Professionsutvecklingskurs för lärare inom förskolan

Utifrån beslut i UBN, utbildningsnämnden, har Uppsala kommun i samverkan med Uppsala universitet tagit fram en skolformsinriktad professionsfördjupande kurs om 7,5 HP, som riktar sig till verksamma förskollärare och lärare. Beslutet skall ses som en del av kommunens arbete med att attrahera och utveckla kvalificerad personal genom att ge befintliga lärare och förskollärare professionella utvecklingsmöjligheter. Kursen ges på avancerad nivå och kan ses som en enskild kurs eller som en byggsten i en framtida magister- eller masterexamen.

Utlysning av fortbildningskurs: Lärares professionsfördjupning 2020/2021

– ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala Universitet

Syftet med fortbildningen är att stärka förskollärare och lärares professionsutveckling och ge verktyg att för att utveckla den egna undervisningen. Det handlar såväl om att bli förtrogen med aktuell forskning kopplat till den egna praktiken som att utbyta erfarenheter kollegor emellan. Kursen syftar därmed till att ge förskollärare och lärare möjlighet att utvecklas i sitt yrke.

Fortbildningens innehåll – förskola

Fortbildningen innehåller fyra moduler som belyser olika aspekter av förskollärares profession. Varje del behandlas under en egen kursdag på Blåsenhus, Uppsala universitet.

Följande moduler ingår i kursen:

1. Vetenskapliga perspektiv på undervisningskonsten

I modulen problematiseras begrepp som "vetenskaplig grund" och "beprövad erfarenhet". Introduktion av olika typer av aktionsforskning, både kvalitativa och kvantitativa metoder, datadriven undervisning och evidensbegreppet. Kollegialt lärande som metod och som arbetssätt för kursen.

2. Förutsättningar för lärande i förskolan

Modulen fokuserar på synliggörande av kvalitet och utvecklingsstrategier samt metoder och verktyg för detta. Den handlar om att reflektera över förskollärarens ansvar att leda målstyrda processer med strävansmål som utgångspunkt och syftar till att utveckla kunskap och förståelse för aktuell forskning gällande ramfaktorer samt dess betydelse för barns förutsättningar att utvecklas och lära.

3. Systematisk dokumentation, uppföljning och analys

Modulen fokuserar på barn- och lärandedimensionen i arbetet med uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan. Den handlar om att reflektera över förskollärarens ansvar att systematiskt och kontinuerligt dokumentera följa upp och analysera varje barns lärande och utveckling och syftar till att utveckla kunskap och förståelse för aktuell forskning gällande dokumentation, utvärdering och bedömning i förskolan.

4. Relationskompetens, demokrati och inkludering

Modulen fokuserar på barn i behov av särskilt stöd: analys, strategier och verktyg. Den handlar om att reflektera över begreppet likvärdighet kopplat till förskolans kompensatoriska uppdrag och syftar till att utveckla kunskap och förståelse för vetenskapligt grundade verktyg, strategier och metoder i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, som exempelvis lågaffektivt bemötande.

Fortbildningen går på kvartsfart, under fyra heldagar samt en halvdag redovisningstillfälle.

Kursen börjar med en förträff med genomgång av kurslitteratur, studentkonto och kursupplägg. De datum som är aktuella är:

Förträff 31 augusti 2020 16.15–18.00
Träff 1 25 september 2020 8.15–16.00
Träff 2 26 oktober 2020 8.15–16.00
Träff 3 8 februari 2021 8.15–16.00
Träff 4 12 april 2021 8.15–16.00
Träff 5 10 maj 2021 8.15–12.00

Mellan träffarna tillkommer inläsning av litteratur och i förekommande fall uppgifter som redovisas vid nästa kurstillfälle.

Kursen examineras också genom en individuell PM. Kursen är förlagd till vanliga förskoledagar. Kursdeltagarnas frånvaro kan dessa dagar hanteras genom schemajusteringar, eller genom vikarier under de aktuella dagarna. Egen inläsningstid kompenseras med 40 timmar i samråd med rektor.

Målgrupp

Utbildningen för förskolan riktar sig till verksamma förskollärare med
förskollärarlegitimation. Förskolan har totalt 30 platser till sitt förfogande.

Anmälan

Är du intresserad av att gå kursen 2020/2021? Efter samråd med din rektor  gör du din intresseanmälan i BOKA via denna länk senast den 30 april.

Efter att intresseanmälningarna sammanställts kommer urval att ske i samråd med förskolans rektorer. Bland annat kommer förskollärare från förskolor där ingen medarbetare gått denna kurs eller kursen "Undervisning i förskolan 7,5 HP" att prioriteras. När urvalet är klart kommer rektorn att lämna besked huruvida du antagits till kursen eller ej.

Vid eventuella frågor kontakta emma.dahlstrom@uppsala.se

Uppdaterad: