Kultur i förskolan

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s konvention om barnets rättigheter som blev svensk lag 2020.

Uppsala kommun har en lagstadgad skyldighet att tillgodose varje barns rätt att fritt och fullt ut delta i det kulturella och konstnärliga livet.

Skolan och förskolan är Uppsalas viktigaste kulturinstitutioner. Barn och unga får kunskaper som blir verktyg för att kunna delta i kultur- och samhällsliv. Estetiska uttrycksformer samverkar med andra ämnen och är en väg till ökad måluppfyllelse.

Kultur i skolan samordnas av Kulturförvaltningen, Verksamhetsområde Barnkultur.
Kontakt: kulturiskolan@uppsala.se

Mer om  kultur i skola och förskola.


Här presenterar vi erbjudanden och tips från Kulturförvaltningen
(klicka på puffar eller länkar nedan):