Professionsutvecklingskurs för lärare inom grundskolan och gymnasieskolan

Läsåret 2020–21 erbjuder Uppsala kommun en skolformsinriktad professionsfördjupande kurs på 7,5 HP i samarbete med Uppsala universitet. Syftet är att stärka förskollärares och lärares professionsutveckling och att ge verktyg för att utveckla den egna undervisningen.

Målgrupper

Professionsutvecklingskursen riktar sig till

  • förskollärare
  • lärare F–5
  • lärare 6–9 och gymnasielärare som undervisar i svenska, matematik och engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra moduler som belyser olika aspekter av lärares profession:

  1. vetenskapliga perspektiv på undervisning
  2. kärnprocesser i klassrummet
  3. ämnesdidaktik, ämnesspecifik modul
  4. relationer i klassrum och skola.

Mer information om modulerna finns nedan.

Kurstillfällen och studieupplägg

Professionsutvecklingskursen går på kvartsfart och träffarna är på Blåsenhus, Uppsala universitet; fyra heldagar och två eftermiddagar.

Introduktion lärare åk F–5: 1 september 2020 klockan 16.15–18.00

Lärare åk F–5: 25 september 2020, 28 oktober 2020, 9 februari 2021 och 14 april 2021

Redovisning åk F–5: 6 maj 2021 klockan 15.15–18.00 

Introduktion för lärare åk 6–9 och gymnasielärare: 2 september 2020 klockan 16.15–18.00

Lärare åk 6–9 och gymnasielärare: 25 september 2020, 27 oktober 2020, 10 februari 2021 och 13 april 2021.

Redovisning för lärare åk 6–9 och gymnasielärare: 5 maj 2021 klockan  15.15–18.00.

Mellan träffarna tillkommer inläsning av litteratur och uppgifter som ska redovisas vid nästa kurstillfälle. Kursen examineras också genom en individuell PM.

Tillsammans med det individuella arbetet kommer kursen att ta cirka åtta dagar i anspråk. Det ska rymmas inom de 104 timmar som finns avsatta för fortbildning inom lärares tjänst.

Lärare och rektor behöver hitta lösningar för att frigöra deltagande lärare från lektioner, antingen genom schemajusteringar vid läsårets början eller genom vikarier under de aktuella dagarna. Studiedagstid är lämplig att använda för inläsning och uppgifter.

Kursen är kostnadsfri men din skola står för kostnaden för litteraturen. Efter kursen kan litteraturen återanvändas på skolan.

Så ansöker du

Du ansöker till kursen via Boka. Sista ansökningsdag är 15 maj 2020.

Frågor om kursen för lärare åk F–5: magnus.blixt@uppsala.se
Frågor om kursen för ämneslärare åk 6–9 och gymnasiet: olle.bergh@uppsala.se

Moduler som ingår i kursen

(Innehållet kan komma att kastas om något)

1. Vetenskapliga perspektiv på undervisning

I modulen problematiseras begrepp som "vetenskaplig grund" och "beprövad erfarenhet". Aktuella teorier och metoder för klassrumsforskning behandlas, liksom kollegialt lärande som metod och arbetssätt för fortbildningen.

2. Kärnprocesser i klassrummet

Modulen handlar om att använda och reflektera över de kärnprocesser som används ofta i undervisningen och som har potential att förbättra elevernas skolprestationer, lärande och utveckling, och metoder/verktyg för detta. Strategier för ett effektivt ledarskap i klassrummet och centrala delar av lärarens arbete såsom kommunikation med elever, kontroll av lärande, motivation samt individualisering av undervisningen.

3. Ämnesdidaktik, ämnesspecifik modul

Ämneslärare åk 6–9 och gymnasiet: Modulen innehåller ett ämnesspecifikt innehåll som antingen tas fram i dialog mellan universitetet och de deltagande lärarna eller som bygger på erfarenheter från förra året.

Lärare åk F–5: Litteracitet och språkutvecklande arbetssätt.

4. Relationer i klassrum och skola

I modulen diskuteras relationer, demokrati och inkludering; att skapa förutsättningar för lärande. Elever i behov av särskilt stöd: analys, strategier och verktyg. Återkopplingens betydelse i relationer och återkopplingens betydelse i arbetet med lärande och utveckling. Konflikthantering.

Uppsala 2020-03-06
Susana Olsson Casas
Utbildningsdirektör

Uppdaterad: