Filosofiska samtal på barnens villkor

På Skogstorpets förskola har förskollärarna Teresa Huotari och Andreas Larsson startat ett forskningsprojekt som ska utveckla förskolans pedagogik inom värdegrunds- och demokratifrågor.

Andreas Larsson och Teresa Huotari, förskollärare på Skogstorpets förskola

– Barn har så fantastiskt många funderingar och tankar. Vi måste ge de möjligheter att uttrycka dem, låta barn testa tankar och idéer utan att döma eller moralisera över dem. Vi måste våga ta i de frågor som barn tänker på, säger Andreas Larsson.

Andreas och Teresa tar emot i ett litet arbetsrum på Skogstorpets förskola. De arbetar för fullt med förberedelserna till sitt FoU-projekt Filosofiska samtal i förskolan. På bordet ligger travar med barnböcker som de ska använda i arbetet. I oktober kommer den praktiska fasen av projektet starta tillsammans med några av barnen på Skogstorpets förskola i Lindbacken, strax utanför Uppsala.

– Jag vill inte bara stå och stampa utan utvecklas i min profession. Därför nappade jag direkt på att delta i projektet, säger Teresa Huotari.

Målet om demokrati i förskolans läroplan

Idén till projektet fick Andreas från sina distansstudier till speciallärare som han bedriver på Luleå Universitet parallellt med sitt jobb som förskollärare i Uppsala. I utbildningen ingick en kurs om filosofiska samtal som pedagogiskt verktyg för dialog kring läroplanens mål om demokrati, etik och värdegrundsfrågor. Precis som inom många andra ämnen är pedagogiken främst utprövad och utforskad på barn och elever i grundskolan och gymnasieåldern. Samtidigt har läroplanen för förskolan lika tydliga mål vad gäller normer och värden som övriga skolformer. Förskolan ska bland annat utveckla barnens förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Det gjorde att Andreas blev nyfiken på att testa och utveckla den didaktiska modellen med filosofiska samtal även inom förskolan. Hans kollega Teresa var inte sen att hänga på projektet. I våras fick de sin ansökan beviljad av Uppsala kommun och under ett läsår ska de avsätta 20 procent av sin tjänst för FoU-projektet.

Till sin hjälp har de handledaren lektor Anna Levin från utbildningsförvaltningen, men även som bihandledare de två forskarna i pedagogik från Luleå Universitet, Ylva Backman och Viktor Gardelli.

– Forskningen visar att det kan ge positiva resultat av att använda den här pedagogiken i undervisningen vad gäller sociala, emotionella och kommunikativa förmågor och språkutvecklingen hos barnen. Det kan i sin tur leda till bättre skolprestationer, demokratiutveckling och bättre källkritik. Det är inte säkert vi kommer kunna visa det i vår studie, men det ska bli intressant att se om vi kan komma en bit på vägen i alla fall, säger Teresa Huotari.

Samtal med utgångspunkt från skönlitterär barnlitteratur

I oktober ska Teresa börja med de filosofiska samtalen i två olika barngrupper med vardera sex barn i 3–4-år åldern. Samtalen utgår från berättelsen i en barnbok som gruppen läser tillsammans. Det kan vara böcker som Mamma Mu, Alfons Åberg eller Tänk om…, skönlitterära böcker som kan väcka olika etiska och moraliska tankar och frågeställningar hos barnen.

Minst sex samtal per grupp kommer det bli där Teresa kommer leda samtalen tillsammans med barnen inom olika frågeställning och där gruppen tillsammans ska hitta argument och komma fram till gemensamma ståndpunkter. Alla samtal kommer spelas in, dokumenteras och utvärderas inom ramen för projektet.

– För att kunna delta i vår demokrati måste du kunna prata och berätta. Det här blir ett sätt att testa de här demokratiska principerna. Vårt huvudfokus blir på att försöka få fram tydliga sätt att utveckla, prata om barnens etiska och moraliska tankar, säger Andreas Larsson.

Så ansöker du om FoU-projekt

Uppdaterad: