Rätt Kränkning Förebygger?

Sophie Boekhout22 januari 2021

Blogginlägg 2 i bloggserien "Tillgänglig Rätt & Rätt", med tankar från gästbloggare Sophie Boekhout, processledare UBF utifrån Elevhälsopoddens avsnitt med skoljurist Maria Refors Legge:

Maria Refors Legge säger att lagen sätter ramarna för vad vi får och inte får göra, men den hjälper oss inte alltid i vad vi bör göra. Jag tänker då att det är detta vad vi bör göra som jag (och många med mig) försöker att på olika sätt ge stöd i när det gäller kränkningar mot elever.

Skollagen föreskriver att skolpersonal ska anmäla eller som jag hellre kallar det, rapportera, till rektor när vi får veta att en elev har känt sig kränkt av en händelse. Detta rapporteras då in såsom en misstänkt kränkning. Elevens upplevelse ska sen utredas och i de fall som eleven enligt utredningen faktiskt har utsatts för en kränkning ska vi sätta in åtgärder för att försöka förhindra att eleven utsätts igen.

  1. Skolpersonal får kännedom om att elev anser sig kränkt.
  2. Skolpersonal rapporterar in till rektor
  3. Rektor (eller av hen utsedd) utreder
  4. Rektor rapporterar till huvudman
  5. Om kränkning = åtgärder
  6. Om inte kränkning = läggs till handlingarna

För denna process har vi alldeles nyss infört ett nytt IT-stöd för att både se till att vi gör det vi enligt lag måste, men också för att ge stöd i hur vi bör göra. För varför ska vi rapportera och utreda varje upplevelse av att ha utsatts för en kränkning? Förutom att det så klart är viktigt att reda ut situationen och försöka förhindra att det händer igen, vad kan vara syftet med att kränkningarna ska rapporteras till rektor och i förlängningen huvudman?

Jag tänker att det går att se ett sammanhang i vilket denna rapportering är en pusselbit. Det sammanhanget skulle kunna kallas social hållbarhet. För mig handlar social hållbarhet i skolan om det främjande och förebyggande arbete som skolans personal lägger ned för att skolan ska ha ett gott klimat där var och en kan trivas och utvecklas. En gemensam värdegrund och ordningsregler är främjande, liksom aktiviteter som pedagogisk skollunch eller lära-känna-dagar som kommer alla elever till del, medan de förebyggande åtgärderna är de som vi gör på förekommen anledning.

Vi vet att det händer saker mellan eleverna i skolan och att dessa relationer och interaktioner är en viktig del i deras utveckling. Kränkningar kommer att inträffa - så hur lär vi oss något av dem? Jag tänker mig att rapporteringen av misstänkta kränkningar handlar om att ge oss en samlad kunskap om i vilka klasser, under vilka dagar och tidpunkter, vilka situationer och platser som är problematiska. Vi får då en samlad gemensam bild som vi säkert tidigare sett delar av. Utifrån den kan vi börja analysera vad det vi ser i statistiken kan bero på och hur vi kan förebygga det. I den bästa av världar förflyttar detta fokus från enskilda elever till sådant som situationer och platser – vilket ju är mycket lättare för oss att påverka.

Diskrimineringslagen flyttade för några år sedan fokus från dokumentet likabehandlingsplan för att istället kräva aktiva förebyggande åtgärder. I skollagen finns dokumentet Plan mot kränkande behandling fortfarande kvar, men också Skolverket beskriver numera ett tydligt fokus på ett aktivt förebyggande arbete.

De förebyggande åtgärder som ska beskrivas i planen mot kränkande behandling och i arbetet mot diskriminering bör ha sin grund i den uppföljning av misstänkta kränkningar som vi kan använda vårt nya system till. Mot bakgrund i detta kan kanske, förhoppningsvis, både rapporteringen av, och planen mot, kränkningar kännas mer meningsfull och rentav viktig för skolans sociala hållbarhet.

/Sophie Boekhout, processledare, leder processerna kring kränkande behandling, synpunkter och klagomål, samt anmälningsärenden hos myndigheter – kortfattat anmälningsärenden i Uppsala utbildningsförvaltning.

 

Magnus passar på att påminna om den distinktion som gjordes för ett år sedan på Lärarnätverk tema Elevhälsa i varje klassrum:

• Främjande – utan förekommen anledning, baserat på vad vi vet om hälsa o lärande
• Förebyggande – på förekommen anledning, minska risk- och öka skyddsfaktorer utifrån data
• Åtgärdande – när något händer/hänt, hantera problem hos organisation, grupp, individ.

(1)Kommentera

Kommentarer(1)

  • Stefan Boström 23 januari 2021
    Tack Sophie för ett tydliggörande inlägg!