Tillgänglig lärmiljö i stort och smått

Magnus Blixt7 februari 2020

Bälinge skola började nosa på SPSMs Värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö hösten-18. Två förstelärare samt kurator och skolpsykolog satte sig in i verktyget och utifrån att det är ett allmänt självvärderingsverktyg valde man att delvis anpassa det utifrån skolans förutsättningar. Förra våren började man arbeta brett med verktyget över hela skolan och i juni gjorde samtliga lärare samt fritidshemmet en första självskattning. Utifrån analys av resultaten valde man att i höstas börja med den mer konkreta fysiska miljön. Denna termin har man fokuserat på den sociala miljön för att nästa läsår fokusera på den mer komplexa pedagogiska miljön. Tanken är att man ska göra värderingsverktyget varje år i juni, för att kunna följa vad som händer över tid. Även eleverna har fått svara på frågor, via Forms, som gjort att man kan dra slutsatser var insatser behöver in, men också givit bra diskussionsunderlag i klasserna.

"Den stora vinsten är att vi utifrån ett gemensamt verktyg bättre kan få syn på och djupare diskutera vad vi har och vad vi faktiskt har och behöver."

Den gemensamma utgångspunkten har också gjort att man lättare gemensamt kunnat besluta vad man ska göra med de riktade medel för tillgängligt lärande varje parallell får tillgång till via statsbidraget likvärdig skola samt politikens riktade NPF-satsning. Bland annat ett baspaket till varje klassrum:

• stor avskärmningsskärm (används olika, utifrån kontext o erfarenheter)
• några små avskärmningsskärmar/silencespace
• portabla bord
• 3-4 Upis (pall där man kan vicka utan att störa)
• en SOS-låda
• ståskåp
• en skrivbordscykel (mellanstadiet)

Exempel på tillgänglig lärmiljö

Årskursteamen har även fått välja vad en del medel ska nyttjas till, utifrån de behov och förutsättningar respektive lärare identifierat. Exempelvis:

  • saccosäckar
  • yogamattor
  • fler bordscyklar
  • fler avskärmningsskärmar
  • gummiband
  • fler timglas
  • fler ståskåp
  • mm

Fördelen är dels att efterfrågat material både blir använt och tenderar att faktiskt fungera, plus att det nu finns olika saker nära att kollegialt låta sig inspireras av framåt, när det kommer nya medel framåt. 

Ståskåp

I skolans långa korridor har man satt upp flertalet ståskåp för att främja möjligheten till en alternativ inlärningsmiljö. Ståskåpen är en kostnadseffektiv egensnickrad variant, där standardskåp klätts invändigt med ljuddämpande matta och försetts med belysning. Vi vet att stående på 

För några år sedan togs arbetslagen bort till förmån för årskursteam. Varje tisdag träffas lärarna för gemensam pedagogisk utveckling, vilken inleds av rektor och sedan leds av förstelärarna. All personal genomgår även en gemensam ledarskapsutbildning. Att tänka om i sin planering och finna vägar att bemöta varje elev är grunden för gott och effektfullt lärarledarskap – vilket gör läraryrket både enklare och roligare!

 

Bälinge skola har drygt 440 elever. Man har heltidsanställd kurator och psykolog, samt en elevcoach – som bland annat är ute varje rast med trivselledarprojektet men även sammanställer och utreder anmälningar och deltar aktivt i elevhälsoteamet. Bälinge skola har 1:1 (med undantag i förskoleklass där det är 2-1), vilket också bidrar till tydlig och gemensam grund för metodik och lärarledarskap för tillgängligt lärande. 

 

SPSMs tillgänglighetsmodell

(0)Kommentera

Kommentarer(0)