Förskolepedagogpriset

 • Vinnare 2019 Trude Rosborg

  Sofia Tongring2020-02-13

  Vinnare av förskolepedagogpriset 2019 är Trude Rosborg – förskollärare på Kims förskola

  Ur motiveringen från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen:

  "Trude är en naturlig talang som på ett engagerat och kärleksfullt sätt tar hand om barnen. Hon är tydlig och pedagogisk, upp­märksam och hjärtlig. Hon bemöter även vuxna på ett helt fantastiskt sätt. Det märks tydligt att Trude har en passion för sitt uppdrag. Hon inspirerar verkligen till nyfikenhet och intresse hos barnen och får dem att gladeligen delta i undervisningen. Hon skapar också en trygghet hos barnen så att alla vågar fråga och säga vad de tycker och tänker. På ett mycket bra sätt väver hon in omtanke, alla barns lika värde och tole­rans för olikheter i verksamheten. Med ett stort leende och en varm kram välkomnar Trude alla barn."

  Läs mer om pristagaren

 • Vinnare 2018 Conny Axén

  Sara Lundberg2019-01-16

  Conny Axen

  Motivering från kollega som ligger till grund för motiveringen:
  ”Genom ett aktivt, kunnigt och passionerat användande av musik som verktyg i undervisningen väcker Conny barnens nyfikenhet och engagemang för olika ämnesområden och stärker samtidigt tron på den egna förmåga och viljan att kunna uttrycka sig på många olika sätt. Genom att exempelvis använda rockmusik som blandat med klassiska barnvisor lyckas han med musiken som verktyg både trollbinda och tilltala den stora blandningen av personligheter, åldrar och behov som en barngrupp består av.

  Genom att vara en trygg och tydlig vuxen med stor lyhördhet, ansvarskänsla och känsla för demokrati för hela vårt samhälle skapar Conny en trygg lärmiljö för barnen där varje person blir sedd, bemött och respekterad för den unika människa hen är. Genom att vara en lärare som på ett självklart och modigt sätt vågar visa nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande behandling skapas ett gott socialt klimat där arbetet med värdegrundsfrågor i allra högsta grad blir levande redan för de yngsta i vårt samhälle.

  Conny har en särskild lyhördhet och förmåga som stärker barnens tro på att lyckas och att våga utmanas i det okända. Genom såväl ödmjukhet som humor använder han ofta sig själv som förebild både lyckande och misslyckande i vardagen och bidrar därför till att ge barnen mod att våga prova nya saker samt tålamod att kämpa med det som tar tid att lära sig. Conny har alltid barnen i fokus, men lyfter även aktivt och inspirerande vikten av att vi som förskola har en god relation till hela familjen och att denna relation kan se olika ut beroende på vem det är vi möter.

  Conny har stor erfarenhet av yrket och är samtidigt lyhörd för komplexiteten i lärarrollen som innebär att ständigt utvecklas och lära nytt. Han är en aktiv deltagare i förskolans utvecklingsgrupp och andra forum. Han har en oöverträfflig balans att kunna vara såväl arbetsplatsens fackliga ombud med de vuxnas arbetsmiljö i fokus som att i lärarrollen alltid lyfta fram barnens bästa. Att våga lyfta och stå för sina tankar och samtidigt vara lyhörd och kritiskt granskande av såväl läraruppdraget som verksamheten gör att Conny är oumbärlig i förskolans utvecklingsarbete.”

  Tillägg från Linda Eskilsson, ordförande i utbildningsnämndens förskoleutskott:

  ”Conny är en utmärkt representant för kommunens förskollärare. Förskolan är en pedagogisk verksamhet med fokus på barns lärande och utveckling i kombination med omsorg. Det är en egen skolform med egna styrdokument, en verksamhet som enligt skollagen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, en skolform där förståelser för alla skolämnen grundläggs. Professionella förskollärare som Conny är barnens första lärare i det livslånga lärandet.

  Connys sätt att arbeta i förskolan erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktiviteter. Hela förskolans grundtanke är att barnen ska få utforska omvärlden samtidigt som de får möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Connys långa erfarenhet och stora verktygslåda, som hur han exempelvis blandar rockmusik med klassiska barnvisor i sin undervisning för att väcka nyfikenhet och skapa engagemang, visar hur alla förskollärare inte behöver arbeta på exakt samma sätt. Det finns utrymme för förnyelse både genom individuella insatser och aktiva diskussioner i personalgruppen.

  Sättet på hur Conny arbetar med värdegrundsfrågor, som vår demokrati vilar på, med de yngsta är fundamentalt för att kunna bevara och utveckla ett öppet och tolerant samhälle, något som sedan fortsätter genom de andra skolformerna. Här måste pedagoger, precis som Conny, våga vara tydliga förebilder genom att uppmuntra ’goda’ handlingar och synliggöra normer och värden genom sitt eget förhållningssätt.”

Visar 1 - 2 av 2