Jag är inte en lärare, jag är en elev – Kamratrespons på ett andraspråk

Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marléne Åström Lärare i svenska som andraspråk på Rosendalsgymnasiet

Maria Gabrielsson, Kerstin Idevall, Per Wingård och Marléne Åström
Lärare i svenska som andraspråk på Rosendalsgymnasiet

Som lärare i svenska som andraspråk ställs du ofta inför en delikat utmaning. Hur optimerar du undervisningen i en elevgrupp där åldrar, förstaspråk, skolbakgrunder och sociala förhållanden kan skilja sig? Ett sätt kan vara att låta eleverna ge varandra kamratrespons. Ett sådant upplägg kan både underlätta lärarnas bedömningsarbete och utveckla elevernas metaspråk.

Läsåret 2018-2019 har vi genom aktionsforskning försökt skapa en större förståelse kring hur undervisning kan utformas för att eleverna ska ge varandra relevant respons. Vi undervisar alla i svenska som andraspråk på Rosendalsgymnasiets språkintroducerande program (SPRINT). Där har vi spelat in och analyserat samtal där elever med svenska som andraspråk har gett varandra respons på argumenterande texter.

Analyserna av dessa elevers samtal, följt av nya omgångar av lektionsplanering, inspelningar och samtalsanalys, visade på olika hinder som kan uppstå vid arbete med kamratrespons och hur dessa kan förebyggas på olika sätt. Bland annat kan kamratresponsen bli bättre om den föregås av ett modellerat responssamtal från två lärare, om texten som diskuteras läses upp innan kamratresponsen, ifall eleverna kan utgå från en responsmall utan ja- och nej-frågor samt ifall läraren aktivt bestämmer ordningen på texterna som ska diskuteras.

Uppdaterad: