Det digitala klassrummet - Elina Lundberg

I Elinas klassrum är det självklart att allt fokus är på eleverna och deras lärande. När jag kliver in så blir jag genast presenterad, välkomnad men också uppmanad att hjälpa till "Sara är också bra på engelska hon hjälper er gärna", säger Elina till sina elever. Det märks att det är så det alltid är hos Elina, för eleverna tar gärna emot min hjälp och ytterst lite fokus hamnar på att det kommer in en främmande person i klassrummet. Här är deras lärande i centrum.

I rummet råder ett härligt lugn men samtidigt en aktivitet och ett tydligt fokus på uppgiften. Idag när jag kliver in är uppgiften att skriva en berättelse på engelska. Till sin hjälp har eleverna stödord och en bildserie som visas på en projektor, på väggen finns en time-timer som sakta tickar ner tiden de har till sitt förfogande. Stödstrukturer så som tydliga instruktioner både muntligt, skriftligt och med bildstöd är självklara delar hos Elina och när man frågar hennes elever om vad som är det bästa med Elina som lärare så säger många "Elina är bra på att förklara så att man förstår, hon skriver alltid ner vad vi ska göra och har bilder till. Sen är det skönt att veta när man ska vara klar, då ringer klockan."  


Elina säger själv att hon tänker mycket på hur hon anpassar för alla elever och att digitaliseringen har gjort hennes klassrum och undervisning än mer inkluderande. Det som är bra för de som har det svårast är också bra för de som har lättare att ta till sig. Inkluderingsmålet att ha alla elever med på banan syns tydligt och datorn eller elevernas egna mobiltelefoner är naturliga inslag i undervisingen. "Det är en självklarhet att alla elever kan använda dator eller till exempel sin egen spellista på sin telefon om det får dem att prestera eller koncentrera sig bättre. Mobiltelefonen är deras eget redskap och den måste de kunna och tillåtas använda som ett kompensatoriskt hjälpmedel", säger Elina
En elev beskriver självklarheten i att det digitala är ständigt närvarande såhär "Jag har mycket lättare att skriva på datorn för det går fortare och jag kan använda mig av stavningprogrammet. Att det går fortare gör att jag kan koncentrera mig bättre och då lär jag mig mer."

BFL eller "Bedömnig för lärande" är ett fokusområde för alla verksamma inom Uppsalas grundskolor och nyckelstrategierna inom BFL syns tydligt som en integrerad del i Elinas undervisnig. Hon arbetar med "exit- tickets" och stämmer på olika enkla sätt av både i mitten och i slutet av lektionen med alla elever. Här är det både fingrarna och datorn som blir hjälpmedel. Att snabbt stämma av och få en hint om hur det går för eleverna eller för att se om de anser att de ansträngt sig är ett hjälpmedel för Elina och hennes förtsatta planering av sin undervising. 

"Synliggöra lärandet" är en nyckelstrategi inom BFL och Elina visar även där hur man enkelt och med hjälp av digitala verktyg tillsammans med eleverna kan visa upp goda elevexempel, exemplifiera genom begrepp från kunskapskraven där vissa svar var "väl utvecklade" och varför. Detta gör hon i O365 och Forms. Att sedan låta de elever som vill ändra eller kompletera sina svar utifrån feedback och elevkommentarer blir en självklar del av undervisningen. 

Fler exempel kan ges på konkreta BFL metoder eller väl använda digitala lärresurser där bland annat Forms är en favorit. Filmen visar också på hur Elina själv tänker och vad eleverna jobbar med och hur. Men är man riktigt nyfiken så tycker jag att man ska åka ut och hälsa på - om man är redo att hjälpa till vill säga!

Kontakt till Elina Lundberg
elina.lundberg@skola.uppsala.se

Vid tangenterna 
Sara Lundberg

 

Uppdaterad: