Tre nya specialpedagoger hjälper förskolan att utvecklas

Ju tidigare man upptäcker om ett barn eller en barngrupp behöver särskilt stöd, desto större chans för varje barn att utvecklas och lära. Förskolan har tillsatt tre specialpedagogtjänster inom NPF-området. De erbjuder konsultation, handledning och fortbildning till kommunala och fristående förskolor.

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) ska alla barn få stöd och stimulans utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. Specialpedagogerna har ett särskilt uppdrag som riktar sig till barn inom området neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

Barn lägger pussel på golvet

Specialpedagogerna ger stöd genom ett handledningspaket inom NPF

Målet är att pedagogerna efter handledningen har fått:
• Ökad förståelse för och kunskap om barns olika förutsättningar och behov,
• Ökad kännedom om förebyggande arbetssätt,
• Ökad kunskap om anpassningar.

Anpassningarna ska ge förutsättningar att skapa en tillgänglig lärmiljö, likvärdig utbildning och ökad delaktighet för alla barn i förskolan, i såväl sociala som pedagogiska sammanhang.

I handledningspaketet kan det även ingå att specialpedagogen gör observationer på plats, för att ge förslag till utveckling. Specialpedagogerna kan erbjuda handledning när förskolan vill öka sin kompetens kring en viss funktionsnedsättning eller kring något man upplever som problematiskt.

– Att göra tidiga upptäckter och åtgärder kan handla om att arbeta mer med tydliggörande pedagogik, till exempel arbeta mer med visuellt stöd på en avdelning, förklarar Britt-Mari. Kanske gäller det att organisera om en entré som upplevs ovanligt stimmig. En tillgänglig lärmiljö är något alla barn får nytta av, inte bara några få med särskilda behov.

Viktigt med samsyn

Britt-Mari och hennes två kollegor ingår tillsammans med andra stödfunktioner i förskolans nya enhet EBUS, enheten för barns utveckling och stöd. De har ett gemensamt uppdrag att tillgängliggöra lärmiljön på kommunens förskolor så den fungerar för alla barn.

– En viktig del i våra uppdrag är att skapa samsyn mellan alla involverade kring vilka åtgärder som behövs och när och hur de bör sättas in, förklarar Britt-Mari. Vi kan också ge stöd till pedagogerna kring hälsoformuläret. Det är ett samarbete med Region Uppsala och som alla föräldrar har möjlighet att lämna in till barnhälsovården i samband med barnets 3-, 4- och 5-årskontroll.

Förfrågningarna kommer via förskolans rektor

Det är rektorn på den kommunala förskolan som tar beslut om att lämna en förfrågan om stöd. Ansökan lämnas till EBUS. 

Det är i förskolan det börjar

Barns möjligheter till livslångt lärande börjar redan i förskolan, menar Britt-Mari.
– Förskolan ska ge förutsättningar för en så likvärdig utbildning som möjligt. 

Uppdaterad: