Skilda världar – eller möjligheter till fördjupad förståelse

– en studie av gymnasieelevers reception av fiktivt berättande i novell och kortfilm

Jobs Lisa Ekblad och Marina Roslund
Katedralskolan, FoU-projekt

I detta arbete studeras gymnasielevers reception av kortfilm och novell. Syftet med studien är att utröna vilket förhållningssätt eleverna har till fiktionen och vilka litterära skikt de lyfter fram i sina resonemang rörande fiktionen. Därtill syftar det till att studera hur resultaten i förlängningen kan användas för att utveckla litteraturdidaktiken. Fyra olika klasser på samhällsprogrammets årskurs ett har läst/tittat på novell och kortfilm och sedan resonerat utifrån en öppet ställd fråga om vad de lägger märke till i fiktionen. Hälften av eleverna läste och resonerade vid ett första tillfälle kring novellen Potatisnäsa av Cecilia Davidsson och andra hälften såg och resonerade kring kortfilmen Mamma vet bäst av Mikael Bundsen. Vid ett andra tillfälle läste och resonerade samtliga elever kring novellen Armbandet av Cora Sandel. Vår analysmetod härrör från Grounded theory och resultatet ger intressanta fynd rörande elevernas förhållningssätt till fiktionen samt skillnader i resultat då det handlar om vilka litterära skikt som lyfts fram i elevkommentarerna. Resultatet pekar på viktiga konsekvenser för de didaktiska val lärare har att göra i litteraturundervisningen på gymnasiet och att kortfilmen kan vara en väg in i elevernas förståelse för skönlitterär text. Kortfilmens form kan fungera som ett didaktiskt verktyg som hjälper eleverna att bli medvetna om delar i skönlitteraturen och tjänar som katalysator för att utveckla den analytiska förmågan.

Uppdaterad: