Ämnesdidaktik

Forskningsområdet samlar en mängd olika projekt med koppling till lärares praktik och elevens lärande och den utgör tillsammans med forskningsmiljön för ledarskap vår samlade forskningsmiljö i Uppsala kommun. Miljön för ämnesdidaktik är associerad med den ämnesdidaktiska forskargrupp på Uppsalauniversitet som leds av Jonas Almqvist. Miljön leds av Sofie Mellberg som är kommunal lektor med tidigare erfarenheter av att leda FoU-projekt. För båda våra miljöer finns en styrgrupp på övergripande nivå med representanter från alla skolformer och enheten för uppföljning, analys och samordning.

Forskningsmiljön samlar flera former för forsknings- och utvecklingsarbete som, forskningsprojekt, forskningscirklar och utvecklingsprojekt. Erfarenhetsutbyte sker via seminarier bland aktiva forskare och lärare i miljön och extern genom öppna seminarier.

Pågående projekt inom ämnesdidaktik

 • Generella och ämnesspecifika arbetssätt för digital källkritik. Tomas Nygren, UU. Finansierat av SFI.
 • Funktionellt skrivande. Åsa af Geijerstam är ett forskningsprojekt som finansieras av SFI.
 • Forskningsprojekt antibiotikaresistens. Elevers handlingskompetens på högstadiet och gymnasiet. Projektet avslutas under 2021.
 • Förstudier och planering inför start av Förskole forskningscenter i Uppsala som är ett kompetenscentrum kopplat till Uppsala universitet kring lärande i förskolan.
 • Forskningscirkel – Ämnesdidaktisk utveckling i religion avslutas under läsåret med erfarenhetsspridning. Cirkeln är ett samverkansprojekt mellan teologiska institutionen vid Uppsala universitet och ämnesnätverket i religion.
 • Utvecklingsprojekt 2021–22.
  Inom förskolan bedrivs ett projekt kring taluppfattning.
  Inom grundskolans resursenhet utvärderas en metod, Collaborative and Proactive Solutions CPS, med fokus mot elever med bland annat NPF diagnos.
  Yrkesämnenas didaktik är fokus för gymnasieskolan inom ett projekt i ämnesintegrering mellan engelska och handels ämnen och i ett projekt inom ämnesdidaktik på fordons- och byggprogrammet.

Avslutade utvecklingsprojekt de två senaste åren

 • Metoder för att utveckla yrkeselevers argumentationsförmåga – Gymnasieskolan
 • Identitetsskapande undervisning i moderna språk för ökad motivation och lärande – Gymnasieskolan
 • Metodutveckling inom matematik 2b – Gymnasieskolan
 • Digitala former för stärkt föräldraintegration i förskolan.
 • Utvecklad SYV-praktik inom grundsär Grundsärskolan
 • Dynamiskt mindset i matematik – Grundskolan
 • Design av laborationer i naturkunskap – Gymnasieskolan
 • Formativ bedömning i engelska – Gymnasieskolan
 • Musik och rörelse som pedagogisk metod på särskolan – Gymnasiesärskolan

Projektrapporter till ovanstående och tidigare projekt finns att läsa under sidan Utvecklingsprojekt.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Ämnesdidaktik