Konferens: Skolutveckling genom skolbibliotek

Region Uppsala och Uppsala kommun bjuder in till konferens om att ta tillvara skolbibliotekets unika förutsättningar att tillsammans med övrig personal stärka och utveckla elevers språkliga förmåga, digitala kompetens och måluppfyllelse. Konferensen är kostnadsfri.

Välkommen till en eftermiddag med fokus på skolbibliotekens roll i verksamhetsutveckling och undervisning. Konferensen riktar sig till skolledare, rektorer, skolbiblioteksansvariga, tjänstepersoner och andra som vill få verktyg att utveckla skolans verksamhet genom skolbiblioteket.

Program

Skolbibliotek för bildning och utbildning

Bemannade skolbibliotek har stor betydelse för elevers bildning och utbildning. I ett delbetänkande om skolbiblioteken som presenterades 2021 föreslås åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge elever likvärdig tillgång till ändamålsenlig skolbiblioteksverksamhet med fackutbildade bibliotekarier. Vi tittar på vad man som huvudman kan tänka på och arbeta med i väntan på förändringar i lagstiftningen.

Medverkande: Gustav Fridolin, ansvarig utredare för utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3”

Språklig förmåga och digital kompetens som gemensamma mål

En välfungerande skolbiblioteksverksamhet bygger på samverkan och på integration i undervisningen. I Stockholms stad har utbildningsnämnden tagit fram en gemensam skolbiblioteksplan i syfte att verka för läsning och bildning i stadens skolor och förskolor. Genom den får alla elever tillgång till skolbibliotek med ett uttalat pedagogiskt uppdrag för läs- och språkutveckling samt för medie- och informationskunnighet.

Medverkande: Elin Hirschfeldt, biträdande enhetschef på Medioteket med ansvar för lärresurser, kompetensutveckling och stöd till Stockholms stads skolor kopplat till skolbibliotek, film och museipedagogik.

Leda, samverka och utveckla genom skolbibliotek

På Enbacksskolan i Tensta i Stockholm möts elever från många kulturella bakgrunder. Språkutveckling och digital kompetens är i fokus på skolan och skolbiblioteksverksamheten har byggts upp för att stödja och komplettera lärarnas och fritidshemmets arbete. Skolans tidigare rektor beskriver hur skolbiblioteket kan integreras i skolans övriga verksamhet genom tydlig organisation, bra kommunikation och systematiskt kvalitetsarbete. 

Medverkande: Raija Ikonen, verksamhetschef för grundskolan i Strängnäs kommun, tidigare rektor för Enbacksskolan i Stockholms stad.

Tid och plats

Datum:          Måndag 5 februari

Tid:                14.00-16.30, lunchwrap från 13.30

Plats:             Mallas sal, Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, Uppsala

Anmälan

Anmäl ditt deltagande via länken senast 26 januari. Antalet platser är begränsat. Klicka här för att komma till anmälan

Aktuell information finns på Region Uppsalas hemsida: Skolutveckling genom skolbibliotek (regionuppsala.se)

15 januari 2024