Efter en screening kan man också se vad eleverna behöver utmanas i på gruppnivå och utifrån det så väljer läraren ut en passande bok att läsa högt ur, säger Erik Landfeldt.

Man som ler- För ett antal år sedan arbetade du och jag, Anna, (redaktör Pedagog Uppsala) fram en tydlig plan för det här på Sverkerskolan, något vi valde att kalla "Aktiv högläsning" där man fokuserar på läs- och ordförståelse vid högläsning, säger Erik.

På skolan har man sett att arbetet med Aktiv högläsning har gynnat elevernas läsförmåga. Mer om det skriver vi i ett annat reportage.  

 

Progression åk 1–9

På Sverkerskolan har man utarbetat ett mappsystem som följer eleverna från åk 1–9 för att det inte ska bli några glapp mellan stadierna och för att eleverna själva samt deras lärare ska kunna följa progressionen. I elevernas mappar finns det aktuella material som de arbetar med just nu utifrån Lexploreresultaten. Mapparna fylls på eftersom och material som inte är aktuellt arkiveras. I och med detta så har eleverna alltid material på sin nivå att arbeta med samt att det som lärare också är lättare att kunna stötta den enskilda eleven på rätt nivå. I planeringen kring vad som ska finnas i elevernas mappar är det oerhört viktigt att ha med sig eleven.

- För att utvecklas på bästa sätt är det avgörande att eleven förstår varför hen ska träna, att hen ser nyttan med lästräningen. Om det är så att man över tid märker att en elevs läsförmåga inte utvecklas på önskat sätt så kan man i mappen se om eleven har fått rätt stöd i sin läsutveckling eller om det då kanske är dags att göra en utredning gällande läs- och skrivsvårigheter, förklarar Erik. 

- På Sverkerskolan kan vi se att Lexploreresultaten har stor samhörighet med betygen. Det är stor korrelation mellan stark läsförmåga och höga betyg. Det visar också på att det inte bara är i ämnet svenska som god läsförmåga behövs utan att god läsförmåga gynnar alla ämnen, säger Erik.

 

Sverkerskolans tips till skolor som står i startgropen för att börja med Lexplore

·       Utbilda många screenare på skolan, lärare i olika ämnen

·       Börja med att screena en årskurs och ”gör den klar” med analys och kopplade aktiviteter innan ni går vidare till fler årskurser.

·       Screena personalen så alla vet hur det går till utifrån ett elevperspektiv

·       Låt det få ta tid!

 

Här hittar du Lexplores hemsida

Vill ni komma igång med Lexplore på er skola?

Hör av er till Helene Folkunger på  helene.folkunger@uppsala.se.

 

/Anna Sjölin, webbredaktör grundskolan

Uppdaterad: