Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur. Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i undervisningen.

Aktuellt

I år kommer alla årskurser i kommunala grundskolan kunna få ta del av kulturprogram inom Skapande skola. För att ta del av de kostnadsfria kulturprogrammen, gör såhär: 

  • Läs igenom utbudsbladet och välj ut de program ni skulle vilja jobba med nästa läsår. Antingen kan man välja ett kulturprogram för varje årskurs, eller låta flera årskurser jobba med samma program.
  • Skicka in er intresseanmälan nedan senast den 27 augusti 2021. Man anger ett förstahandsval men kan även göra andra- och tredjehandsval om något program blir väldigt efterfrågat. Därefter går kulturförvaltningen igenom önskemålen och försöker i den mån det är möjligt att tillmötesgå alla inkomna önskemål. Återkoppling sker i början på september.
  • Särskola eller resursenhet? Kontakta kulturförvaltningen på kulturiskolan@uppsala.se så hittar vi tillsammans ett projekt anpassat till era elever. 

Hur jobbar kommunen?

Från och med läsåret 2020/2021 infördes ett nytt arbetssätt kring Skapande skola för de kommunala grundskolorna i Uppsala kommun. Den nya processen är utformad med förhoppningen att öka likvärdigheten för elevernas tillgång till kultur och att minska skolornas administrativa börda.

Referensgrupper med representanter från skolorna tar i tillsammans med kulturförvaltningen fram en kommunövergipande ansökan för arbetet i skolorna. De tar också fram förslag på ett kulturutbud kopplat till Skapande skola utifrån beviljade medel. Kulturförvaltningen hanterar kontrakt och fakturor, skolan det praktiska genomförandet med eleverna. Skolor rapporterar deltagarantal och utfall av insatserna. Kulturförvaltningen redovisar till Kulturrådet.
Insatser inom Skapande skola erbjuds i den omfattning som tilldelade medel tillåter och utgör ett komplement till det övriga kulturutbudet för skolan som finns i Uppsala.

Deltagande i referensgrupp

Arbetet med Skapande skola planeras av flera referensgrupper, samordnade av kulturförvaltningen. Grupperna arbetar med kultur för olika stadier och består av representanter från skolor som vill delta i planeringsarbetet.
Referensgrupperna har ett par träffar per läsår, fysiska eller digitala, och arbetet läggs upp så att alla skolor ska kunna skicka representanter, oavsett geografiskt avstånd.
Vill er skola vara med och utforma Skapande skola-projekten?

  • Utse en representant per stadium på skolan.
  • Meddela namn och e-postadress till kulturiskolan@uppsala.se


Skola utan representant i referensgrupp

Om en skola inte har möjlighet att delta i referensgruppsarbetet så kommer den ändå att erbjudas ett kulturutbud inom Skapande skola, men utan möjlighet att påverka vad som erbjuds.
Skolan måste emellertid ändå utse en eller flera kontaktpersoner för att kunna ta emot erbjudanden. Meddela kontaktpersonens namn och e-postadress till kulturiskolan@uppsala.se.

 

Vad är Skapande skola?

"Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor." - Kulturrådet

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Syftet med statsbidraget Skapande skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Mer information om Skapande skola
För frågor om stödet, kontakta:
kulturiskolan@uppsala.se

Klicka här för att läsa mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Uppdaterad: