Vinnare 2018 Johanna Wallin

Sara Lundberg16 januari 2019

Johanna Wallin

Motivering från den medarbetare som ligger till grund för nomineringen: 
”Vår rektor Johanna har skapat en tydlig organisationsstruktur där elevernas inlärning och trygghet står i fokus. Hon har drivit att vi pedagoger tillsammans med ledningen har utarbetat gemensamma skoldokument. Dessa dokument främjar en samsyn på skolan, hur vi alla ser och stöttar eleverna i deras måluppfyllelse samt konkreta delar kring vad som förväntas av oss medarbetare och hur vi ska agera i olika situationer.  

Vi har även under Johannas handlingskraftiga ledning utarbetat arbetssätt som främjar fokus på de nationella målen i arbetet med eleverna. Mycket tid läggs på att systematiskt analysera elevernas resultat, ett arbete som utvärderas kontinuerligt för att de ska kunna nå sin maximala kapacitet samtidigt som vi ökar kvaliteten på undervisningen ytterligare. Arbetet med skolans utbildningsbeskrivning, ett av våra gemensamma skoldokument, har pågått under innevarande läsår – ett levande dokument för att få till likvärdig undervisning och bedömning för alla elever.

Under innevarande läsår har Johanna startat upp ett mellanstadium på Sverkerskolan som successivt ska växa upp underifrån till ett högstadium, med målet att vi ska bli en F-9-skola. Att tredubbla en skola på några få år kräver en engagerad ledare som kan hålla många bollar i luften samtidigt. Under denna förändringsresa har Johanna visat att hon litar på oss medarbetare, hon har sett och stärkt oss i våra roller samt implementerat en samsyn – samtidigt som verksamheten är ständigt växande med alla de utmaningar och möjligheter som det för med sig.

Johanna är en rektor i ständig rörelse, både bokstavligt och med målet inställt på att hela tiden förbättra och utveckla Sverkerskolan inom alla områden – lärmiljöer, elevers måluppfyllelse och stärkta pedagoger.”

Tillägg från Caroline Hoffstedt, utbildningsnämndens ordförande, och utbildningsnämndens tillträdande ordförande, Helena Hedman Skoglund:

”Johanna är en förebild för ledare både inom skolan och andra typer av verksamheter på det sätt som hon demonstrerar en helhetsförståelse kring sitt ansvarsfulla uppdrag. Att vara skolledare är en mångfacetterad uppgift som kanske aldrig har varit mer komplicerad än vad den är idag. Skolan är utsatt för ett ständigt förändringstryck såväl inifrån som utifrån. Komplexitet inom utbildning, lärande och arbetsmarknad ökar som aldrig förr. Det kräver kompetenta och tydliga ledare som Johanna som är engagerade och modiga när det gäller förändrings- och utvecklingsarbete.

I sitt ledarskap lyckas Johanna få med sig sina medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar mot ökad kvalitet och likvärdighet i undervisning och bedömning för att höja elevers måluppfyllelse oavsett bakgrund och förutsättningar. Som stöd har hon och övriga rektorer det gemensamma utvecklingsarbete som pågår inom kommunala grundskolor i Uppsala kring tillgängliga lärmiljöer, digitalisering och formativ bedömning.

Vi som jobbar med utbildning inom kommunen har ett gemensamt ansvar för att förbereda våra barn och elever på utmaningar och möjligheter i vårt globaliserade, snabbföränderliga digitala kunskapssamhälle med relevant skolutveckling. Omkring 2/3 av barn som börjar lågstadiet nu förväntas komma jobba med yrken som inte ens finns idag. Det förutsätter att vi förbereder dem med kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som är flexibla och tidlösa – något som framåtblickande skolledare som Johanna proaktivt bidrar till att förverkliga.”

(0)Kommentera

Kommentarer(0)