Utlysning av utvecklingsprojekt

Ett utvecklingsprojekt handleds av en lektor. Projektet ska möta ämnesdidaktiska behov som finns i din förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Nästa utlysning kommer ske hösten 2022

Vem kan söka?

Om du arbetar inom Uppsala kommun kan en ansökan lämnas in av en lärargrupp på en förskola/skola eller ett par lärare från flera förskolor eller skolor som samarbetar om ett projekt. Projektet pågår under tre terminer där tid i projektet blir en del av din tjänst främst under andra och tredje terminen.

Välkommen till en informationsträff

Du får mer information vid vår informationsträff med handledare, där du också kan få hjälp med ansökan. Tänk också på att om du har en idé eller ett projekt du vill arbeta med behöver frågeställningen inte vara slutligt formulerad vid ansökan. Du kan få hjälp av handledaren att utarbeta den när din ansökan antagits, för att lättare komma igång.

Datum för nästa informationsträff är inte klart ännu.

Du kan också kan vända dig direkt till våra forskningsmiljöer för att få hjälp med projektdesign och ansökan. Kontakta Olle Bergh för mer information. 

Det här krävs för att få stöd till ett projekt:

  • Att skolledningen garanterar att lärarna får förutsättningar att delta i planeringsträffar och seminarier under designfasen under vårterminen.
  • Att alla lärare som deltar kan vara med i centralt ordnade seminarier eller handledningsträffar på en bestämd tid.
  • Att det avslutade projektet redovisas i en skriftlig rapport som kan spridas till lärare och andra som är intresserade. Lärare som deltar ska även presentera projektet vid kommunens utvecklingskonferens och vid övergripande ämnesträffar.
  • Att din skola står för eventuell teknisk utrustning som behövs, till exempel kostnad för att kopiera. Alla kostnader för att sprida projektresultaten står respektive skolform centralt för.

Så bedöms ansökningarna

Projektet ska kunna öka Uppsala kommuns elevers måluppfyllelse, utgå från våra utvecklingsbehov och kunna spridas till fler lärare.

Alla ansökningar bedöms utifrån

  • frågeställningens didaktiska relevans
  • planens tydlighet
  • genomförbarhet
  • lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Beredning inför beslut görs av handledande lektorer, ledningsrepresentanter från respektive skolform samt externa medbedömare från Uppsala universitet. Beslut tas av utbildningsdirektören.

Beslut fattas i januari

Beslut meddelas sökande i början av vårterminen. Därefter publicerar Uppsala kommun alla beviljade projekt på Pedagog Uppsala och i skolformernas nyhetsbrev.

Så går projektet till

När ansökan är beviljad får projektet en handledande lektor. På så sätt möjliggörs vetenskapligt stöd under hela projektet.

Lektorn fungerar som inspiratör och handledare. Under vårterminen designas projektet av er som deltagande lärare och ansvarig lektor. Läsåret därpå bedrivs projektet med central finansiering motsvarande 40% av heltid per projekt.

Ansökan skickas in via ett digitalt formulär, se länken nedan. Du kan också få ansökningsformuläret av din rektor eller genom att mejla Olle Bergh.

Ladda ner ansökningsblanketten (DOCX, 381 KB)

Här kan du läsa utlysningstexten (PDF, 83 KB)

Läs om tidigare projekt

Uppdaterad: