Vinnare 2018 Anette Junebjörk

Sara Lundberg16 januari 2019

Anette Junebjork

Motivering från den vårdnadshavare som ligger till grund för nomineringen:
”Anette har en fantastisk förmåga att väcka elevernas nyfikenhet, engagemang och vilja att delta i undervisningen. Ett av hennes medel är att låta eleverna göra studiebesök utanför skolan på allt från tunnelbygge, bondgårdar, Tom Tits och våra två universitets olika institutioner. Det rör sig inte om kostnadskrävande insatser, utan är mer en fråga om att ta vara på möjligheter att göra ett studiebesök för att knyta ihop lektionerna med verkligheten. Möjligen bidrar hennes bakgrund som bilmekaniker till denna förmåga att ta vara på vardagslivets inlärningstillfällen.

Anette skapar ett tryggt klimat för lärande så att alla elever vågar delta i undervisningen. Vi har erfarit detta eftersom hon varit lärare till två av våra barn, som är raka motsatserna. Den ena tar för sig och då är det lättare att undervisa, men hon lyckades även otroligt fint med att engagera och involvera vårt andra barn i undervisningen, trots att det barnet är otroligt blygt och försiktigt. Det har varit underbart att se hur detta barns självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas utvecklades så väldigt positivt, i samklang med övriga klasskamraters utveckling år för år.

Anette bidrar till att utveckla hela skolan genom sina insatser att inkludera varje elev i undervisningen utifrån deras individuella behov och förutsättningar.  Hon är mycket kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Hon arbetar även för kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen och har medverkat på flera skolråd.”

Tillägg från Agneta Boström, ordförande i utbildningsnämndens grundskoleutskott:

”Forskning visar att Anettes sätt att variera inlärning i utomhus- och inomhusmiljöer kan leda till mer hållbara kunskaper. Det man lär sig med alla sinnen och hela kroppen genom upplevelser i verkligheten utanför skolans fyra väggar utgör ett viktigt komplement till klassrumsundervisning. Växelverkan, variation och repetition skapar värdefull korsbefruktning i all inlärning, både för barn och vuxna. En viktig del i upplevelsebaserad undervisning är, som i all pedagogisk verksamhet, efterarbete och reflektion över hur det man har tränat på kan kopplas till didaktiken – och det livslånga lärandet.

Anettes engagemang i att bygga relationer med sina elever skapar trygghet, vilket i sin tur främjar förbättrade studieresultat. Det är viktigt att komma ihåg att alla elever kommer till skolan med skilda förutsättningar, självbilder, syn på skolan och olika motivation. Läraren måste lyckas skapa en miljö där eleverna förlitar sig på sin inre förmåga, ser svåra uppgifter som utmaningar snarare än hinder, och ser skolan som en trygg plats dit de vill komma.

Anette arbetar aktivt med att varje elev ska kunna utvecklas optimalt oavsett bakgrund och förutsättningar. Utbildning av god kvalitet för alla barn är en av grundförutsättningarna för ett välmående samhälle. Det är också en viktig motkraft mot ökande klyftor och polarisering.”

(0)Kommentera

Kommentarer(0)