Jonas Almqvist, Professor i didaktik vid Uppsala universitet

Didaktiska dilemman och professionell utveckling

Didaktik som ämne bidrar med kunskap om relationen mellan undervisning och lärande och om vilken betydelse lärares val av undervisningsinnehåll och arbetssätt har för undervisningspraktiken. Med hjälp av exempel på didaktiska dilemman, så som de formuleras av gymnasielärare, kommer jag i föreläsningen att fokusera på didaktik som professionens kunskapsbas och att sätta in den i relation till en diskussion om professionellt omdöme, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De dilemman som kommer att fokuseras handlar om hur lärare i olika ämnen hanterar elevers och lärares ansvar i undervisning, om att arbeta med heterogena elevgrupper och om olika förutsättningar för lärande.

Uppdaterad: