Tillgängligt lärande

En blogg som samlar tankar, idéer, insikter och erfarenheter om hur vi tillsammans på bästa sätt kan utforma ett tillgängligt lärande i skolan - där lärmiljön bildar en HELHET fysiskt, psykosocialt, organisatoriskt, kulturellt och digitalt.

 • Växthuset – möjligheter och dilemman med inkludering – på mer vetenskaplig grund?

  Magnus Blixt2020-01-07

  Litteratur Inkludering

  Cecilia Morley, speciallärare/specialpedagog och Helena Ramund Norén, speciallärare på Växthusets skola tog chansen att söka medel för centralt Utvecklingsprojekt hösten 2018, med besked och smygstart våren 2019. Denna termin har de kunnat ägna 20% arbetstid åt projektet, där de bland annat gjort flera inspirerande studiebesök utanför Uppsala, läst och problematiserat litteratur, haft fokusgrupper med skolledning, elevhälsa och lärare. Allt ska utmynna i en vetenskaplig rapport våren 2020 "Inkludering – möjligheter och dilemman". Förutom FoU-projektets lektorsstöd har man även professor Claes Nilholm från Uppsala universitet som extra bollplank.

  Syftet med projektet är att identifiera kritiska faktorer för att på skolnivå skapa mer inkluderande och tillgänglig lärmiljö, i dess breda aspekt. Inkludering ska, utifrån litterturgenomgång i studien, inte göras som en pålaga efteråt och utifrån en etikettering av elever, utan snarare som en start och utgångspunkt i planeringen i syfte att underlätta för både lärare och elever. Inkluderingsbegreppet har dock fått en massa onödiga konnotationer som lätt kan skymma sikten här.

  "Det handlar mycket om vilket perspektiv man väljer i sin didaktik – hur gör jag för att nå så många elever som möjligt? Hur kan jag ändra och utveckla min egen praktik?"

  Och med ord de citerar från Per Kornhall:
  "Läraryrket behöver vara konstruerat så att man kan fortsätta att utvecklas och lära hela sitt yrkesverksamma liv"

  De utgår framförallt från goda exempel "best practice" i syfte att systematisera och problematisera. De har haft och har många och långa diskussioner kring hur man kan fånga kvalitet och vad som ska mätas och inte. Till stöd har man en lektor från Uppsala gymnasieskola som handleder, utifrån en större lektorsgrupp. En av forskningsartiklarna man läst nämnde UDL – Universal Design for Learning – som en utgångspunkt, vilket väckte ett intresse och lett till djupare grävande. Organisation för två/teamlärarskap är också något man studerat. Cecilia och Helena föreläste på UVUS och på gymnasiedagarna.Bland annat visade man denna film om UDL:

  Efter våren skulle de gärna se någon slags fortsättning med vidare forskning och utveckling, men samtidigt tydligt vara kvar i vardagen, med tydlig koppling till vardagen med eleverna. De känner stort stöd från ledningen, vilket är centralt om man ska kunna förändra och utveckla praktiken vidare utifrån beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Utifrån fynd i sin pågående studie har de även fått vara med och påverka material skolan köpte in med riktade NPF-medel. Parallellt genomför de en professionskurs på universitetet, skolan implementerar samtidigt IBIS – vilket också ligger i linje med att mer utgå från vardagens beteenden och mer datadriven planering utifrån de elever och beteenden man de facto har framför sig.

  Fortsättning följer!

  Helena och Cissi

  (0)Kommentera
 • Elevassistentutbildningsinsats

  Magnus Blixt2019-12-17

  Elever i svårigheter behöver olika former av anpassningar och stöd för att tillgängliggöra lärande och undervisning. Ibland men aldrig per se kan och bör det stödet bestå i ytterligare en person nära i form av en elevassistent/resurs. Under hösten har en större satsning på kompetensutveckling förelevassistenter erbjudits Uppsalas skolor, parallellt med satsning på tidsenliga kompensatoriska digitala verktyg och andra satsningar på elever med och utan #npf 

  Joanna Lundin föreläser

   

  Första delen: UKK måndag 4/11

  NPF-pedagog Joanna Lundin var utifrån sin breda erfarenhet inom ämnet huvudtalare – plus fördelen att hon veckan innan föreläst för 1600 av Uppsalas lärare i samband med UVUS. Nu bör viktiga professionella samtal mellan lärare och elevassistent därmed kan föras på mer gemensam mark, deltagarna fick även Joannas bok i handen när de gick. Psykolog Tove Blomqvist föreläste på tema ”Viktig nyckelroll” och ”Relationsprofessionalitet”, Niclas Jönsson från Atea visade hur digitala verktyg kan nyttjas kompensatoriskt och hur vi kan nyttja Teams för bättre internkommunikation mellan professionella. Efter nog så viktigt fika följde så en kunskapskavalkad med sjuminutersföreläsningar som dels tydligt visade komplexiteten i uppdraget, dels gav underlag för val till uppföljningsdag: 

   

  • NPF – vad är det och hur möta elever med det? / Anna-Karin Östlin
  • Bemötande – effektfullt lågaffektivt / Thomas Wikberg
  • Ritprat & Visuellt stöd / Karin Sandberg
  • Är du störd, eller? Buller i skolan / Jakob Hansson & Johanna Kymlin
  • ”Sa du nå’t?” – hur bli medveten kommunikatör / Maria Birck
  • Sist men inte minst en film som visade vad Infoteket har att erbjuda. 

  Andra delen: Gillet 16/12

  Utifrån kompetenskavalkaden, plus kompensatoriska digitala hjälpmedel, Relationsprofessionalitetsamtbesök på Infoteket fick var och en välja 2 eller 4 pass, beroende på om man gick halv- eller heldag. Det blev en spännande excelövning att få ihop ett schema med begränsat antal lokaler, men det gick! 

  Att deltagarna var nöjda gick inte att ta miste på, här finns gott om kompetens att bygga vidare på.

  Fortsättning 2020-

  Nu ser vi fram emot fortsättning, arbetet med tillgänglig lärmiljö blir aldrig färdigt förrän vi på något sätt når varje elev – vilket kräver olika lösningar för olika. Framöver kommer bloggen även lyfta exempel från skolor som saknar elevassistenter och hur man då valt att organisera sin lärmiljö.  

  (0)Kommentera
 • Studi för var och en?

  Magnus Blixt2019-12-05

  I dagarna två har ett pärlband av workshops om och med Studi för lärare och rektorer i Uppsala genomförts, såväl nybörjarintroduktion som seminarium för erfarna i kompetensteam. Studi började som ett Vinnovaprojekt riktat mot undervisning av nyanlända och kan där fylla en mycket viktig funktion på allt fler språk – men används nu alltmer på svenska, av elever med svenska som modersmål.

  Många ungdomars fokusspann är idag nere på 2-3 minuter. Det kan vi tycka mycket om och är en förmåga vi självklart i olika sammanhang behöver träna och lära – men samtidigt måste vi också utgå från tillvaron såsom den faktiskt ser ut. Rörliga bilder är idag ett självklart medium för många unga, dess multimodalitet avlastar kognitiva funktioner och gör att fler får möjlighet att faktiskt ta till sig information, fakta, begrepp. Varför skulle vi då välja att inte nyttja den möjlighet som ges för effektfull undervisning och effektfullt lärande? Om inget annat som ett komplement? Uppsala kommun betalar idag licens för samtliga lärare i Uppsala grundskolor och samtliga elever i åk 4-9. De korta filmerna, som finns i 11 olika skolämnen och översatta till ett antal olika språk (text och tal) spänner över en stor del av centralt innehåll, kan visas i undervisning men också ses hur många gånger man vill från vilken skärm man vill, varhelst man är. 

  Studi har också koll på sin data och ser att många elever är inne både kvällstid och till frukost - veckorna före nationella prov formligen exploderar användandet. Dessutom verkar 10-20% av eleverna se filmer som man kan anta inte hänger ihop med aktuell undervisning, utan snarare en önskan om bildning. Det är förstås också ett verktyg för elever som behöver många repetitioner, datorn tröttnar aldrig och är alltid i tjänst. Filmerna avslutas också med ett quiz (i olika nivåer), vilket alla som lyssnade på Anna Tebelius på UVUS-19 vet stärker lärandet.

  Som lärare - på alla stadier och i alla klassrum - kan man se Studi och andra liknande verktyg som

  • en del i ordinarie klassrumsundervisning, oavsett katederundervisning, grupp- eller eget arbete
  • en del i uppföljningen av arbete som görs, om man skapar uppgifter till sina elever
  • något att nyttja för elever som behöver ytterligare repetition
  • för elever som behöver utmanas vidare
  • som ett exempel på #rättläxa 
  • för att ge föräldrar med annat modersmål (och svenska) förståelse för begrepp och förmågor
  • för elever inom AST (enligt workshopdeltagare fungerar de väldigt bra då de är så avskalade)
  • ett verktyg som kan förklara hur vi ser på hedersproblematik på andra språk än svenska

  Du som är lärare i Uppsala kommuns grundskolor loggar in med din uppsala.se-adress. Om det inte fungerar väljer du "Glömt lösenord" alternativt skapar ett nytt konto, med uppsala-adressen. Hör av dig direkt till Studisupporten om du har några frågor, support ingår i avtalet!

  Studi är en av många leverantörer till Uppsala kommuns grundskolor, vi ser förstås gärna att fler tar liknande initiativ till ömsesidig nytta och gagn! Du som missade dessa workshops kan också få Studi ut till din skola, hör av dig direkt till dem! 

  (0)Kommentera
Visar 1 - 3 av 6 Visa fler