Ämnesdidaktik

Forskningsområdet samlar en mängd olika projekt med koppling till lärares praktik och elevens lärande och den utgör tillsammans med forskningsmiljön för ledarskap vår samlade forskningsmiljö i Uppsala kommun. Miljön för ämnesdidaktik är associerad med den ämnesdidaktiska forskargrupp på Uppsalauniversitet som leds av Jonas Almqvist. Miljön leds av Sofie Mellberg som är kommunal lektor med tidigare erfarenheter av att leda FoU-projekt. För båda våra miljöer finns en styrgrupp på övergripande nivå med representanter från alla skolformer och enheten för uppföljning, analys och samordning.

Forskningsmiljön samlar flera former för forsknings- och utvecklingsarbete som, forskningsprojekt, forskningscirklar och utvecklingsprojekt. Erfarenhetsutbyte sker via seminarier bland aktiva forskare och lärare i miljön och extern genom öppna seminarier.

Projekt 2020–21 inom ämnesdidaktik

 • Forskningsprojekt antibiotikaresistens. Elevers handlingskompetens på högstadiet och gymnasiet
 • Forskningsprojekt förskola-Uppsala baby-labb kring lärande i förskolan
 • Undervisning för Hållbar utveckling. Maria Hedefalk
 • Matematik och arbetsminne, Torkel Klingberg FSK-Grsk (Planeras)
 • Forskningscirkel–Ämnesdidaktisk utveckling i religion. Samverkan med teologiska institutionen vid Uppsala universitet och ämnesnätverk i religion
 • Utvecklingsprojekt

Avslutade 2019–20

 • Dynamiskt mindset i matematik. Grundskolan
 • Design av laborationer i naturkunskap. Gymnasieskolan
 • Formativ bedömning i engelska. Gymnasieskolan
 • Musik och rörelse som pedagogisk metod på särskolan. Gymnasiesärskolan

Beviljade 2020–21 

 • Metoder för att utveckla yrkeselevers argumentationsförmåga. Gymnasieskolan
 • Identitetsskapande undervisning i moderna språk för ökad motivation och lärande. Gymnasieskolan
 • Metodutveckling inom matematik 2b. Gymnasieskolan
 • Digitala former för stärkt föräldraintegration i förskolan.
 • Utvecklad SYV-praktik inom grundsär. Grundsärskolan

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Ämnesdidaktik