Beviljade FoU-projekt

Utbildningsförvaltningen har beviljat fem forsknings- och utvecklingsprojekt för perioden 2022–2023.

Filosofiska samtal i förskolan

Teresa Huotari och Andreas Larsson ska i sitt projekt på ett metodiskt sätt utveckla barnens språkutveckling samt förmåga att hantera etiska och moraliska dilemman genom filosofiska samtal. Syftet är att testa en modell som är ganska ovanlig i Sverige men som används mer i världen. Två världsledande forskare, Ylva Backman och Viktor Gardelli, kommer vara inblandade i projekt.

Autentiskt material som motivationsfaktor i språkundervisningen

Internet och digitala källor ger oss idag möjlighet att använda mer autentiskt material än förr i skolan. Annonser, menyer, tidningsrubriker, recept, IKEA-kataloger, poddar, strömmande film, webbsidor för kläder, faktasidor om länder, Instagraminlägg, musik och film är olika exempel på autentiskt material som är relativt lättillgängligt genom digitala medier.

Bakom projektet står spanskalärarna Berta González Guarro och Klara Hansson. Syftet är att undersöka vilket autentiskt material som kan vara lämpligt för spanskundervisning på högstadiet och hur man kan använda materialet för att på sikt öka elevernas motivation och intresse för språket och kulturen och därigenom även öka deras språkkunskaper. 

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt inom SO-ämnen

Elever som lär sig svenska som andraspråk kan få det svårare att nå målen även i andra ämnen. Detta beror på att ämnesspråk, som är mer komplext än vardagsspråk, blir tufft för eleverna och att anamma nya kunskaper är betydligt svårare. Därför är det jätteviktigt att man använder just språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) i undervisningen.

I projektet ska lärarna Zrinka Miljan och Karin Gustafsson undersöka på vilket sätt SKUA och nya undervisningsmetoder kommer påverka elevernas måluppfyllelse, motivation och respekt för andras åsikter.

Samtalets betydelse för intresseväckande och utvecklande religionsundervisning

I religionskunskap behandlas många kontroversiella och emellanåt svårhanterliga frågor. Syftet med detta projekt är att utveckla elevers förmåga att samtala om och resonera kring frågor som kan upplevas som känsliga och kontroversiella. Metoden för detta utgår från samtal som kan definieras som deliberativa. Genom detta hoppas Stina Eriksson Melki och Anna Lindgren kunna öka såväl måluppfyllelsen som intresset för religionskunskapens olika ämnesområden.

Den vetenskapliga textens byggstenar

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur elevernas vetenskapliga skrivande kan förbättras inom ramen för svenska tre på gymnasiet. Att kunna skriva texter med en vetenskaplig ton och ett formellt språkbruk, som dessutom är lättillgängliga för läsaren, är en färdighet som tar tid för eleverna att öva upp. Samtidigt finns det som krav från samhället att eleverna ska kunna behärska dessa färdigheter när de lämnar gymnasiet och tar sig an högre utbildning. Bakom projektet står lärarna Anders Kalat och Kajsa Ragnarsson.

Uppdaterad: