Tillgänglig Litteracitet på Lärarnätverk?

Magnus Blixt17 september 2020

Bokläsning har i allmänhet en tydlig riktning, en början och ett slut. Det fungerar inte alls på samma sätt när man ska söka information på exempelvis Uppsalas hemsida eller sociala media som ex teams. Hur kan vi träna båda dessa - och andra - för elevens framtid nödvändiga litteraciteter?

Litteracitet är

Detta var lite av temat på höstterminens första lärarnätverk i mitten av september - vårt första digitala lärarnätverk (med många lärdomar i sig kring det). 

Ulrika Håkansson Kallin, bibliotekssamordnare och verksam som lärare i förskoleklass och bibliotekarie på Bergaskolan introducerade ämnet - som INTE är något nytt som ska läggas på annat som ska göras, utan snarare ett begrepp att bättre diskutera och utveckla det som såväl kapitel 3 som kapitel 1 & 2 i läroplanen stadgar och sedan länge hänt på olika nivå i mången klassrum.

Lärarnätverksdeltagare

Skolverkets torra definition på litteracitet är: "Ett bredare begrepp som omfattar alla aktiviteter som i ett socialt sammanhang kan kopplas direkt eller indirekt till skriven text." Se bild som - apropå olika modaliteter - beskriver samma sak på ett annat sätt, liksom även den mer snärtiga: "Litteracitet är att förstå och bemästra det man tar del av". Det innefattar alltså en tydlig demokratisk uppgift - att låta fler få skapa sig förståelse och därmed även kunna göra sin röst hörd. Litteracitet behövs för att aktivt kunna delta i samhället. En skola som idag mest använder sig av skriven kommunikation når helt enkelt inte alla elever och förbereder dem inte för framtiden, som väl för övrigt redan är här...

Litteracitet behövs för demokrati

Litteracitet omfattar kompetens nödvändig i samtliga skolans samtliga ämnen:

 • Kommunicera
 • Dokumentera
 • Beskriva
 • Förklara
 • Resonera
 • Analysera
 • Diskutera
 • Argumentera

Från en grundläggande litteracitet i sin nära vardag behöver eleverna utveckla en allmän litteracitet som behövs som samhällsmedborgare samt även en mängd olika ämneslitteraciteter som återfinns i kunskapskrav och respektive ämnes syfte. Inom exempelvis matematik  kan ämneslitteracitet betyda att vi behöver lära och träna eleverna i att från början - förskoleklass och framåt - använda korrekta begrepp, vilket förstås bygger på att begreppen genom explicit undervisning fylls av ett tydligt innehåll.

Litteracitet i mångfaldsarbete

Det handlar även om att kunna röra sig mellan olika modaliteter: text, bild, film, olika sorters diagram, illustration...
Men det handlar också om att kunna hantera källkritik och källtillit, kunna anpassa medium till både sändare och mottagare med mera.

Undervisning som utvecklar elevers littarcyförmåga genom att stödja och ge möjligheter:

- Att göra språkliga upptäckter
- Att skapa meningsfulla texter
- Att använda texter
- Att skapa utrymme för kritisk analys

Hur kan vi, i och med vår undervisning, hjälpa våra elever att gå från konsument till prosument - bli medskapare, skapa mervärde och låta sin egen röst och mening höras. Exempelvis att dramatisera en text, eller skapa en film utifrån en berättelse - eller skriva ner en film som berättelse, är exempel på detta. På köpet har vi även det Anna Tebelius Bodin var så tydlig medUVUS förra året - det vi tänker, lär och minns vi. Att skapa något är att behöva tänka på det. Att nyttja elevernas befintliga medievanor som lärandeverktyg har potential!

Vi måste möta våra elever med:

 • Respekt
 • Meningsfullhet
 • Ansvar

Nog så viktig är den kritiska litteraciteten - som är något annat än källkritik -  vilket den efterföljande gruppdiskussionen lyfte som ett utvecklingsbehov, som handlar snarare om att läsa jorden och förstå jorden, kunna resonera kring makt, normer, för-givet-taganden, värderingar mm mm.

Hur ser din litteracitetshistoria ut, vad bär du med dig? /Qarin Franker

Och mikrohandlingar vi gör kan leda till perspektivförskjutning hos både oss som våra elever. Vilken mikrohandling skulle du kunna redan göra imorgon?

Länkar vidare:

Lärarnätverkserfarenheter

 

(0)Kommentera

Kommentarer(0)