Uppsala kommuns föreläsare på SETT 2023

Tisdag 18 april

specialpedagogik.png

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla?

En resa genom förskolans utbildning i en universell design av lärande, utifrån multimodala arbetssätt och en undervisning och lärmiljö som bygger på ett multimodalt berättande, genom differentierade estetiska lärprocesser för ett livslångt lärande och en livslång förståelse för sin egen process. En lärares reflektion om hur vi kan förena förmåga och kunskap och bygga en undervisningskultur i förskolan och skolan, som sträcker sig över utbildningens gränser, där allas lärprocesser och intressen inkluderas för att inspirera och motivera barn och elever och leverera en utbildning i världsklass, som är identitetsstärkande, meningsfull och som alla vill vara en aktiv del i.

Sal M8, kl. 10.00-10.45 tisdag 18 april

Om Sandra Lind Isaksson

Legitimerad förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år, med mångårig erfarenhet av båda. Är nu verksam i förskolan och är aktiv i förskolans digitala utvecklingsgrupp och handleder förskolepedagoger i kollegialt lärande och specialpedagogik sedan 1,5 år tillbaka. Brinner för lärmiljöer och undervisning med utgångspunkt i relationsbygge och förståelse för sin egen lärprocess. 

 

ramsta.PNG

Tänka utanför gränserna

Hur kan du som pedagog utmana elevers tänkande? Följ med på vår spännande resa utanför gränserna! Ramsta skola arbetar sedan fem år tillbaka med ett EU-projekt. Tillsammans med en partnerskola i Spanien utvecklar vi både elevers och pedagogers tänkande. Hur kan vi få ett djupare tänkande och går det att bedöma? Hur kan vi hjälpa våra elever att tänka och ta kloka beslut för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle? Undervisning för tänkande behöver utformas på många olika sätt för att inkludera alla. Går det att undervisa hur du utvecklar tänkande i alla ämnen och alla åldersgrupper? Vilka strategier passar när, var och hur? Är det möjligt att använda tankestrategierna i ett värdegrundsarbete?

Sal M5, kl. 11.15-12.00 tisdag 18 april

Om Åsa Zätterqvist

Utbildad lärare för fritidshem, förskoleklass till åk 6. Har arbetat på Ramsta skola i 14 år och varit med i ledningsgruppen sedan 10 år. Arbetar sedan många år som förstelärare på Ramsta skola. I försteläraruppdraget har hon varit med att driva ett EU-projekt med fokus för att utveckla elevers tänkande. Hon har föreläst om tänkande strategier under internationella konferenser i Riga och i Belgien.

Om Bettina Römer

Förstelärare i matematik på Ramsta skola, Uppsala. Sedan fem år tillbaka är hon även projektledare för ett Erasmus-projekt tillsammans med en spansk internationell skola, Lope de Vega International School. Hon är mycket intresserad av hur tänkandet kan utvecklas och fördjupas.  Hon är även medförfattare till boken ”Beprövad erfarenhet i skolverksamhet: Vad det är och hur man gör”. Bettina har även föreläst om tänkandestrategier på internationella konferenser i Riga och i Belgien.

Om Pauliina Björkman

Rektor på Ramsta skola, Uppsala Kommun. Hon har arbetat som lärare och rektor sedan 1996 på olika skolor. Tillgänglig lärmiljö är något som hon brinner för och gärna utvecklar digitalt, pedagogiskt och fysiskt.

 

självmedvetenhet.png

Självmedvetenhet – som grund för lärandet

Varför har vissa barn lättare för att ta till sig nya kunskaper, medan andra får kämpa så? Hur kommer det sig att vi lärare, laddade med ett helt skafferi av metoder, i våra försök att få eleven att utvecklas ändå går bet? Enligt Annika är det när eleven får tid att se och lära känna sina egna förmågor, som lärande kan ske. Föreläsningen utgår från Lgr 22 där elevens självkänsla lyfts fram som en viktig pusselbit i lärandet. Annika gör avstamp i flera årskurser där hon kopplar till konkreta metoder kring hur hon arbetat med självkännedom, ansvar och delaktighet genom åren. Om man vet vem man är, kan förstå vad man kan, kan man också utveckla sina förmågor.

Sal M8, kl. 14.00-14.45 tisdag 18 april

Annika Andersson

Förstelärare på Knutby skola, och har jobbat i alla åldrar upp till åk 6 under sina 14 år som lärare. I dagsläget undervisar hon i årskurs 4-6. Hon är också delaktig i ansvaret kring värdegrundsfrågor, samt i drivandet av IT-utvecklingen på skolan. Eftersom hon även jobbade 13 år i förskolan före sin lärarutbildning, anser hon sig ha god erfarenhet av barns utveckling när det gäller lärandets olika faser. Hon delar med sig av sina erfarenheter på på bloggen Multimodalt med Andersson & Jernebring sitt instagramkonto @lararankan. 

 

1200x628px Mari Ekh_Stina Hulten.png

Grafisk recording

Grafisk recording är ett sätt att komplettera annan dokumentation med strukturerade, ritade bilder. Forskning har visat att visuell dokumentation främjar samsyn och samarbete samt ökar tydlighet, engagemang och förståelse. Inte minst har det stor effekt för att stödja minnet. Forskning visar att hjärnan processar bilder 60 000 gånger snabbare än text. 

Stina Hultén och Marie Ekh har jobbat med grafisk facilitering och recording under flera år, och utbildar chefer i grafisk facilitering på Uppsala kommun. Stina och Marie kommer dokumentera på fördjupningsspåret under hela tisdagen. Det kommer även att ges möjlighet att själv prova. 

Sal M8, fördjupningsspåret, kl. 9.00-16.00, tisdag 18 april

Om Stina Hultén

Områdeschef för utbildningsförvaltningens avdelning förskola vid Uppsala kommun. Stina är mentor inom chefsprogrammet för chefer, samt utbildar i grafisk facilitering och utför uppdrag inom Uppsala kommun i grafisk recording.  

Om Mari Ekh

Arbetar på kommunledningskontoret i Uppsala kommun och är legitimerad chefscoach och utbildare i arbetsmodellen NÖHRA och grafisk facilitering. Mari är även ansvarig för mentorsprogrammet för chefer inom Uppsala kommun och utför uppdrag inom Uppsala kommun i grafisk recording.

 

Onsdag 19 april

elever som utmanar.png

Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen

Elever med utmanande beteende saknar ofta tillitsfulla relationer till vuxna i skolan, vilket krävs för att de ska lära sig och utvecklas. Skolpersonal behöver därför på ett empatiskt och professionellt sätt arbeta för att först möta eleven i trygghetszonen. Tillsammans kan man därefter med hjälp av intresse, värme och empati förflytta sig mot lärandezonen. Föreläsningen ger åhöraren ett tydligt koncept för hur den relationsbyggande processen kan gå till och ger konkreta exempel på metoder och förhållningssätt som ger förutsättningar för långsiktigt, hållbart lärande.

Sal A2, kl. 10.00-10.45 onsdag 19 april

Om Anna Bromark

Klasslärare på en f-6 skola och förstelärare. Hon har stor erfarenhet av arbete med elever i grundskola med komplext behov av stöd, med starkt utmanande beteende.

Om Stefan Boström

Legitimerad psykolog med stor erfarenhet av elevhälsoarbete i allmänhet och i synnerhet arbete med elever i behov av komplext stöd, med starkt utmanande beteende.

 

1200x628px Talarbanner SETT 23.png

Ny digitaliseringsstrategi?

Hur organiserar vi för innovation och utveckling för ökad kvalitet i undervisningen? Sverige är det ledande landet i Europa på innovation, men syns det i skolsystemet? Och vem ansvarar för innovation i skolan: stat, huvudman, forskning eller kanske edtechbranschen? I en snabbt föränderlig värld måste vi digitalt utveckla verksamheten och hitta nya sätt att arbeta. Innovation krävs för att vi ska möta utbildningssektorns utmaningar men också den digitala strategin. Hur utvecklar vi med fokus på kvalitet i undervisningen och krockar innovation med den vetenskapliga grunden? Hur organiserar vi för innovation och hur vet vi att de investeringar i edtech vi gör funkar? Daniel Eskilson samtalar med Cecilia Meijer, Anna Åkerfeldt och Palle Lundberg på temat digitaliseringsstrategi. 

I december lämnade Skolverket in förslaget om ny digitaliseringsstrategi för åren 2023-2027 till regeringen. Cecilia Meijer, digitaliseringschef på Skolverket, inleder det här passet med att ge oss bakgrund och nuläge kring Skolverkets uppdrag med strategiarbetet.

Sal A2, kl. 12.30-13.10 onsdag 19 april

Om Daniel Eskilsson

Daniel Eskilson är biträdande direktör på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. Han är även avdelningschef för utveckling och kvalité där IKT och digitalisering ingår. Tidigare arbetade Daniel som utvecklingsstrateg på Statens institutionsstyrelse med fokus på skolverksamheten, och har även erfarenhet som både lärare, rektor och biträdande direktör för Academedias grundskolor och integrerade förskolor.

Se filmen om Uppsala kommuns digitala färdplan inom utbildningsförvaltningen

 

imagevxmaq.png

 

Om Marie Lein

Marie är verksamhetsutvecklare i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning och ingår i förskolan ledningsgrupp för kommunens 100 kommunala förskolor. Hon är bland annat delaktig i att stödja och identifiera kompetensutvecklingsinsatser och samordna processer kopplat till system och digitaliseringsfrågor.

 

leken.png

Leken – barnens främsta språk

I föreläsningen lyfter vi hur vårt arbetssätt med språk och lek har utvecklats de senaste åren. Vi vill beskriva hur insatser som exempelvis Läslyftet och Mångfaldens förskola kopplas samman med förskolans målområde, undervisningen och pedagogernas fokus på uppdraget. Vilka effekter vi ser att detta får för både barnens och pedagogernas utveckling och lärande. Att utveckla språket, stärka barnens tro på sig själva, i trygga sammanhang där man kan bli sitt bästa jag. När vi pedagoger är nyfikna på vad barnen kan, blir barnen också nyfikna på vad de kan lära sig och vi tillsammans blir lärande individer.

Sal A2, kl. 12.45-13.30 onsdag 19 april

Om Anders Östman

40-årig 2 barnspappa som arbetat som förskollärare sedan 2004. Har de senaste åren även arbetat som handledare för läslyftet och för Skua (Språk och kunskapsutvecklande arbete). Brinner för det kollegiala lärandet. Att vi gör det tillsammans. Att vi alla behöver bidra till barnets utveckling och ge förutsättningar för att skapa en miljö där barnet har möjlighet att bli sitt bästa jag.

Om Karin Ponterius

Legitimerad förskollärare med uppdrag som förstelärare i Uppsala Kommun. Arbetat som förskollärare sedan 2001 med olika former av ledningsuppdrag de senaste 10 åren. Brinner för språkutvecklande arbete, där sagor, lek, sång och drama ges mycket utrymme.

 

enkartaför taluppfattning.PNG

En karta för arbete med taluppfattning i förskola

En föreläsning som handlar om hur ett koordinatsystem på ett enkelt sätt kan bidra till ett kollegialt, systematiskt arbete kring de yngsta barnens förmågor i taluppfattning. Detta system har flera bottnar, tillsammans med färdiga undervisningsexempel kan det användas som underlag till en nulägesbeskrivning för att se vilka koordinater barnen redan befinner sig i, för att sedan fungera som ett planeringsverktyg där vi får syn på vad vi behöver göra för tillägg för att utveckla och fördjupa vår undervisning i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sina förmågor vidare. Genom att använda färgkoder kan man också visa på den progression/effekt undervisningen bidragit med. Vi vill även berätta om hur en implementering av detta verktyg kan gå till.

Sal M5, kl. 14.00-14.45 onsdag 19 april

Om Elisabeth Heimer

Legitimerad förskollärare med utvecklingsuppdrag. Har arbetat med två forskning och utvecklingsprojekt inom taluppfattning i Uppsala Kommun. Dessa projekt har resulterat i två rapporter som finns att läsa på Pedagog Uppsala. Brinner för att få hela arbetslaget med sig i den utveckling som sker på förskolan.

Om Petra Broberg

Legitimerad förskollärare med utvecklingsuppdrag. Har arbetat med två forskning och utvecklingsprojekt inom taluppfattning i Uppsala Kommun. Dessa projekt har resulterat i två rapporter som finns att läsa på Pedagog Uppsala. Brinner för att få hela arbetslaget med sig i den utveckling som sker på förskolan.

 

Uppsala kommun talarbanner FB_LinkedIn (1).png

Elevhälsa och elevers hälsa i framtidens skola – hur ska det bli?

Kom och var med på liveinspelning av Elevhälsopodden – podden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren! I denna unika livepodd tar vi tempen på skolan utifrån temat ”elevhälsa och elevers hälsa i framtidens skola – hur blir det?” Podden kommer ha med en än så länge hemlig gäst i ett samtal som bland annat kommer beröra hur användande av ny teknik i skolan påverkar elevers hälsa och livslånga lärande.

Lyssna på tidigare avsnitt här

Sal M5, kl. 15.45-16.30 onsdag 20 april

Om Stefan Boström

Legitimerad psykolog och har stor erfarenhet av elevhälsoarbete i allmänhet och i synnerhet arbete med elever i behov av komplext stöd, med starkt utmanande beteende.

Om Jacob Hansson

Lärare och hörselpedagog i Uppsala kommuns barn- och elevhälsa

Om Emma Ager

Legitimerad logoped i Uppsala kommuns barn- och elevhälsa

Om Larry Rollag

Specialpedagog i Uppsala kommuns barn- och elevhälsa

 

Torsdag 20 april

upplevelsebaserad undervisning.PNG

Upplevelsebaserad undervisning med fokus på hållbarhet och rörelse

På Årikets förskola finns det en utegrupp som har ett stort fokus på rörelse och upplevelser. Som genom att utmana barnens nyfikenhet och lust att lära med hjälp av naturliga miljöer arbetar med en hållbar utveckling för alla barn i alla åldrar. Studier har visat att barn som regelbundet rör på sig får bättre motorik samt bättre koppling emellan de bägge hjärnhalvorna. Med hjälp av lådcyklar besöker barnen nya platser och får en variation av upplevelser vilket även berikat språket. Ta del av en verksamhetsnära föreläsning som ger inspiration till en hållbar undervisning där barnen stärks i sina egna förmågor.

Sal M5, kl. 9.15-10.00 torsdag 20 april

Om Andre Oterhals

Arbetar i ett arbetslag tillsammans med Daniel Abrahamsson och Annika Orrelöv som brinner för rörelse och hållbar utveckling.

Om Annika Orrelöv

Arbetar i ett arbetslag tillsammans med Daniel Abrahamsson och Andre Oterhals som brinner för rörelse och hållbar utveckling.

Om Daniel Abrahamsson

Arbetar i ett arbetslag tillsammans med Andre Oterhals och Annika Orrelöv som brinner för rörelse och hållbar utveckling.

Om Maria Ahlgren

Arbetar som rektor på Årikets förskola, arbetat som rektor i 15 år och har ett stort intresse av hållbarhetsfrågor.

 

frånoffer.png

Från offer till att undervisa om det tabubelagda

I sin föreläsning talar Emilia Friberg om hur hon i sin undervisning lyfter frågor med högstadieelever som rör tabubelagda ämnen i samhället som exempelvis dysfunktionella relationer, våld och missbruk. Under perioden 2019-2021 levde föreläsaren med en våldsam sambo med missbruksproblematik vilket har blivit ett avstamp för Emilias undervisning om dessa ämnen. Emilia kommer att beröra frågor om hur eleverna har reagerat på hennes undervisning, hur personlig en lärare kan vara och även frågeställningar om varför vi ryggar tillbaka för att prata om tabubelagda ämnen.

Sal A2, kl. 10.15-11.00 torsdag 20 april

Om Emilia Friberg

Arbetar som högstadielärare i svenska och samhällsorienterande ämnen på Västra Stenhagenskolan i Uppsala. Emilia har varit yrkesverksam som lärare sedan 2016. Hon brinner för värdegrundsfrågor och skolans demokratiuppdrag. Emilia är överlevare av mäns våld mot kvinnor vilket gör att frågor om samtycke, relationer och jämställdhet är ständigt återkommande frågor i hennes undervisning.

 

hållbara vanor.png

Hållbara vanor och ekologisk litteracitet – verktyg för att skapa en hoppfull framtid i antropocen

Det är viktigt att vi inom förskolan arbetar för att barnen som växer upp idag får chansen att skapa positiva relationer till djur, natur och hållbarhet. Utan dessa relationer kan vi inte bygga upp en förståelse för vikten av hållbara vanor och bevarandet av den biologiska mångfalden. Detta kan ske genom att barn får möjlighet att delta aktivt i omsorg och utforskande med grönt biologiskt material och levande djur. Erik berättar och visar hur Ringmurens förskola arbetar med hållbarhet, hållbara vanor och ekologisk litteracitet.

Sal M5, kl. 11.45-12.30 torsdag 20 april

Om Erik Andersson Tahlén

Utbildad och legitimerad förskollärare som har jobbat inom förskolan i 10 år. Han har under tiden i förskolan provat på ett antal olika roller och just nu är han verksamhetsutvecklare på Ringmurens förskola. Erik delar med sig i olika sammangang av hur de arbetar med undervisning och hållbarhet på förskolan och det har alltid väckt nyfikenhet och förundran.

Uppdaterad: