ULF - samverkan med akademin

ULF är en förkortning av utbildning, lärande, forskning. ULF-avtalet är en nationell satsning för praktiknära forskning inom skolan och i Uppsala lägger det grunden för utbildningsförvaltningens forskningsmiljö.

ULF-avtal är ett begrepp som ska föra tankarna till läkarnas ALF-avtal som finns inom hälso- och sjukvården och som varit förebild för ULF. ALF-avtalet ger exempelvis läkare möjligheter att kombinera sitt kliniska arbete med forskning, och läkarstudenter möjlighet att göra sin praktik i de miljöer där klinisk forskning bedrivs. På motsvarande sätt ska praktikrelevant forskning underlättas inom skolans område genom en starkare vetenskaplig förankring och samverkan mellan skolans professioner och forskare.

ULF i Uppsala

Inom ramen för Uppsala kommuns avtal med Uppsala universitet skapas en infrastruktur där lärares frågor och beprövade erfarenhet kan möta forskarnas erfarenheter och vetenskapliga arbetssätt.

Uppsala kommun har efter de första årens försöksverksamhet skrivit ett nytt lokalt ULF-avtal med Uppsala universitet som reglerar perioden fram till 2024.

Från hösten 2023 finns i Uppsala en regional ULF-forskningsgrupp där lektorer från Uppsala univeristet samarbetar med skolhuvudmännens lektorer i olika praktiknära forskningsfrågor.

Här kan du läsa mer om ULF på ULF-avtalets webbplats

Våra fyra huvudfokus

Utifrån en allt starkare samsyn kring vägval och organisation av försöksverksamheten växte under 2019 aktiviteter fram som definierar utformandet av vad en forskningsmiljö hos huvudmannen i samverkan med universitetet innebär. Fyra huvudprocesser är i fokus:

  • Processtöd på vetenskaplig grund riktad mot skolformernas eller skolornas redan prioriterade satsningar.
  • Formulering och prioritering av forsknings- och utvecklingsfrågor.
  • Genomförande av forskningsprojektet och lärardrivna utvecklingsprojekt
  • Spridning av erfarenheter och resultat både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett försöksperspektiv.

Formulering och prioritering av forskningsfrågor

Arbetet fokuseras mot skolformernas egna systematiska kvalitetsarbeten. Via resultatindikatorer som tex betyg eller via de analyser som görs skolformsvis med didaktiska förtecken ofta grundade i enheternas utvecklingscykler och utvecklingsorganisation söks forskningsområden. Vidare utvecklas lärardrivna avgränsade utvecklingsprojekt med flera syften, bland annat att på sikt kunna generera större forskningsfrågor. Möjligheten att via huvudmannens strukturer för att generera beprövad erfarenhet i samverkan med forskare på universitetet också kunna formulera forskningsfrågor prövas, via ett pilotprojekt i religion. Genom en starkare egen forskningslitteracitet kan vi som huvudman också på ett bättre sätt värdera förslag och initiativ som kommer från akademin.

Genomförande av utvecklingsprojektet

Den målbild som finns för ett optimalt utvecklingsprojekt inom ULF är att verksamma forskare vid universitetet tillsammans med disputerade lektorer i kommunen genomför och leder projektet med ett så stort deltagande som möjligt av övriga lärare. Härigenom skapas goda förutsättningar för förankring och genomslag i verksamheten. Den struktur som utvecklas handlar om tjänstekonstruktioner, delade tjänster påverkan på den enskilda skolans utvecklingsorganisation och till exempel tjänstefördelning. Förekomsten av en pågående transparent forskning berikar professionens utvecklingsfokus och stärker skolans vetenskapliga grund.

Spridning av erfarenheter och resultat både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett försöksperspektiv

Vi ser en spridningseffekt på de skolor som är direkt inblandade i olika projekt. Utmaningen att nå lärare på andra skolor är större.

Sedan starten av Pedagog Uppsala utgör denna kanal en viktig plattform för spridning. 

Har du frågor?

Välkommen att kontakta Karin Johansson Eriksson, koordinator för ULF i Uppsala kommun: Karin.Eriksson-Johansson@uppsala.se.

Uppdaterad:

Andra sidor under: ULF - samverkan med akademin