Program och föreläsare

Här hittar du program för nationell nätverksträff för logopeder inom förskola och skola 2023 samt en presentation av föreläsarna.

Tid Innehåll
08.30 Incheckning och morgonkaffe

09.00 Välkomstord och praktisk information

09.20 Lässvårigheter, skrivande och skolresultat
Maria Levlin, logoped och lektor i språkdidaktik Umeå Universitet

10.30 Kaffe och smörgås

11.00 Testbaserat lärande - ett sätt att främja ordinlärningen för elever med språkstörning?
Fortsättning av Maria Levlin

11.30 Bensträckare

11.35 Bokläsning med mer dialog
Rasmus Riad, logoped och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet

12.30 Lunch i form av mingeltallrik

13.30 Aktiv högläsning i praktiken - ett samarbete mellan lärare och elever
Erik Landfeldt, biträdande rektor och logoped på Sverkerskolan, Uppsala kommun

14.00 Skrivarstugor på högstadiet - ett sätt att komma igång att skriva.
Josefin Berglund och Karin Öbrink Boman, logopeder på resursenhet, Uppsala kommun

14.30 Kaffe och kaka

15.00 Ljudmiljö, hörsel och språk
Jakob Hansson och Johanna Kylin, hörselpedagoger, Uppsala kommun

15.30 Att tänka på det vi minns och att minnas det vi tänker - faciliterig av konferensen
Stefan Boström, psykolog, Uppsala kommun

15.50 Avslutning av konferensen med sikte mot kommande år

16.00 Nätverksträffen avslutas

Föreläsare

Maria Levlin

Maria jobbar som lektor i språkdidaktik vid institutionen för språkstudier vid Umeå universitet. Hon har tidigare jobbat som logoped inom region och kommun och då framför allt träffat förskolebarn och skolbarn med språk-, läs- och skrivsvårigheter. Marias forskningsområden är bland annat lässvårigheter i relation till språklig förmåga, skrivförmåga och skolresultat. Hon har även varit involverad i ett antal interventionsstudier med fokus på hur man kan främja avkodning, läsförståelse, ordförståelse och skrivande i både tidiga och senare skolår. Just nu är hon med i ett fyraårigt projekt med fokus på intensiv läsundervisning i åk 2 och 4 för elever med avkodningssvårigheter. 

Rasmus Riad

Rasmus är logoped och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han är en del av en forskarskola med flera doktorander där samtliga fokuserar på tidiga insatser i förskola och skola under de första skolåren. Hans forskning handlar om introduktionen av strukturerad bokläsning i förskolan, Högläsning med mer dialog, som har sitt ursprung i USA (dialogic book reading). Pedagogerna som deltar i studien är kopplade till ett större projekt, vars syfte är att utveckla förskolebarns språk och lekförmågor. Läs mer om projektet Lek och språk. Vid nätverksträffen kommer Rasmus att presentera sina resultat med utgångspunkt i både barnens språkutveckling i relation till bokläsningen och lärarnas perspektiv på att delta i studien. 

Erik Landfeldt 

Erik är biträdande rektor och logoped på Sverkerskolan i Uppsala. I sin presentation kommer han att berätta om skolans praktiska arbete med Aktiv högläsning, en metod som genom lärarledd aktiv högläsning bidrar till en mer medveten och riktad undervisning av viktiga läs- och skrivförmågor såsom ordförståelse, hörförståelse och stavning.

Karin Öbrink Boman och Josefin Berglund

Karin och Josefin arbetar som logopeder på resursenheten för grundskolelever med språkstörning och/eller autism i Uppsala kommun. De arbetade under flera år på högstadiet för att stötta elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. Under denna tid utarbetade de tillsammans med en pedagog ett skrivutvecklingsprojekt, som samtliga elever deltog i under två läsår. De kommer att presentera upplägget och genomförandet av projektet, i hopp om att kunna inspirera till ett konkret sätt att motivera elever som ofta uppvisar ett starkt motstånd mot att skriva. 

Jakob Hansson och Johanna Kylin

Jakob och Johanna arbetar som hörselpedagoger i Uppsala och stöttar förskolor och skolor kring barn och elever med hörselnedsättning. Johanna har arbetat i 20 år inom hörselområdet som både lärare och hörselpedagog. Jakob har undervisat döva- och hörselnedsatta elever på Specialskolan Manillaskolan och arbetat i Uppsala som hörselpedagog med Johanna de senaste fem åren. Under sitt arbete har de intresserat sig för den allmänna lärmiljön med fokus på ljud och hörsel och kommer att presentera sina tankar utifrån egna erfarenheter och det aktuella forskningsfältet.

Stefan Boström 

Stefan är psykolog under specialistutbildning i pedagogisk psykologi. Han arbetar i Uppsala kommuns centrala barn- och elevhälsa med handledning, fortbildning och verksamhetsstöd till personal, elevhälsoteam och skolledningar. Han kommer redan under konferensens inledning att presentera en struktur för hur deltagarna ska kunna öka sitt lärande och sin behållning av dagen. Påminnelser kommer att ges efter varje programpunkt om hur vi kan minnas materialet bättre. I slutet av dagen hjälper Stefan oss att summera och välja ut vad vi tar med oss hem, både individuellt och tillsammans, med hjälp av strukturen.

 

Uppdaterad: