Ledarskap

Forskningsområdet samlar en mängd olika projekt med koppling till lärares och rektorers praktik och elevens lärande och den utgör tillsammans med forskningsmiljön för ämnesdidaktik vår samlade forskningsmiljö i Uppsala kommun. Miljön för ledarskap är associerad med forskargruppen i ledarskap knuten till rektorsutbildningen vid EDU, Uppsalauniversitet.

Den kommunala forskningsmiljön leds av Anders Arnqvist som är professor knuten till rektorsutbildningen vid Uppsala universitet men nu knuten till kommunen som adjungerad ledare för forskningsmiljön i ledarskap. För båda våra miljöer finns en styrgrupp på övergripande nivå med representanter från alla skolformer och enheten för uppföljning, analys och samordning.

Forskningsmiljön samlar flera former för forsknings- och utvecklingsarbete som, forskningsprojekt, forskningscirklar och utvecklingsprojekt. Erfarenhetsutbyte sker via seminarier bland aktiva forskare och lärare i miljön och extern genom öppna seminarier.

Projekt 2020–21 inom ämnet ledarskap

  • Individuellt beteendestöd i skolan, IBIS. Ett evidensbaserat program för lärares klassrumsnära ledarskap med relaterad följeforskning.
  • Rektorsakademin. En forskningscirkel med syfte att stärka rektorers forskningslitteracitet
  • Utvecklingsprojekt

Avslutade 2019–20

  • Inkluderingsstrategier i grundskolan – Grundskolan
  • Cooperativ learning för ökad elevmotivation – Gymnasiet

Beviljade projekt 2020–21

  • Inga projekt inom området ledarskap
Uppdaterad:

Andra sidor under: Ledarskap