Systematiskt kvalitetsarbete för en likvärdig förskola

Uppsala kommun arbetar mot en förskola med god kvalitet genom vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete, även kallat SKA. Lär dig mer om det i vår film.

Under 2020 har förskolan i Uppsala kommun jobbat med vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete.

Nytt för i år är våra gemensamma indikatorer

En central del i det arbetet har varit att ta fram något som vi kallar för gemensamma indikatorer. Med hjälp av de gemensamma indikatorerna kan vi systematiskt följa kvalitetsutvecklingen i Uppsalas kommunala förskolor. Indikatorerna hjälper oss att veta vad vi ska titta på och varför.
Målet är att analysera vårt arbete över tid. På det sättet hoppas vi få en tydligare bild av nuläget på varje förskola. När vi har en nulägesbild är det enklare att tillsammans titta på vilka åtgärder som behöver göras för att förbättra kvalitén och jobba mot en likvärdig förskola.

- Varje insats som vi gör ska förbättra förutsättningarna för en utbildning där vi ger varje barn omsorg och möjlighet leka, lära och utvecklas så långt som möjligt i riktning mot läroplanens mål. En viktig dimension är att hålla en hög kvalitet i processerna med barnen i mötet med barnen. Den kvaliteten fångas bäst i dokumentation och analys på förskolan. Vår ambition har varit att bygga ett kvalitetsarbete för varje förskolas utveckling och för varje barns rätt till en likvärdig utbildning, säger Emma Dahlström, verksamhetsutvecklare inom förskolan på Uppsala kommun.

Titta på vår film

I vår nya film berättar vi mer om hur indikatorerna används praktiskt i arbetet hos förskolans ledning, hos en rektor och hos ett arbetslag.

Uppdaterad: