Tillgängligt lärande

Tillgängligt lärande är ett av de tre prioriterade områdena inom Uppsala grundskolor. Tillgängligt lärande handlar om en likvärdig undervisning som bygger på tillgänglighet, delaktighet och inkludering. Skolan skall möta varje enskild individ utifrån hens förutsättningar och med respekt för individen. Här kommer vi att uppdatera vad vi i Uppsala gör för att jobba med detta utvecklingsområde.

 • Avhandling om inkludering

  Sara Lundberg2019-01-15

  Lärare känner ofta en frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblematik i klassrummet. Detta kan skapa en känsla av misslyckande och risken finns att problemet tillskrivs eleven och inte skolsituationen.

  Detta ville Ulrika Gidlund titta närmare på in sin avhandling. Avhandlingen bygger på hur lärare pratar om elever med beetendepropblematik och hur deras sätt att prata om eleverna också skapar olika förklaringsmodeller. Ulrika säger att hon överaskades över att lärare ofta lägger problemen hos eleven även om man specialpedagogiskt ofta prata om att problemen ligger i miljön och i bemötandet. 

  Läs Ulrika Gidlunds avhandling.

 • SOS-lådor, klassrumskit och hjälplåda - kärt barn har många namn

  Sara Lundberg2019-01-16

  Ni känner alla till stressbollen och den senare ljudliga fidgetspinnern som många elever tycker om att fippla med för att hålla koncentrationen uppe när de förväntas sitta stilla och lyssna eller koncentrera sig på en sak. Att alla elever tar med sig egna hjälpmedel för detta ändamål har visat sig vara inte helt oproblematiskt.

  Fidgetspinners låter för mycket och stressbollar som kommer bort eller glöms på bussen kan snabbt bli ett onödigt problem. Många skolor löser nu detta med en SOS-låda, eller Klassrummskit med just olika typer och varianter av hjälpmedel som eleverna kan plocka och använda vid behov.

 • SPSM och tillgängligt lärande

  Sara Lundberg2019-01-16

  Tillgänglig lärmiljö är ett begrepp som används ofta inom skolan, men vad menar man när man pratar om tillgänglighet? SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) beskriver begreppet på sin webbplats: "Tillgänglighet när det gäller förskola och skola, handlar om att alla barn och elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön."

  Inom grundskolan arbetar vi med tillgängliga lärmiljöer som ett av våra fokusområden och många skolor använder sig av SPSM:s värderingsverktyg. Ett verktyg som bygger på tillgänglighetsmodellen och som avser att underlätta det praktiska arbetet på skolan med att göra lärmiljön mer tillgänglig. V

  Här hittar du värderingsverktyget och får tips på hur du kan arbeta med det som ett stöd i skolans utvecklingsarbete. 

Visar 1 - 3 av 3