Ledarskap

Forskningsområdet samlar en mängd olika projekt och aktiviteter med koppling till lärares och rektorers praktik och elevens lärande och den utgör tillsammans med forskningsmiljön för ämnesdidaktik vår samlade forskningsmiljö i Uppsala kommun. Miljön för ledarskap är associerad med forskargruppen i ledarskap knuten till rektorsutbildningen vid EDU, Uppsalauniversitet.

Den kommunala forskningsmiljön leds av Anders Arnqvist som är professor knuten till rektorsutbildningen vid Uppsala universitet men nu knuten till kommunen som adjungerad ledare för forskningsmiljön i ledarskap. För båda våra miljöer finns en styrgrupp på övergripande nivå med representanter från alla skolformer och enheten för uppföljning, analys och samordning.

Forskningsmiljön samlar flera former för forsknings- och utvecklingsarbete som, forskningsprojekt, forskningscirklar och utvecklingsprojekt. Erfarenhetsutbyte sker via seminarier bland aktiva forskare och lärare i miljön och extern genom öppna seminarier. Under läsåret 2020–21 har fokus varit mot skolledares ledarskap med en serie utbildnings- och handledningstillfällen där ledarskap för förskolor och grundskolor med särskilt stora utmaningar stått i fokus. Även generella ledarskapsseminarier har hållits i alla skolformer. I gymnasiet har en seminarieserie rustat rektorer för uppdraget att leda lärare som leder kollegiala processer.

Andra ledarskapsinsatser som löper över tid är

Uppdaterad: