Ökad måluppfyllelse genom formativ bedömning?

Ett arbetssätt för att inkludera och aktivera eleverna i sin egen formativa bedömning kring skriftlig produktion i Engelska 6.

Maria Lindaräng och Cecilia Lantz, Celsiusskolan

Detta är ett av de FoU-projekt som kommer genomföras nästa läsår och kommer att fokusera på skrivutveckling i Engelska 6. Problemet vi har sett är att det finns en obalans mellan hur mycket tid lärare lägger på att ge skriftlig formativ bedömning och hur relativt lite tid elever ofta lägger på att göra någonting konstruktivt av denna feedback. Projektet, som fortfarande befinner sig i planeringsstadiet, syftar därför till att testa ett arbetssätt där eleverna själva får en mer aktiv roll i formulerandet av den formativa bedömningen för att se om detta arbetssätt gör att eleverna får en bättre förståelse för hur skrivna texter är uppbyggda och för hur de kan utvecklas i sitt eget skrivande.

Vi kommer att ta avstamp i genrepedagogiken och arbeta med exempeltexter som vi tittar på utifrån olika specifika perspektiv för att på så sätt tydliggöra de komponenter som tillhör välskrivna texter. Eleverna kommer, efter att de aktivt arbetat med varje text, få formulera vilka styrkor de ser i sin text och som de ska bygga vidare på nästa gång de skriver, samt vilka områden de behöver utveckla och hur de konkret kan göra detta nästa gång de skriver. Vår målsättning är att detta arbetssätt ska leda till att eleverna själva blir mer delaktiga i lärprocessen och medvetna om sin egen utveckling. Nu när vi befinner oss i designfasen av projektet är det framförallt John Hatties, Shirley Clarkes och Dylan Wiliams forskning om formativ bedömning som ligger till grund för vårt projekt.

Uppdaterad: