Utvecklingsprojekt inom UBF med utlysning höstterminen 2018

Härmed utlyses forsknings- och utvecklingsprojekt för läsåret 2019–20. Ansökan ska vara inlämnad via mejl senast 16 november till olle.bergh@uppsala.se.

Beslut om tilldelade medel ges i januari. Forskningsprojektet startar under vårterminen 2019 med projektdesign. Denna fas innebär att deltagande lärare frigörs motsvarande tre halvdagar för handledning. Eventuellt vikariat ordnas av deltagande skola. Tid för att genomföra det egentliga projektet tillskjuts centralt för läsåret 2019–20.

Projektmedlen ska ge lärare, arbetsgrupper eller skolor möjlighet att driva ett kvalificerat ämnesdidaktiskt FoU-projekt kring en problemställning eller något som utgör en utmaning i undervisningen. Projektet bör handla om något som tar sikte på att utveckla undervisningen inom ett specifikt ämnesområde, och idén bör formuleras utifrån både beprövad erfarenhet och forskning. Förutom rent ämnesdidaktiska projekt kan även mer allmändidaktiska projekt beviljas medel.

Projekten kommer att handledas av fyra lektorer inom vår organisation och i förekommande fall även av externa bihandledare. Ett krav för beviljande är att resultaten sprids på olika sätt; genom skriftlig rapport, i ämnesgrupper och vid en kommande årlig utvecklingskonferens.

Förutsättningar för att delta

Ni kan vara en lärargrupp på en skola eller en eller ett par lärare från flera skolor som går ihop om ett projekt. Projektet pågår under tre terminer med resurser i form av tid i tjänsten huvudsakligen under andra och tredje terminen.

För att få stöd till ett projekt krävs att:

  • Tid avsätts för arbetet vilket finansieras centralt med max 40 procent per projekt. Ett lärarpar ska arbeta motsvarande en dag i veckan med projektet. Ingår fler lärare i projektet fördelas de 40 procenten mellan lärarna.
  • Skolledningen garanterar att lärare med beviljade projekt kan ges förutsättningar att delta i planeringsträffar och seminarier under designfasen Vt19.
  • Alla deltagande lärare har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier eller handledningsträffar på en bestämd schemaposition.
  • Det avslutade projektet redovisas i en skriftlig rapport som kan spridas till lärare och andra intresserade. Projektet ska även presenteras vid kommunens utvecklingskonferens och vid övergripande ämnesträffar.
  • Den enskilda skolan svarar för eventuell teknisk utrustning, kopieringskostnader etc. Kostnader för spridning av projektresultat bärs av respektive skolform centralt.
  • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges.

Projekt som beviljas medel knyts till en av fyra handledande lektorer. Därigenom skapas förutsättningar för:

  • vetenskapligt stöd under hela projektet
  • deltagande i seminarier för att få återkoppling på pågående arbete
  • stöd för att sprida resultaten.

Ansökan

Ansökningarna bedöms utifrån frågeställningens didaktiska relevans, planens tydlighet, genomförbarhet och lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Projektet ska ha potential att öka våra elevers måluppfyllelse och ta sin grund i en analys av våra utvecklingsbehov. Slutligen bedöms även projektets spridningspotential.

Sista ansökningsdag är 16 november och ansökan görs via detta formulär  (DOCX, 33 KB)

Ansökningsformulär kan också fås av din rektor eller via olle.bergh@uppsala.se

Beredning inför beslut görs av handledande lektorer, ledningsrepresentanter från respektive skolform samt externa medbedömare från Uppsala universitet.

Beslut tas av Skoldirektör tillsammans med respektive skolformschef i början av januari och meddelas sökande via mejl. Beslutet görs också publikt via kommunens webbplats/Insidan och i nyhetsbrev.

2018-09-17

Birgitta Pettersson
Utbildningsdirektör

Erik Ojala
Gymnasiechef

Ingela Hamlin
Grundskolechef

Marie Fellenius
TF Förskolechef

Uppdaterad: