Lärarnätverk

Lärarnätverken är en arena för professionella och kreativa möten mellan lärare i Uppsala kommuns grundskolor, där kortare inspel varvas med kooperativa inslag. Tanken är att deltagarna tillsammans är med och skapar en delakultur och att man genom aktivt deltagande får med sig lärdomar, insikter, engagemang och verktyg till sin egen verksamhet - i såväl det egna klassrummet som respektive skolas kollegiala lärande.

Höstens lärarnätverk 2021

Under höstterminen kommer nätverket ha ett och samma tema; delaktighet och bedömning där samtalet mellan lärarna står i fokus. Lärarna kommer att få möjlighet att bidra mer än tidigare till innehåll och frågeställningar genom att komma med inspel nu i planeringsstadiet.  

Lärarnätverken är en arena för professionella och kreativa möten mellan lärare i Uppsala kommuns grundskolor, där kortare inspel varvas med kooperativa inslag. Tanken är att deltagarna tillsammans är med och skapar en delakultur och att man genom aktivt deltagande får med sig lärdomar, insikter, engagemang och verktyg till sin egen verksamhet - i såväl det egna klassrummet som respektive skolas kollegiala lärande. 

Det förväntas att alla skolor har deltagare på lärarnätverket och där rektor tillsammans med de deltagande lärarna organiserar sin verksamhet så att återkoppling, arbete och reflektion görs på den egna skolan. Om någon rektor önskar input på hur det arbetet kan utföras så kontakta Linda Wallberg, ansvarig för lärarnätverket.  

Alla träffar är digitala och länkar och all övrig information kommuniceras i det team som finns för lärarna i lärararnätverket. Rektor ansvarar för att anmäla vilka som ska delta, 2-3 lärare rekommenderas, eventuellt fler beroende på hur stor skolan är.  

Dessa är de olika temana för höstens nätverksträffar:

1.Delaktighet – Vad innebär delaktighet i praktiken? 

2.Delaktighet – Studiero och motivation genom delaktighet 

3. Bedömning - Likvärdighet och kollegialt stöd

4. Bedömning - Utmaningar och möjligheter

 

Sedan vårterminen 2019 arrangeras återkommande lärarnätverk med olika tema utifrån verksamhetsplanens prioriterade områden:


Tillgängligt lärande - tillgänglig lärmiljö
Bedömning för lärande
Litteracitet

Lärarnätverket startade ursprungligen som ett lärarnätverk med BFL-fokus, men har breddats o fördjupas till att omfatta alla lärare (2-3 per skola) och alla prioriterade områden. 

Blogginlägg om lärarnätverket:

Filmer från lärarnätverket:

Uppdaterad: