Språk och kommunikation

Språkinlärning sker överallt där det sker kommunikation. Att ha ett språk handlar om att kunna uttrycka sin berättelse och sina tankar genom ord, lek, dans, musik eller skapande.

Barnet upptäcker och utvecklar språket i samspel med andra och i meningsfulla sammanhang. Språk och lärande hänger ihop liksom språk och identitet. Det innebär att språket är en viktig del av vår identitet och ett redskap för tänkande och handling.

Här kan ni ta del av några exempel på hur förskolor arbetar språkutvecklande i sin undervisning.

Pedagog läser utomhus för ett barn

Här kan du läsa mer om satsningen med Skolverket kring Nyanländas lärande