Växthuset: möjligheter och dilemman med inkludering – på mer vetenskaplig grund?

Magnus Blixt24 januari 2020

Litteratur Inkludering

Cecilia Morley, speciallärare/specialpedagog och Helena Ramund Norén, speciallärare på Växthusets skola tog chansen att söka medel för centralt Utvecklingsprojekt hösten 2018, med besked och smygstart våren 2019. Denna termin har de kunnat ägna 20% arbetstid åt projektet, där de bland annat gjort flera inspirerande studiebesök utanför Uppsala, läst och problematiserat litteratur, haft fokusgrupper med skolledning, elevhälsa och lärare. Allt ska utmynna i en vetenskaplig rapport våren 2020 "Inkludering – möjligheter och dilemman". Förutom FoU-projektets lektorsstöd har man även professor Claes Nilholm från Uppsala universitet som extra bollplank.

Syftet med projektet är att identifiera kritiska faktorer för att på skolnivå skapa mer inkluderande och tillgänglig lärmiljö, i dess breda aspekt. Inkludering ska, utifrån litterturgenomgång i studien, inte göras som en pålaga efteråt och utifrån en etikettering av elever, utan snarare som en start och utgångspunkt i planeringen i syfte att underlätta för både lärare och elever. Inkluderingsbegreppet har dock fått en massa onödiga konnotationer som lätt kan skymma sikten här.

"Det handlar mycket om vilket perspektiv man väljer i sin didaktik – hur gör jag för att nå så många elever som möjligt? Hur kan jag ändra och utveckla min egen praktik?"

Och med ord de citerar från Per Kornhall:
"Läraryrket behöver vara konstruerat så att man kan fortsätta att utvecklas och lära hela sitt yrkesverksamma liv"

De utgår framförallt från goda exempel "best practice" i syfte att systematisera och problematisera. De har haft och har många och långa diskussioner kring hur man kan fånga kvalitet och vad som ska mätas och inte. Till stöd har man en lektor från Uppsala gymnasieskola som handleder, utifrån en större lektorsgrupp. En av forskningsartiklarna man läst nämnde UDL – Universal Design for Learning – som en utgångspunkt, vilket väckte ett intresse och lett till djupare grävande. Organisation för två/teamlärarskap är också något man studerat. Cecilia och Helena föreläste på UVUS och på gymnasiedagarna.Bland annat visade man denna film om UDL:

Efter våren skulle de gärna se någon slags fortsättning med vidare forskning och utveckling, men samtidigt tydligt vara kvar i vardagen, med tydlig koppling till vardagen med eleverna. De känner stort stöd från ledningen, vilket är centralt om man ska kunna förändra och utveckla praktiken vidare utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Utifrån fynd i sin pågående studie har de även fått vara med och påverka material skolan köpte in med riktade NPF-medel. Parallellt genomför de en professionskurs på universitetet, skolan implementerar samtidigt IBIS – vilket också ligger i linje med att mer utgå från vardagens beteenden och mer datadriven planering utifrån de elever och beteenden man de facto har framför sig.

Fortsättning följer!

Helena och Cissi

(0)Kommentera

Kommentarer(0)