”Om det skulle vara så här i skolan – jag skulle åtminstone lära mig mycket mer”

Unga avancerade kampsportsutövares syn på disciplin och hierarki i skolans värld

Jörgen Mattlar, FD, universitetslektor, Studierektor vid Uppsala universitet, EDU

Problemformuleringen i studien utgår ifrån ungdomars uppfattningar om kontrasten mellan den svenska icke-disciplinära skolkulturen och den traditionella kampsporten samt vilka kunskaper som värderas i de olika domänerna. Kamsportsutövande ungdomar socialiseras parallellt in i en fritidsaktivet med rituella och hierarkiska inslag samtidigt som de går i skolan, vilken präglas av de dominerande svenska värderingar som ställer barnets integritet och rättigheter väldigt högt (WVS). Skolan genomsyras på idéplanet av intentionen att eleverna ska tänka kritiskt, vara ifrågasättande av auktoriteter och skapa sig relevant kunskap i dialog med andra elever i kontrast till kampsportens absoluta ordning, hierarki och där det även kommer till uttryck ett visst mått av sanningsmonopol.

Frågan ställer sig således hur svenska ungdomar som tränat flera år och avancerat inom traditionell kampsport uppfattar de två olika domänerna? Hur motiverar ungdomarna sitt val av idrott och vilka aspekter av kampsportsutövningen som fått dem att fortsätta och avancera i hierarkin? Vilka kunskaper och färdigheter är giltiga och högt värderade i de olika domänerna och sker det några synergieffekter eller direkt uppfattade vinster i övergången mellan de två domänerna?

Metodologiskt är studien en fallstudie där datainsamlingen sker genom djupintervjuer med unga kampsportsutövare som utövat kampsporten flera år och avancerat i hierarkin parallellt med skolgången. Studien kommer att utgå ifrån ett ungdomssociologiskt perspektiv om barn och ungas socialisation inom olika domäner men även ifrån ett så kallat läroplansteoretiskt perspektiv angående vilka kunskaper som räknas i de två domänerna.

Uppdaterad: