Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Hur stärker vi kvaliteten på utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever? Frågan är grunden i en särskild satsning inom förskola och skola, i samarbete med Skolverket. Målet är att fler ska nå skolans kunskapsmål och en åtgärdsplan finns nu framtagen.

Fyra processledare och en lokal arbetsgrupp leder arbetet

Samarbetet med Skolverket innebär riktade insatser under perioden under 2019 – 2022. Skolverket har bekostat en processledare för satsningen inom varje skolform: förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. De fyra processledarna har bildat en arbetsgrupp och ingår i ett lokalt team med områdeschef för grundskola, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.

Läs och titta gärna på reportagen om Skolverkets satsning för de olika verksamheterna

Den pedagogiska guldåldern är i förskolan

Satsning på flerspråkiga och nyanlända elevers utbildning i grundskolan

Så ska nyanlända och flerspråkiga gymnasieelevers lärande utvecklas 

En åtgärdsplan för 2020 - 2022

Tillsammans har processledare och lokalt arbetsteam genomfört två workshops med respektive skolform kring nuläge och vad verksamheterna behöver för att öka möjligheten att nå målet. Arbetet har utmynnat i en åtgärdsplan för tre år. De regelbundna träffarna fortsätter under hela den perioden, för stöd och avstämningar i genomförandet.

Förskolebarn skriver och ritar

Utvecklingsområden i förskolan

1. Styrning och utveckling av verksamheten

 • systematisera planer och rutiner samt riktlinjer där huvudmannen skapar förutsättningar för de nyanlända och flerspråkiga barnen,
 • system som stödjer verksamheten med planering, uppföljning och utvärdering (del av SKA, systematiskt kvalitetsarbete),
 • språkkartläggning vid introduktionen och språksamtal i utvecklingssamtalet.

2. Undervisning och lärande

 • kompetensutveckling i SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
 • kunskap kring flerspråkighet.

3. Förutsättningar för lärande och trygghet

 • kompetensutveckling i Förhållningssätt och värdegrundsfrågor, interkulturalitet.

Elever i grundskolan undervisas

Utvecklingsområden i grundskolan

1. Styrning och utveckling av verksamheten

 • skapa förutsättningar för studiehandledningen på skolenheterna.

2. Undervisning och lärande

 • elever utvecklar språk- och ämneskunskaper parallellt,
 • skapa likvärdighet i ämnet svenska som andraspråk.

Ung man studerar

Utvecklingsområden i gymnasieskolan

1. Styrning och utveckling av verksamheten

 • studiehandledning på elevers modersmål,
 • nätverk för att kvalitetssäkra processer i övergångar mellan skolformer.

2. Undervisning och lärande

 • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, i formen av kollegialt lärande.

3. Förutsättning för lärande och trygghet

 • Elevhälsan, kompetensutveckling inom förebyggande och hälsofrämjande arbete.

4. Bedömning och betygssättning

 • ökat samarbete mellan ämnesnätverken för gymnasieskolans språkintroduktionsprogram och grundskolans förberedelseklass,
 • nätverk för lärare i svenska som andra språk, inom gymnasieskola och vuxenutbildning.
Uppdaterad: