Uppsala kommuns föreläsare på SETT 2024

Vi har föreläsningar i konferensprogrammet alla tre mässdagar med ett varierat innehåll från hela utbildningsförvaltningen.

 

Föreläsningar tisdag 16 april

 

Låt leken ta plats

 • Sal A2
 • Kl. 10.00-10.45

Om föreläsarna

Louise Messer, förskollärare på Tunaparkens förskola, med ett stort intresse för lekens plats i förskolans utbildning.

Åsa Lernberg, förskollärare på Tunaparkens förskola, med ett stort intresse för lekens plats i förskolans utbildning.

Om föreläsningen

Att få leka är barns rättighet och är förutsättning för demokratifostran. Läroplanen är tydlig med att lek är viktig i utbildningen men den säger inget om hur vi pedagoger egentligen bör agera kring och förhålla oss till barnens lek. På Tunaparkens förskola arbetar vi med att skapa ett medvetet arbetssätt och förhållningssätt kring leken. Vi tar avstamp i den sociala leken med barn och pedagoger som aktörer.

Vi delar med oss av våra erfarenheter kring:
Varför ett utvecklingsarbete om lek och hur det kan genomföras?
Vad är det som pedagogerna gör för att möjliggöra, stimulera och locka till lek för alla barn, vad har vi identifierat som viktigt?

 

Ungas psykiska ohälsa och meningen med skolan

 • Sal A3
 • Kl. 11.15-12.00

Om föreläsarna

Karin Eriksson Johansson, utbildad lärare och rektor med många års erfarenhet av båda uppdragen. Karin arbetar numera som verksamhetsutvecklare i utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun.

Stina Hallsén, docent i pedagogik och lektor vid Uppsala universitet med särskilt fokus på relationen mellan politik och praktik samt mellan olika aktörer inom utbildningssystemet. Stina är för närvarande involverad i samverkansprojekt samt forskning som rör elevers psykiska hälsa.

Om föreläsningen

Inom såväl internationell, nationell och lokal utvärdering har det illustrerats hur ungdomars psykiska hälsa försämrats och skolstressen ökat. Meningen med skolan generellt och bedömningspraktiken specifikt har uttryckts som bidragande orsaker till detta. Från såväl forskningens håll som från skolhuvudmännens håll finns behov av att förstå och nyansera bilden av skolstress. Är skolstress samma sak för alla elever och hur ser olika elevgrupper på meningen med skolan? Föreläsningen utgår från ett ULF-projekt (Utveckling, lärande och forskning) baserat på föreläsarnas tidigare samverkansarbete som då gick under namnet “Examinationer på lektioner”.

 

När allt går snabbare – vad behöver gå långsamt?

 • Sal A3
 • Kl. 13.00-13.45

Om föreläsarna

Karin Lindén har ett förflutet som såväl fotograf som lärare på resursskola. För två år sedan började hon som socialpedagog på en helt vanlig högstadieskola: Björkvallsskolan, Uppsala kommun, där hon nu delar tiden mellan arbete som bild- och slöjdlärare och socialpedagog. Hon är ett ankare för eleverna, som med sina varma och färgstarka förmågor skapar små universum tillsammans med barnen, där de får utvecklas till sina bästa jag. Karin hittar man aldrig på sitt kontor; ute bland eleverna är hon i sitt esse.

Kristina Söderman har ett förflutet som språklärare på både gymnasiet och högstadiet. Hennes starka fokus mot eleverna väckte intresset för specialpedagogik och idag arbetar hon som specialpedagog på Björkvallsskolan, åk 6-9 i Uppsala kommun. Eleverna känner henne som ”Stina”, som alltid har dörren öppen. Alla är välkomna och många kommer! I en svår period i skolan vet eleverna att Stina kommer att finnas där, hjälpa dem att hantera situationen och hitta en väg framåt, vilket ger en trygghet och en tro på att allt kommer att bli bra.

Om föreläsningen

I vår föreläsning kommer vi att utgå från vikten av att skolan blir en motpol till samhällets och skärmarnas ständiga quick-fix. Pusslet för att lyckas med alla elever måste läggas varsamt och med tid. Vi utgår från våra erfarenheter och fokuserar på solskenshistorier; inspirerar snarare än gnäller över allt som kan bli bättre. Vi lyfter olika typer av riktiga elev-exempel, hur vi arbetar med svårigheter hos elever specifikt och generellt, men framför allt hur ALLA svårigheter bara är “olösta problem” för oss.

 

Makt, språk och identitet

 • Sal A3
 • Kl. 14.15-15.00

Om föreläsaren

Simeon Oxley, modersmålslärare och studiehandledare EFF (Enheten för flerspråkighet), Uppsala Kommun.

Om föreläsningen

Alla språk har betydelse i ett flerspråkigt samhälle. Detta är en föreläsning om makt, identitet, modersmål och studiehandledning i en uppkopplad och föränderlig samtid.

Vilka olika sätt att se på språk erbjuds på våra arbetsplatser? Hur positioneras modersmål och studiehandledning på modersmålet på våra arbetsplatser? Vilka utrymmen får eleven för att utveckla sina språk på våra arbetsplatser?

Föreläsningen erbjuder ett didaktiskt perspektiv på studiehandledning på modersmålet och på temaarbete i skolämnet modersmål där elevdelaktighet och elevens diasporisk kontext är ledord.

 

Föreläsningar onsdag 17 april

 

Mattekampen: Knäck koden till kreativt matematiklärande!

 • Sal M4
 • Kl. 10.00-11.00 och 14.15-15.15

Om workshophållarna

Gunilla Oskarsson är utvecklingslärare i matematik för 6-9 i Uppsala kommun. Med en bred erfarenhet som sträcker sig från mellanstadiet till vuxenutbildning har hon arbetat inom olika utbildningskontexter, inklusive kommunala och friskolemiljöer. Hennes uppdrag är att öka matematikresultaten i Uppsala kommuns grundskolor och att skapa ökad likvärdighet mellan skolorna. Med fokus på strategier och verktyg som stödjer och inspirerar pedagoger strävar hon efter att skapa en enhetlig och inkluderande lärmiljö.

Anneli Lafvas är utvecklingslärare i matematik för F-5 i Uppsala kommun. Med en bred erfarenhet som sträcker sig från förskoleklass till högstadiet har hon arbetat inom olika utbildningskontexter, inklusive kommunala och friskolemiljöer samt anpassade grundskolor. Hennes uppdrag är att öka matematikresultaten i Uppsala kommuns grundskolor och att skapa ökad likvärdighet mellan skolorna. Med fokus på strategier och verktyg som stödjer och inspirerar pedagoger strävar hon efter att skapa en enhetlig och inkluderande lärmiljö.

Om workshopen

Välkommen att delta i vår Mattekamp där ni får lösa uppdrag, samla sifferkort och knäcka koden till kreativt matematiklärande. På ett lekfullt sätt övas grundläggande matematiska förmågor där det även finns möjlighet att tillsammans samtala om hur praktiska matematikuppgifter kan formas för att passa alla våra elever. En interaktiv workshop med Uppsala kommuns matematikutvecklare.

 

Utbildning – det starkaste skyddet mot ett liv i utanförskap!

 • Sal M2
 • Kl. 10.00-10.45

Om föreläsarna

Daniel Eskilson är biträdande utbildningsdirektör i Uppsala kommun och har en bakgrund som lärare i filosofi och historia samt som skolledare inom fristående verksamheter och Statens institutionsstyrelse.

Gülbahar ”Gullan” Saritas arbetar som lärare i en arbetsgrupp som heter UppSam Skola inom den centrala elevhälsan på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. Det är en arbetsgrupp som arbetar med stöd mot elever i samhällsvård. Hon har tidigare arbetat som klasslärare på flera olika skolor i Uppsala.

Om föreläsningen

Utbildning är det starkaste skyddet mot ett liv i utanförskap. Föreläsningen handlar om hur vi i Uppsala kommun arbetar med de barn och elever som vi inte når och de som hamnar utanför. Det handlar om de barn som inte går i förskola, de elever med skolplikt i grundskolan som har svårt att nå målen för sin utbildning och de elever som inte går i gymnasieskolan. Vilka konsekvenser ser vi av det utanförskapet och vad ska vi göra för att stävja det? Fokus i föreläsningen kommer att ligga på barn och unga placerade i samhällsvård inom grundskolan.

 

 

Skrivundervisning i en tid där något annat kan skriva din text

 • Sal A3
 • Kl. 11.15-12.00

Om föreläsaren

Maja Back Lakic har i ett drygt decennium arbetat som högstadielärare och undervisat i svenska och engelska. Hon delar gärna med sig av sin undervisning till kollegor, bland annat på @mittformativaklassrum. Oftast hittar du henne dock med sina elever i klassrummet på Västra Stenhagenskolan, Uppsala kommun.

Om föreläsningen

Eleverna har upptäckt AI-genererade texter och vi lärare måste anpassa oss. En del vill stänga av datorerna och återgå till att enbart skriva analogt, detta i en värld som blir mer och mer digital. Det går inte ihop för mig. Det förekommer också att elever får skriva tentamensliknande uppsatser på låsta digitala ytor under mycket begränsad tid. Hur kan vi språklärare då undervisa i skrivprocessen? Kan AI vara en del av den? Om detta handla min föreläsning där jag kommer visa exempel från min egen undervisning där jag jobbar med exempelvis Microsoft Forms, ChatGPT och Text FX.

 

Digitalt självförsvar: Källkritik i naturvetenskap

 • Sal A3
 • Kl. 12.45-13.30

Om föreläsarna

Sofie Mellberg har disputerat på medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Ett stort intresse för undervisning gjorde att hon vidareutbildade sig till lärare. Engagemanget för forskning och utveckling fortsatte men fokus har bytts från naturvetenskaplig till ämnesdidaktisk forskning. Hon arbetar nu som lärare, handledande lektor för FoU-projekt i Uppsala kommun samt driver forskningsprojekt inom ULF i samverkan med Uppsala universitet.

Angelika Danielsson Friberg har disputerat på medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Ett stort intresse för undervisning gjorde att hon vidareutbildade sig till lärare. Engagemanget för forskning och utveckling fortsatte men fokus har bytts från naturvetenskaplig till ämnesdidaktisk forskning. Hon arbetar nu som lärare, handledande lektor för FoU-projekt i Uppsala kommun samt driver forskningsprojekt inom ULF i samverkan med Uppsala universitet.

Om föreläsningen

Många viktiga beslut kräver kunskap inom naturvetenskap. Det kan handla om valet att ta vaccin eller hur klimatförändringar bör bekämpas. Beslut som grundar sig på bristfällig eller felaktig information kan vara farliga för både individen och kollektivet. Att navigera i informationsflödet av naturvetenskap är därför avgörande, men svårt. Internet används för spridning av felaktig information av exempelvis anti-vaccinrörelser och klimatförnekare. Elever behöver utveckla kunskap om vad man kan lita på och varför samt hur man snabbt kan ta reda på om en källa är trovärdig. Vi kommer att presentera resultaten av en interventionsstudie för att stärka gymnasieelevers källkritiska förmåga samt berätta om kommande studier med elever i grundskolan och på yrkesutbildningar.

 

Föreläsningar torsdag 18 april 

 

Barn kan tänka tillsammans kring filosofiska frågor

 • Sal A2
 • Kl. 9.00-9.45

Om föreläsaren

Teresa Huotari är förskollärare och utvecklingsgruppsledare med över tio års erfarenhet. Intresse för utomhuspedagogik, hållbar utveckling, estetiska ämnen samt barns inflytande och delaktighet. Hon arbetar på Skogstorpets förskola, Uppsala kommun. 

Om föreläsningen

Föreläsningen handlar om filosofiska samtal som pedagogiskt verktyg för dialog kring läroplanens mål om normer och värden. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i förskola ligger till grund för denna föreläsning. Studien belyser användandet av analysverktyget ART (Argumentation Rating Tool). Syftet har varit att prova verktyget som ett stöd i undervisningen kring normer och värden i förskolan. Bilderböcker har använts i studien så barnen får tillgång till ett återkommande och igenkännbart språk.  

Huvudfokus har varit att försöka få fram tydliga sätt att utveckla och prata om barnens etiska och moraliska tankar. Resultatet visade ett positivt och naturligt sätt att få in normer och värden i undervisningen i förskolan. Studien belyser att barn kan tänka tillsammans kring filosofiska problem i förskolan. Barnen kan haka i varandras tankar och spinna vidare på dessa med stöd av en samtalsledare.

 

Alla kan inte tala men alla kan kommunicera

 • Sal E4
 • Kl. 11.15-12.00

Om föreläsarna

Hanna Andersson arbetar som elevassistent och har 17 års erfarenhet av anpassad grundskola. Samtliga arbetar på en anpassad grundskola där eleverna främst läser mot ämnesområde.

Sofie Lund arbetar som speciallärare och förstelärare. Sofie har arbetat på anpassad grundskola sedan 2017.

Amanda Klevefelt arbetar som lärare på anpassad grundskola och utbildar sig parallellt till speciallärare.

Alla tre föreläsare arbetar på Årsta anpassade grundskola, Uppsala kommun.

Om föreläsningen

En beskrivning av språk och kunskapsutvecklande arbetssätt på en anpassad grundskola. Vi ser kommunikation som en förutsättning för lärande. Att utveckla elevernas kommunikation möjliggör samspel, delaktighet och att vara en demokratiska medborgare. Vi vill dela med oss av hur vi använder bildstöd, teckenstöd, fotografier, ögonstyrningsdatorer och iPad m.m. i meningsfulla sammanhang. Några framgångsfaktorer i vår undervisning är att utgå från elevernas olika intressen, använda alla olika sinnen och AKK.

 

Olika sätt att vara människa på

 • Sal A3
 • Kl. 11.45-12.30

Om föreläsaren

Sofie Norgren är en förskollärare med ett hjärta som brinner för de som behöver det där lilla extra. Leder arbetet med normer och värden på flera förskolor och stöttar pedagoger i att våga reflektera kring hur deras bemötande påverkar barnen. Även utbildad lärare för de yngre åldrarna på grundskolan samt fritidspedagog. Sofie arbetar på Lövstalöts förskola, Uppsala kommun. 

Om föreläsningen

Barn behöver möta olika sätt att vara människa på och dessutom få möjlighet att själva känna igen sig i litteratur och material. Vad har vi för böcker? Hoppsan, en hel del med bara stereotyper fanns det visst. Att arbeta med normer med barnen kan vara nog så utmanande – men hur är det att arbeta med det i personalgruppen? Är det inte lite väl läskigt att börja syna våra normer i sömmarna? Allt jag har gjort har ju varit med goda intentioner, kan det ändå vara så fel? Den här föreläsningen kommer att handla om hur vi har arbetar med normer för att stärka våra barn. Det kommer också att handla om hur vi då behöver arbeta med oss själva. Och hur viktig rektorn kan vara i det arbetet.

 

Se hela programmet för SETT här

Uppdaterad: