Dags att ansöka om FoU-projekt

Nu utlyses forsknings- och utvecklingsprojekt för läsåret 2023–2024. Ansökningstiden går ut 25 november och beslut om tilldelade medel tas i januari 2023.

Projektmedlen ska ge lärare/förskollärare, arbetsgrupper eller skolor/förskolor möjlighet att driva ett kvalificerat ämnesdidaktiskt FoU-projekt kring en problemställning eller utmaning i undervisningen.

Projekten kommer att handledas av lektorer inom vår organisation och i förekommande fall även av externa bihandledare. Handledarnas roll är bland annat att ge vetenskapligt stöd under hela projektet, återkoppling på pågående arbete, stöd för att sprida resultaten och att skapa en brygga till etablerade forskningsmiljöer.

Förutsättningar för att delta

 Ni kan vara en lärargrupp eller förskollärargrupp på en skola eller en eller ett par lärare från flera skolor som samarbetar om ett projekt. Projektet pågår under tre terminer med resurser i form av tid i tjänsten huvudsakligen under andra och tredje terminen.

Forskningsprojektet startar under vårterminen 2023 med projektdesign. Denna fas innebär att deltagande lärare/förskollärare frigörs motsvarande tre halvdagar för handledning. Eventuellt vikariat ordnas av deltagande skola. Tid för att genomföra det egentliga projektet tillskjuts centralt för läsåret 2023–24.

Ett krav för beviljande är att resultaten sprids på olika sätt; genom skriftlig rapport, i ämnesgrupper och vid en kommande årlig utvecklingskonferens.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag är 25 november och görs via en blankett som finns på Pedagog Uppsalas sida om FoU-projekt.

Du kan få hjälp med din ansökan under en workshop som organiseras den 7 november.

Anmälan till Karin.eriksson-johansson@uppsala.se senast 28 oktober.

Lokal och/eller Teamslänk meddelas när du anmält dig.

För att få stöd till ett projekt krävs att:

  • Tid avsätts för arbetet vilket finansieras centralt med max 40 procent per projekt. Ett lärarpar eller förskollärarpar ska arbeta motsvarande en dag i veckan med projektet. Ingår fler lärare i projektet fördelas de 40 procenten mellan lärarna.
  • Skolledningen garanterar att lärare/förskollärare med beviljade projekt kan ges förutsättningar att delta i planeringsträffar och seminarier under designfasen under vt -23.
  • Alla deltagande lärare/förskollärare har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier eller handledningsträffar på en bestämd schemaposition.
  • Det avslutade projektet redovisas i en skriftlig rapport som kan spridas till lärare/förskollärare och andra intresserade. Projektet ska även presenteras vid skolformens utvecklingskonferens, och t.ex. vid övergripande ämnesträffar.
  • Den enskilda skolan/förskolan svarar för eventuell teknisk utrustning, kopieringskostnader etc.

Läs mer om tidigare FoU-projekt och hitta ansökningsblanketter

14 september 2022