Fyra perspektiv på IBIS

Bloggen är inte längre aktiv men du är välkommen att läsa den ändå! Här bloggar fyra personer med olika perspektiv på IBIS - inkluderande beteendestöd i skolan - hur projektet fortskrider och vad det skapar för effekter på trygghet och trivsel samt studiero och studieresultat. Personerna som bloggar är: - Ida Brantefors - lärarperspektivet - Helene Folkunger, Utvecklingsenheten - instruktörsperspektivet - Martin Jansson, Ångelstaskolan - rektorsperspektivet - Martin Karlberg, Uppsala Universitet - forskarperspektivet Varje vecka planerar vi för ett nytt inlägg. Välkomna att följa vår resa!

 • Implementering av IBIS?

  Magnus Blixt2020-04-08
  • Att säga "IBIS" är tämligen enkelt, det ligger tämligen gott i munnen. Ungefär som "Demokrati" eller "Studiero".
  • Att göra IBIS, Demokrati eller Studiero är däremot långt mer komplext. 

  IBIS är ett evidens- och manualbaserat system som - om det görs i en god balans mellan att vara manualtroget och medvetet anpassat efter lokala förutsättningar - har stor potential. Hur man väljer att implementera ett system påverkar i hög grad vad man får för resultat. En implementeringsplan är en god start - inkl tydliga uppföljningar utifrån medveten datainsamling.

  "Det är skillnad på medvetna anpassningar och omedveten avdrift. Hur mycket kan man drifta iväg och fortfarande säga att man gör IBIS?"

  Om detta talade psykolog Kata Nylén med Uppsalas IBIS-skolteam i början av läsåret och i dessa fjärrundervisningstider har vi nu lagt upp detta här för den som missade eller behöver en repetition. IBIS är i fokus, men handlar om implementering generellt. Detta är ett sammandrag, det mesta av dialogen med åhörarna har av upphovsrättsliga (och ljudtekniska) skäl klippts bort. 

  Du hittar föreläsningen "Att få IBIS att fungera - effekter av implementering" här!

  Kata Nylén föreläser om IBIS-implementering

  (0)Kommentera
 • Instruktörsperspektivet

  Helene Folkunger2020-01-09

  Nu är terminen slut och det är dags för ett välförtjänt jullov! På 18 skolor i Uppsala har IBIS-arbetet rullat på för fullt. Vi startade i augusti med att nio nya skolor klev på IBIS-tåget medan de nio som redan var ombord fortsatte resan. Så, var befinner vi oss nu i processen? 

  På flera av de skolor som är inne på sitt andra IBIS-år är nförväntans/regelmatriserna för flera olika arenor färdiga. Några av de nya skolorna arbetar också med att utforma matriserEleverna är delaktiga genom att de rollspelar de olika förväntningarna/reglerna tillsammans med sina lärare. Flera skolor har spelat in filmer om dessa förväntningar/regler. Danmark skola, har som exempel spelat in flera filmer där eleverna ska hitta fem felHär är det IBIS-teamet som agerar skådespelare. Dessa gör inte riktigt som eleverna förväntar sig, vilket medfört mycket skratt men även diskussioner kring hur man faktiskt ska göra i de beskrivna utrymmena i skolan. Under tiden eleverna söker, fem fel, skapas många bra diskussioner och samtal om hur man ska vara i t.ex. kapprummet. Eleverna visar därefter med eget rollspel det rätta sättet. Det här arbetssättet att tydliggöra förväntningar och regler har uppskattats mycket av eleverna och koncentrationen är på topp när filmerna visats. 

  I flera skolor har det påtalats att det är viktigt att man som lärare visar eleverna när det är dags för rollspel. Detta för att undvika att missförstånd sker. Det kan göras på olika sätt, till exempel genom att klappa i händerna eller knäppa med fingrarna.  

  Treklangen har nu kommit till arenan, mediatek. Dessa förväntningar/regler arbetar nu personal och elever med genom rollspel: 

   

  ARENA MEDIATEK 

   

  Respekt: 

  • Prata med låg samtalston 

  • Vi går tyst inomhus 

  • Lyssna när du blir tilltalad av en vuxen. 

  Ansvar: 

  • Du har ditt korridorspass med dig. 

  • Du använder möblerna på rätt sätt. 

  • Plocka undan efter dig. 

  •  

  Omtänksamhet: 

  • Inga ytterskor 

  • Ge arbetsro till dig själv och din omgivning 

  • Hjälp varandra inom gruppen 

   

   

  Relationscirkeln fortsätter att vara en uppskattad övningDen handlar om att uppmärksamma och bli medveten om vilken relation man som personal har till eleverna. Flera skolor har valt att varje personal först ska arbeta enskilt med cirkeln för att sedan arbeta tillsammans med en ev. kollega som arbetar med samma elever. Intressanta reflektioner görs. Till exempel: 

  ”Oj, vi har båda elev x längst ut på det röda, vad gör vi”? 

  ”Hm, du har den eleven på det gröna och jag har den eleven på det röda. Hur arbetar du med eleven? Hur reagerar hen när du säger eller gör så”? 

  Efter diskussionerna arbetar personalen med att göra handlingsplaner till de elever som personalen har placerat på de röda eller vita fälten. Efter cirka två veckor utvärderas handlingsplanerna. Har man sett en förändring avslutas planen, om inte ändras åtgärden och en ny utvärdering sker efter två veckor.  

   

     

   

  Handlingsplanen  

  Förslag på åtgärder: Söka upp eleven vid friare tillfällen och fråga något som inte har med skolan att göra, gå fram till eleven på flera lektioner och ge positiv feedback, tänka på att inte så ofta använda elevens namn vid tillsägelser, välj plats bredvid eleven i matsalen, försök hitta en stund där ni kan prata ostört. 

  Elev 

  Åtgärd 

  Ansvarig 

  Utvärdering 

  Avslutas, datum och signatur 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

  För flera av de skolor som arbetat med IBIS i tre terminer börjar nu ett årshjul bli färdigställt. Även några av de nya skolorna har också påbörjat etårshjulVi lägger stor vikt vid att detta prioriteras då det är viktigt att vi tillsammans skapar en systematik kring IBIS-arbetet. Vi arbetar utifrån manualen där olika övningar finns i olika kapitel. Dessa övningar kommer inte flera gånger och det är därför viktigt att de övningar man tycker har gett resultat förs in i årshjulet. Detta för att få till en systematik till kommande läsår. Årshjulet är ett levande dokument och behöver därför med jämna mellanrum revideras. 

  Positiv feedback till eleverna, så viktigt! Musiklådan har plastat in små IBIS-fåglar. Personalen har fem nya fåglar varje dag och dessa ska vara utdelade tillsammans med en positiv uppmaning till eleverna under dagen 

  Hur har vi arbetat med att få eleverna delaktiga? Flera skolor har en punkt både på elevrådet och klassrådet där de tar upp olika frågor, till exempel, hur ska det vara på King-planen? Vad är en lek? Hur ska vuxna vara mot dig för att du ska känna dig trygg i skolan? Hur är en bra och rolig rast? 

  Flera skolor har tagit upp svårigheten med att få raster där det är ett lugnt klimat. En fråga som dök upp på en skola, ”Behöver vår skola en mer styrd rastverksamhet? 

   

  Utifrån problemlösningsmodellen skapade Skyttorps skola en handlingsplan för konflikthantering. Den har man även gjort en liten bok av där man har bildstöd. Nedan är ett utdrag ur bildstödsboken till Konfliktshanteringsmodellen. 

  Ibland hamnar man kanske i bråk. Då kan man säga och göra dumma saker. 

   

   

   

   

  Det går inte alltid att lösa ett bråk utan en vuxen. Man blir ovänner och känner sig arg eller ledsen. Det känns dåligt. 

   

       

  Då ska vi ta hjälp av en vuxen. Den vuxne vill lyssna på oss och vi behöver lyssna på varandra. 

   

   

   

  Ibland går det inte att lyssna på varandra. Då behöver man prata ensam med en vuxen. 

   

   

   

  Nedan är Almtunaskolans upplägg när det gäller arbetet med rasterna. 

   

   

   

  En spännande fråga är; Hur ger vi effektiva uppmaningar? Detta har vi arbetat med på flera skolor. Det har gjorts på olika sätt, bland annat genom rollspel där 2 personer rollspelar medan 2-3 personer lyssnar och sedan ger feedback till personerna som rollspelar eller på en annan skola bestämdes det att IBIS-teamet går ut och observerar alla lärare i 15 minuter och ser hur de ger effektiva uppmaningar. Feedback ges direkt i anslutning till observationen. Detta har varit ett förhållandevis svårt arbete, men ett mycket viktigt sådant.  

  IBIS är, som vi vid ett flertal tillfällen under hösten nämnt i denna blogg, ett skolövergripande arbete. Det är mycket viktigt att vi får med hela elevens skoldag i implementeringen av IBIS. Därför är det viktigt att vi är noga med att IBIS involverar fritidsverksamheten. Tankar som lyfts på flera skolor är vikten av att personalen som rollspelar med eleverna även lyfter fritids i samband med arbetet med förväntningarna/reglerna. På vissa skolor är fritidspersonalen med i en klass när rollspelen sker. 

  Vi instruktörer, är mycket imponerade! Imponerade över hur ni alla ute på IBIS-skolorna har kavlat upp ärmarna när det emellanåt har känts tufft med att få ihop alla bitar. Ni har gjort ett mycket bra arbete genom att bland annat rollspela, skriva handlingsplaner, engagera eleverna med olika diskussionsfrågor och tillsammans i personalgruppen diskutera olika frågor.  

  Vi ser fram emot att fortsätta IBIS-resan tillsammans med er, men först……. 

  önskar vi er alla en härlig ledighet GOD JUL o GOTT NYTT ÅR! 

                                                              

       

   

  (1)Kommentera
 • Rektorsperspektivet: Det kom ett samtal..

  Sara Lundberg2019-12-03

  Förra veckan blev jag uppringd av en rektor från Norrköping, Agneta. Hon Var på väg att kliva på IBIS som en av de första skolorna i sin kommun. Hon var nu intresserad av att få höra hur arbetet gått här hos oss i Uppsala. Det hon främst ville veta var hur vi arbetat med organisation och implementering men även om vi sett några tydliga förbättringar ännu.

  Hon hade fått information och en del svar från IBIS-instruktör men ville även kolla med en annan rektor. Vi pratade en stund och hon ställde frågor om hur vi organiserat och planerat själva implementeringen och genomförandet av IBIS. Vi pratade lite om hur viktigt det är att veta på ett ungefär vad vi ger oss in i men att vi ibland även måste våga prova på något nytt att utmana personalen med. Att det då och då behövs något nytt att samlas runt för en gemensam utveckling på skolan.

  Jag berättade om att vi ses en gång per vecka med IBIS-teamet och att vi märkt att det verkligen behövs. En timme är det vi på Ångelstaskolan tycker är minimum (vi ses ibland bara 40 minuter och det är för kort). Jag berättade om hur vi använder våra APT till att arbeta med utbildning av personalen, kartläggningar, diskussioner om regler och positiva uppmaningar i våra IBIS-grupper. Jag talade om för henne att det är främst här som vi i nuläget känner av förbättringar som följd av IBIS. I diskussionerna i personalgruppen och i arbetat med att stärka relationerna till eleverna.

  Jag berättade även om att många i personalen vittnar om att vi är på rätt väg vad gäller det relationsstärkande arbetssättet. IBIS ger en ökad samsyn på vilka gemensamma förväntningar vi ska ha på varandra när det kommer till vilket beteende och vilket klimat vi vill ha på Ångelstaskolan. Jag berättade om problemlösningsmodellen och att den används vid nästan varje arbetslagsmöte och jag berättade om relationscirkeln som vi arbetar med för att kartlägga och följa upp vilka relationer vi har till eleverna.

  För att få ett fungerande årshjul och därmed ökad systematik i IBIS-arbetet samt möjlighet att ha koll på processen behövs tid i form av planeringsdagar, kanske helst en per termin men åtminstone en per läsår.

  Jag talade om att vi ligger i startgroparna för att börja med den mer elevaktiva fasen där rollspelen blir ett viktigt inslag. Att eleverna ska få träna på sociala färdigheter på de olika arenor där skolförväntningarna sedan ska efterlevas (kul att läsa Idas blogg om hur de kommit igång med det arbetet på hennes skola).

  Det var väl ungefär det jag sa till Agneta, rektorn i Norrköping och det som slog mig efter samtalet var: Vad mycket vi ändå gör och vad bra vi har lyckats implementera och organisera för IBIS hittills. Ibland glömmer vi bort att jämföra med utgångsläget när vi bedömer var vi är idag. Då kan det lätt kännas som att vi borde ha kommit längre i vårt arbete.

  Samtalet med Agneta gav mig bra perspektiv där mina svar på de frågor, hon som oinvigd i IBIS ställde, gav en bra sammanfattning över vårt nuläge och även tydliggjorde vår önskade process framåt.

  Nu hoppas jag att även Agneta, rektorn från Norrköping fick några frågetecken uträtade och att samtalet var till någon hjälp för dem när de ska besluta om IBIS. Sånt vet man ju aldrig riktigt säkert…

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 15 Visa fler